Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2013/2014
Kod:
WIN-2-109-IG-s
Nazwa:
Eksploatacja złóż ropy
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria gazownicza
Kierunek:
Inżynieria Naftowa i Gazownicza
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Wojnarowski Paweł (wojnar@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
mgr inż. Pyrzak Paweł (pyrzak@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Wojnarowski Paweł (wojnar@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Wiedzy z zakresu eksploatacji złóż ropy naftowej - analiz własności fizycznych płynów złożowych. IN2A_W02 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Wiedzy z zakresu eksploatacji złóż ropy naftowej - analiz pracy odwieru eksploatacyjnego. IN2A_W03 Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Umiejętności z zakresu wyznaczania własności płynó złożowych. IN2A_U02 Projekt
M_U002 Umiejętności z zakresu wyznaczania parametrów pracy odwiertu naftowego. IN2A_U06 Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Świadomość pozatechnicznych skutków działalnośći eksploatacyjnej. IN2A_K03 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Wiedzy z zakresu eksploatacji złóż ropy naftowej - analiz własności fizycznych płynów złożowych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Wiedzy z zakresu eksploatacji złóż ropy naftowej - analiz pracy odwieru eksploatacyjnego. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umiejętności z zakresu wyznaczania własności płynó złożowych. - - - + - - - - - - -
M_U002 Umiejętności z zakresu wyznaczania parametrów pracy odwiertu naftowego. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Świadomość pozatechnicznych skutków działalnośći eksploatacyjnej. + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Własności fizyczne złoża i płynów złożowych oraz ich wpływ na eksploatację.
Metody laboratoryjne i analityczne wyznaczania własnośći płynów złożowych.
Krzywa wydajności odwiertu naftowego – zastosowanie i zaawansowane metody jej wyznaczania.
Wpływ sposobu udostępnienia złoża na eksploatację – odwierty pionowe, horyzontalne i wielodenne.
Określanie parametrów eksploatacyjnych odwiertu w zależności od jego konstukcji.
Eksploatacja złóż ropy w warunkach przepływu jedno i wielofazowego.

Ćwiczenia projektowe:

Wyznaczanie własnośći fizycznych płnów złożowych.
Wyznaczanie krzywych wydajnośći odwiertu różnymi metodami i dobór metody optymalnej.
Określanie parametrów eksploatacyjnych odwiertów naftowych w zależnośći od ich konstrukcji.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 40 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena uzyskana z zaliczenia wykonanych projektów

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Ahmed T., McKinney P. “Advanced Reservoir Engineering”
Boyun G. “Petroleum Production Engineering a Computer Assisted Approach”
Bradley H. “Petroleum Engineering Handbook”
Cholet H. “Well Production – Practical Handbook”
Economides M.J., “Petroleum Production Systems”
Jahn F., Cook M. “Hydrocarbon Exploration and Production”
Liszka K. “Podstaw eksploatacji złóż ropy”

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

- Wykłady – obecność na wykładach zgodnie z Regulaminem Studiów.
- Ćwiczenia laboratoryjne – w ramach ćwiczeń laboratoryjnych obowiązuje zaliczenie wszystkich zajęć, wymaganych sprawozdań i kolokwiów; w przypadkach nieobecności uzasadnionych losowo lub zdrowotnie, każdą nieobecność należy odrobić: z innymi grupami lub w wyznaczonym przez prowadzącego terminie, albo poprzez samodzielne opanowanie przez studenta zakresu materiału z opuszczonych zajęć i zaliczenia tego materiału (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji).
- Ćwiczenia projektowe – warunkiem niezbędnym do zaliczenia ćwiczeń projektowych jest zaliczenie wszystkich wymaganych projektów i kolokwiów (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji); można opuścić jedne zajęcia bez konieczności ich odrabiania.
- Ćwiczenia audytoryjne – warunkiem niezbędnym do zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych jest zaliczenie wszystkich wymaganych zajęć i kolokwiów (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji); można opuścić jedne zajęcia bez konieczności ich odrabiania.
Nieobecność na więcej niż 3 zajęciach (ćwiczenia laboratoryjne, projektowe lub audytoryjne) wymaga powtarzania całego przedmiotu.