Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2013/2014
Kod:
WIN-2-108-IG-s
Nazwa:
Wiertnictwo naftowe
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria gazownicza
Kierunek:
Inżynieria Naftowa i Gazownicza
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Wiśniowski Rafał (wisniows@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Wiśniowski Rafał (wisniows@agh.edu.pl)
dr inż. Skrzypaszek Krzysztof (varna@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą projektowanie i wykonywanie otworów kierunkowych, orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych z zakresu technologii wiertniczych, zna na poziomie podstawowym, co najmniej jeden specjalistyczny pakiet oprogramowania, służący do obliczeń inżynierskich otworów kierunkowych Kolokwium
M_W002 ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę w zakresie technologii wiertniczych i wiercenia otworów normalno i wielkośrednicowych różnego przeznaczenia IN2A_W03, IN2A_W04, IN2A_W05, IN2A_W07, IN2A_W09, IN2A_W14 Kolokwium
M_W003 ma podstawową wiedzę z zakresu projektowania i użytkowania instalacji technicznych i przemysłowych stosowanych w wiertnictwie naftowym, IN1A_W04, IN1A_W25, IN2A_W06, IN2A_W07, IN2A_W08 Kolokwium
M_W004 ma pogłębioną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie wiercenia otworów kierunkowych i multilateralnych IN2A_W04, IN2A_W05, IN2A_W06 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą projektowanie i wykonywanie otworów kierunkowych, orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych z zakresu technologii wiertniczych, zna na poziomie podstawowym, co najmniej jeden specjalistyczny pakiet oprogramowania, służący do obliczeń inżynierskich otworów kierunkowych + + - - - - - - - - -
M_W002 ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę w zakresie technologii wiertniczych i wiercenia otworów normalno i wielkośrednicowych różnego przeznaczenia + + - - - - - - - - -
M_W003 ma podstawową wiedzę z zakresu projektowania i użytkowania instalacji technicznych i przemysłowych stosowanych w wiertnictwie naftowym, + + - - - - - - - - -
M_W004 ma pogłębioną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie wiercenia otworów kierunkowych i multilateralnych + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1 Cel i przeznaczenie otworów kierunkowych. Rodzaje otworów kierunkowych. Profile otworów kierunkowych i podstawowe pojęcia charakteryzujące trajektorię osi otworu kierunkowego.
2. Zasady projektowania trajektorii osi otworów kierunkowych w przestrzeni R2. Projektowanie trajektorii osi otworów kierunkowych w przestrzeni R3.
3.Projektowanie konstrukcji otworów kierunkowych. Zasady przeprowadzania obliczeń wytrzymałościowych kolumn rur okładzinowych zapuszczanych do otworów kierunkowych. Metodyka obliczania sił tarcia w otworach kierunkowych w trakcie procesu wiercenia i orurowania otworów wiertniczych.
4.Zasady uzbrojenia kolumn rur okładzinowych zapuszczanych do otworów kierunkowych. 5.Cementowanie otworów kierunkowych.
6.Narzędzia wiercące stosowane w trakcie wiercenia poszczególnych odcinków otworu kierunkowego. Narzędzia i zestawy odchylające. Elementy składowe przewodu wiertniczego stosowanego przy wierceniu otworów kierunkowych.
7.Charakterystyka i zasada działania silników wgłębnych (PDM, turbin, elektrowiertów). Projektowanie dolnej części przewodu wiertniczego (BHA). Systemy telemetryczne pomiarów parametrów w czasie wiercenia.
8.Przyrządy inklinometryczne oraz zasady interpretacji pomiarów przebiegu trajektorii otworów kierunkowych.
9.Zasady sterowania trajektorią osi otworu kierunkowego. Metody wyznaczania zmian kąta skrzywienia, azymutu, kąta ustawienia narzędzia wiercącego i kąta przestrzennego skrzywienia.
10. Projektowanie i optymalizacja parametrów mechanicznych technologii wiercenia otworów kierunkowych.
11.Projektowanie i optymalizacja parametrów hydraulicznych technologii wiercenia otworów kierunkowych.
12.Technologia wiercenia otworów kierunkowych przy zastosowaniu przewodu nawijanego.
13.Technologia wiercenia otworów horyzontalnych.
14. Technika i technologia wierceń wielodennych
15.Kosztorysowanie technologii wiercenia otworów kierunkowych.

Ćwiczenia audytoryjne:

1.Obliczenia przebiegu trajektorii osi otworów kierunkowych różnego przeznaczenia.
2.Obliczenia wytrzymałościowe kolumn rur okładzinowych zapuszczanych do otworów kierunkowych.
3.Wyznaczanie rozmieszczania centralizatorów rur okładzinowych w otworach kierunkowych.
4.Dobór narzędzi wiercących w oparciu o numeryczne katalogi firm
5.Obliczenia optymalizacyjne parametrów hydraulicznych technologii wiercenia w otworach kierunkowych.
6.Interpretacja wyników pomiarów inklinometrycznych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 60 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z kolokwium zaliczeniowego

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wpis na aktualny semestr.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Bourgoyne A.T., Millheim K.K., Chenevert M.E., Young F.S.: „Applied Drilling Engineering”, SPE Textbook, Richardson 1986
2.Mitchell R. Drilling engineering, SPE 2006
3.Szostak L., Wiertnictwo, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1989.
4.Szostak L., Chrząszcz W., Wiśniowski R., Narzędzia wiercące, Wydawnictwa AGH, Kraków 1996.
5.Wojnar K., Wiertnictwo Technika i technologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1993.
6.Wiśniowski R.: „Wybrane aspekty projektowania konstrukcji otworów kierunkowych z wykorzystaniem technik numerycznych”, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, seria Rozprawy Monografie nr 112 Kraków 2002

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak