Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2013/2014
Kod:
WIN-2-113-IG-s
Nazwa:
Eksploatacja złóż gazu
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria gazownicza
Kierunek:
Inżynieria Naftowa i Gazownicza
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Rybicki Czesław (rybicki@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Rybicki Czesław (rybicki@agh.edu.pl)
dr inż. Blicharski Jacek (jblich@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student bedzie miał wiedzę w zakresie zasad podziału złóż gazu ziemnego na złoża konwencjonalne i niekonwencjonalne. Typy złóż niekonwecjionalnych: - złoża typu "tight gas" - złoża typu CBM - złoża typu "shale gas" IN2A_W01, IN2A_W02, IN2A_W03, IN2A_W04, IN2A_W05, IN2A_W06 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Sudent bedzie znał metodykę szacowania zasobów konwecjanalnych i niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego IN2A_W01, IN2A_W02, IN2A_W03, IN2A_W04, IN2A_W05, IN2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
M_W003 Sudent bedzie znał metodykę obliczeń dopływu gazu ze złoża konwencjonalnego i niekonwecjonalnego do odwiertu gazowego lub odwrotnie IN2A_W01, IN2A_W02, IN2A_W03, IN2A_W04, IN2A_W05, IN2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń
M_W004 Student powinien miec wiedzę w zakresie oceny przepuszczalnosci w strefie przyodwiertowej oraz współczynnika skin efektu w odwiertach gazowych położonych na konwencjonalnych i niekonwencjonalnych złożach gazu. IN2A_W01, IN2A_W02, IN2A_W03, IN2A_W04, IN2A_W05, IN2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W005 Student bedzie znał metodykę obliczeń przepływu czystego gazu oraz dwufazowego przepływu w odwiercie pionowym i odwiercie poziomym. IN2A_W01, IN2A_W02, IN2A_W03, IN2A_W04, IN2A_W05, IN2A_W06 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu,
Wynik testu zaliczeniowego,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Student będzie umiał określać wydatek dozwolony odwiertu pionowego i poziomego w róznych warunkach geologiczno złożowych dla złóż konwencjonalnych i niekonwencjonalnych IN2A_W01, IN2A_W02, IN2A_W03, IN2A_W04, IN2A_W05, IN2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Student będzie umiał wykonać projekt eksploatacji odwiertu na złożu konwencjonalnym i na wybram typie niekonwencjonalnego złoża gazu ziemnego IN2A_W01, IN2A_W02, IN2A_W03, IN2A_W04, IN2A_W05, IN2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Projekt,
Projekt inżynierski
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student bedzie miał wiedzę w zakresie zasad podziału złóż gazu ziemnego na złoża konwencjonalne i niekonwencjonalne. Typy złóż niekonwecjionalnych: - złoża typu "tight gas" - złoża typu CBM - złoża typu "shale gas" + + - + - - - - - - -
M_W002 Sudent bedzie znał metodykę szacowania zasobów konwecjanalnych i niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego + + - + - - - - - - -
M_W003 Sudent bedzie znał metodykę obliczeń dopływu gazu ze złoża konwencjonalnego i niekonwecjonalnego do odwiertu gazowego lub odwrotnie + + - + - - - - - - -
M_W004 Student powinien miec wiedzę w zakresie oceny przepuszczalnosci w strefie przyodwiertowej oraz współczynnika skin efektu w odwiertach gazowych położonych na konwencjonalnych i niekonwencjonalnych złożach gazu. + + - + - - - - - - -
M_W005 Student bedzie znał metodykę obliczeń przepływu czystego gazu oraz dwufazowego przepływu w odwiercie pionowym i odwiercie poziomym. + + - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student będzie umiał określać wydatek dozwolony odwiertu pionowego i poziomego w róznych warunkach geologiczno złożowych dla złóż konwencjonalnych i niekonwencjonalnych - + - + - - - - - - -
M_U002 Student będzie umiał wykonać projekt eksploatacji odwiertu na złożu konwencjonalnym i na wybram typie niekonwencjonalnego złoża gazu ziemnego - + - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Proces dowiercania i udostępniania złóż gazu ziemnego

  W ramach wykładu zostanie podana charakterystyka sposobów dowiercania i udostepniania konwencjonalnych i niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego o różnych cisnieniach złożowych.

