Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2013/2014
Kod:
WIN-2-111-IG-s
Nazwa:
Termodynamika gazu ziemnego
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria gazownicza
Kierunek:
Inżynieria Naftowa i Gazownicza
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Nagy Stanisław (nagy@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Klimkowski Łukasz (klimkowski@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Nagy Stanisław (nagy@agh.edu.pl)
mgr inż. Włodek Tomasz (twlodek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe właściwości układów dwufazowych gaz-ciecz, zna podstawowe właściwości płynów złożowych, zna klasyfikację złóż na podstawie wykresów fazowych. IN2A_W01 Kolokwium
M_W002 Student zna pojęcia: cricondentermu, cricondenbaru, punktu krytycznego, parametrów zredukowanych, krzywej rosy, krzywej pęcherzyków, fugatywności, kondensacji wstecznej IN2A_W01 Kolokwium
M_W003 Student zna równania stanu van der Waalsa, Redlicha- Kwonga, Soave-Redlicha-Kwonga oraz Penga-Robinsona oraz potrafi je zastosować do obliczeń. IN2A_W01 Kolokwium
M_W004 Student zna pojęcie stałej równowagi, korelacje analityczne do wyznaczania stałej równowagi, równanie Rachforda-Rice’a. IN2A_W01 Kolokwium
M_W005 Student zna podstawowe zagadnienia związane z separacją powierzchniową gazu oraz pojęcie hydratu, podstawowe struktury hydratów oraz podstawowe metody zapobiegania powstawaniu hydratów. IN2A_W01 Kolokwium
M_W006 Student potrafi rozwiązać podstawowe zagadnienia projektowe związane z separacją powierzchniową gazu ziemnego. IN2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi naszkicować wykresy fazowe dla odpowiednich typów złóż. IN2A_W01 Kolokwium
M_U002 Student potrafi wyznaczyć współczynnik pseudościśliwości gazu oraz innych parametrów gazu w oparciu o różne równania stanu. IN2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U003 Student potrafi wyznaczyć stałą równowagi w oparciu o korelacje analityczne oraz wyznaczyć skład fazy ciekłej i fazy gazowej oraz przeprowadzić obliczenia równowagowe w oparciu o równania stanu. IN2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe właściwości układów dwufazowych gaz-ciecz, zna podstawowe właściwości płynów złożowych, zna klasyfikację złóż na podstawie wykresów fazowych. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student zna pojęcia: cricondentermu, cricondenbaru, punktu krytycznego, parametrów zredukowanych, krzywej rosy, krzywej pęcherzyków, fugatywności, kondensacji wstecznej + + - - - - - - - - -
M_W003 Student zna równania stanu van der Waalsa, Redlicha- Kwonga, Soave-Redlicha-Kwonga oraz Penga-Robinsona oraz potrafi je zastosować do obliczeń. + + - - - - - - - - -
M_W004 Student zna pojęcie stałej równowagi, korelacje analityczne do wyznaczania stałej równowagi, równanie Rachforda-Rice’a. + + - - - - - - - - -
M_W005 Student zna podstawowe zagadnienia związane z separacją powierzchniową gazu oraz pojęcie hydratu, podstawowe struktury hydratów oraz podstawowe metody zapobiegania powstawaniu hydratów. + + - - - - - - - - -
M_W006 Student potrafi rozwiązać podstawowe zagadnienia projektowe związane z separacją powierzchniową gazu ziemnego. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi naszkicować wykresy fazowe dla odpowiednich typów złóż. + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wyznaczyć współczynnik pseudościśliwości gazu oraz innych parametrów gazu w oparciu o różne równania stanu. + + - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi wyznaczyć stałą równowagi w oparciu o korelacje analityczne oraz wyznaczyć skład fazy ciekłej i fazy gazowej oraz przeprowadzić obliczenia równowagowe w oparciu o równania stanu. + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Termodynamika GZ

Wykład z przedmiotu termodynamika gazu ziemnego bęzie obejmował zagadnienia:

  1. podstawowe właściwości układów dwufazowych gaz-ciecz, podstawowe właściwości płynów złożowych, klasyfikację złóż węglowodorów
  2. pojęcia cricondentermu, cricondenbaru, punktu krytycznego, parametrów zredukowanych, krzywej rosy, krzywej pęcherzyków, fugatywności, kondensacji wstecznej
  3. równania stanu van der Waalsa, Redlicha-Kwonga, Soave-Redlicha-Kwonga oraz Penga-Robinsona
  4. pojęcia stałej równowagi, korelacje analityczne do wyznaczania stałej równowagi, równanie Rachforda-Rice’a., przykładowe obliczenia równowagowe
  5. podstawowe zagadnienia związane z separacją powierzchniową gazu oraz pojęcie hydratu, podstawowe struktury hydratów oraz podstawowe metody zapobiegania powstawaniu hydratów

Ćwiczenia audytoryjne:
Termodynamika GZ

Na kurs ćwiczeń audytoryjnych składa się krótkie powtórzenie zagadnień zawartych w materiale przedmiotu Termodynamika (m. in. równanie stanu gazu doskonałego, przemiany gazu doskonałego, podstawowe równania stanu gazu rzeczywistego i ich podstawowe zastosowania) oraz rozwinięcie zagadnień kursu Termodynamika w szczególności o aspekty związane z Termodynamiką Złóż Węglowodorów oraz Termodynamiką Gazu Ziemnego:

  1. Przeprowadzenie klasyfikacji złóż na podstawie wykresów fazowych
  2. Wyznaczanie współczynnika pseudościśliwości różnymi metodami (metodą iteracyjną, metodą Cardano itp.) dla poznanych równań stanu gazu rzeczywistego
  3. Wyznaczanie podstawowych właściwości układów dwufazowych gaz-ciecz, w tym stałej równowagi w oparciu o korelacje analityczne.
  4. Przeprowadzenie obliczeń równowagowych w oparciu o równania stanu gazu rzeczywistego
  5. Rozwiązywanie podstawowych zagadnień projektowych związanych z separacją powierzchniową gazu ziemnego.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 30 godz
Udział w wykładach 30 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

40% zaliczenie z wykładów 60% zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych wraz z rozwiązaniem
zagadnień projektowych

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Warunek uczestnictwa w kursie: zaliczony przedmiot Termodynamika.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Dawidowicz: Zaryst termodynamiki gazu ziemnego, Skrypt AGH, Kraków 1989
2. Szargut J.: Termodynamika techniczna. Wyd. Polit. Śląskiej, Gliwice 1998.
3. Magdziarz A.: Termodynamika II.A Własności płynów złożowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Student po ukończeniu kursu będzie posiadał podstawową wiedzę z zakresu Termodynamiki
Gazu Ziemnego jako uzupełnienie wiedzy z przedmiotu Termodynamika, wiedza ta umożliwi
rozwiązywanie rozszerzonych zagadnień związanych z inżynierią złożową, eksploatacją i
magazynowaniem gazu ziemnego.