 2. Metodyka określania zasobów złóż gazowych.

  W ramach tego wykładu zostaną sklasyfikowane i scharakteryzowane złoża gazu ziemnego z podziałem na konwencjonalne i niekonwecjonalne. Zostanie podana metodyka szacowania zasobów różnych typów złóż gazu ziemnego. Definicja cisnienia dennego statycznego i dennego dynamicznego w odwiercie gazowym.
  W ramach wykładu omówione zostaną m. in:
  - metoda statystyczna,
  - metoda objętosciowa,
  - metoda bilansu masowego
  - metoda krzywych spadku wydobycia

 3. Konstrukcje wgłębne i napowierzchniowe odwiertów gazowych.

  W ramach tego wykładu bedą scharakteryzowane różne konstrukcje wyposażenia wgłębnego i napowierzchniowego odwiertów gazowych.
  Omówione zostaną tu:
  -kostrukcja odwiertu niezarurowanego na wysokości złoża,
  -konstrukcja odwiertu zarurowanego, cementowanego i perforowanego,
  -konstrukcja odwiertu z kolumną rur traconych,
  -typy głowic eksploatacyjnych,

 4. Wydatek potencjalny odwiertu (AOF)

  W ramach wykładu zostaną podane formuły opisujące dopływ gazu do odwiertu położonego na złożu konwencjonalnym i niekonwencjonalnym.Definicja wydatku potencjalnego.
  Proces syfonowania odwiertu.

 5. Ustalanie warunków dozwolonej eksploatacji gazu

  Warunki optymalnej eksploatacji konwencjonalnego złoża gazu ziemnego. Zagrożenia związane z procesem eksploatacji: dopływ wody, piaszczenie zloża. Pojęcie depresji dopuszczalnej. Zastosowanie analizy węzłowej dla ustalenia wydatku dozwolonego.

 6. Wariantowe wyposażenie napowierzchniowe konwencjonalnych i niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego

  W ramach wykładu zostaną podane;
  - wariantowe rozwiazania wyposażenia napowierzchniowego konwencjonalnego złoża gazu ziemnego.
  - możliwe sposoby zagospodarowania gazu na złożach niekonwencjonalnych,
  - rozwiazania modułowych układów i systemów przygotowania gazu do przesyłu.

 7. Metody likwidacji odwiertów gazowych

  Likwidacja odwiertów. Likwidacja czasowa i likwidacja trwała odwiertu.

Ćwiczenia audytoryjne:
 1. Wykonywanie obliczeń zasobów złoża gazu ziemnego

  Wariantowe obliczenia zasobów klasycznego złoża gazu przy użyciu metody objetościowej i metody bilansu masowego

 2. Obliczanie wydatku odwiertu na złożu konwencjonalnym i niekonwecjonalnym

  Prowadzenie obliczeń wydatku gazu z odwiertu z użyciem formuły jedno i dwuczłonowej dla odwiertu na złożu konwencjonalnym. Obliczenia szacunkoweo wydatku dla odertu na złożu niekonwencjonalnym.

 3. Obliczanie wydatku dozwolonego odwiertu gazowego

  Wykreslanie krzywej wydajnosci złoża oraz krzywej przepustowaści odwiertu na złożu konwencjonalnym na podstawie punktów obliczeniowych. Obliczanie wartosci wydatku dozwolonego odwiertu oraz okreslanie tego wydatku metodą graficzną.

Ćwiczenia projektowe:
Projekt eksploatacji złoża gazu ziemnego

W ramach zajęć będzie wykonywany projekt eksploatacji konwencjonalnego złoża gazu ziemnego przy pomocy odwiertu pionowego i poziomego.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 87 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 7 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Wykonanie projektu 10 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z przedmiotu będzie średnią ocen: oceny z egzaminu(waga 0.6), oceny z ćwiczeń audytoryjnych (waga 0.2) i ćwiczeń projektowych (waga 0.2). Wszystkie oceny muszą być pozytywne.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagana jest obligatoryjna obecność na ćwiczeniach audytoryjnych i projektowych zgodnie z regulaminem studiów oraz znajomość materiału podawanego na wykładach.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Materiały dydaktyczne z wykładów
2. Chi U. Ikoku Natural Gas Production Engineering John Wiley & Sons New York 1984
3. Tarek Ahmed Reservoir Engineering Second Edition Gulf Professional Publishing ,2001

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak