Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2013/2014
Kod:
WIN-2-201-IG-s
Nazwa:
Budownictwo
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria gazownicza
Kierunek:
Inżynieria Naftowa i Gazownicza
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Oruba Rajmund (roruba@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Firek Karol (kfirek@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Oruba Rajmund (roruba@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania Prawa budowlanego IN2A_W11 Egzamin
M_W002 Zna podstawowe rozwiązania konstrukcyjne stosowane w budynkach IN2A_W06 Egzamin
M_W003 Zna elementy konstrukcyjne budynków (fundamenty, ściany, słupy, stropy, schody, dachy i stropodachy) IN2A_W06 Egzamin
M_W004 Zna specyfikę konstrukcji podstawowych budowli przemysłowych (hale przemysłowe, zasobniki, chłodnie kominowe, kominy) IN2A_W06 Egzamin
M_W005 Zna elementy składowe projektu budowlanego IN2A_W03 Kolokwium
M_W006 Zna zasady sporządzania rysunków architektoniczno-budowlanych IN2A_W03 Kolokwium
M_W007 Ma podstawową wiedzę o właściwościach materiałów budowlanych IN2A_W15 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Umie ocenić warunki stosowania podstawowych rodzajów elementów konstrukcyjnych budynków IN2A_U07 Egzamin
M_U002 Umie zinterpretować dokumentację projektową budynków IN2A_U08, IN2A_U09 Kolokwium
M_U003 Potrafi wykorzystać projekt budowlany do projektowania instalacji w budynkach IN2A_U12, IN2A_U16 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość konieczności znajomości zagadnień pranych w działalności inżynierskiej dotyczącej budownictwa IN2A_K04 Egzamin
M_K002 Ma świadomość odpowiedzialności za życie ludzkie w przypadku projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych IN2A_K04, IN2A_K05 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Udział w dyskusji
M_K003 Potrafi współpracować z konstruktorami budowlanymi w zakresie projektowania i wykonawstwa instalacji w budynkach IN2A_K05, IN2A_K06 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania Prawa budowlanego + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe rozwiązania konstrukcyjne stosowane w budynkach + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna elementy konstrukcyjne budynków (fundamenty, ściany, słupy, stropy, schody, dachy i stropodachy) + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna specyfikę konstrukcji podstawowych budowli przemysłowych (hale przemysłowe, zasobniki, chłodnie kominowe, kominy) + - - - - - - - - - -
M_W005 Zna elementy składowe projektu budowlanego - + - - - - - - - - -
M_W006 Zna zasady sporządzania rysunków architektoniczno-budowlanych - + - - - - - - - - -
M_W007 Ma podstawową wiedzę o właściwościach materiałów budowlanych - + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie ocenić warunki stosowania podstawowych rodzajów elementów konstrukcyjnych budynków + - - - - - - - - - -
M_U002 Umie zinterpretować dokumentację projektową budynków - + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi wykorzystać projekt budowlany do projektowania instalacji w budynkach - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość konieczności znajomości zagadnień pranych w działalności inżynierskiej dotyczącej budownictwa + - - - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość odpowiedzialności za życie ludzkie w przypadku projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych + - - - - - - - - - -
M_K003 Potrafi współpracować z konstruktorami budowlanymi w zakresie projektowania i wykonawstwa instalacji w budynkach - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

- Wprowadzenie, rys historyczny.
- Elementy prawa budowlanego: akty prawne dotyczące budownictwa, warunki uzyskania uprawnień budowlanych, prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego, obowiązki właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, odpowiedzialność karna i zawodowa w budownictwie.
- Zasady kształtowania, ogólna charakterystyka oraz klasyfikacja obiektów budowlanych wg kryteriów technicznych, ekonomicznych i przeznaczenia użytkowego.
- Ogólne zasady projektowania konstrukcji nośnej budynku Metodą Stanów Granicznych (stan graniczny nośności, stan graniczny użytkowalności).
- Podstawowe elementy konstrukcyjne budynków:
- fundamenty bezpośrednie (ławy fundamentowe pod ściany nośne, stopy fundamentowe, ławy fundamentowe pod szeregi słupów, ruszty fundamentowe, płyty fundamentowe, skrzynie fundamentowe),
- fundamenty pośrednie (pale fundamentowe, studnie fundamentowe, kesony),
- sztuczne wzmacnianie podłoża gruntowego,
- ściany (drewniane, murowane, żelbetowe),
- słupy (żelbetowe, stalowe),
- stropy (drewniane, odcinkowe, Kleina, żelbetowe monolityczne płytowe, żelbetowe monolityczne płytowo-żebrowe, prefabrykowane gęstożebrowe, prefabrykowane wielkoformatowe)
- stropodachy (pełne, wentylowane),
- schody (drewniane, żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, stalowe).
- dachy (drewniane tradycyjne, drewniane prefabrykowane, żelbetowe prefabrykowane, stalowe),
- Elementy budownictwa przemysłowego (hale przemysłowe, zasobniki, chłodnie kominowe, kominy przemysłowe).

Ćwiczenia audytoryjne:

- Wymagania Prawa Budowlanego dotyczące formy i zakresu projektu budowlanego.
- Zasady sporządzania rysunków architektoniczno-budowlanych według wymagań Polskich Norm (oznaczenia graficzne materiałów budowlanych, oznaczenia ustrojów budowlanych, wymiarowanie na rysunkach).
- Materiały budowlane i ich właściwości fizyko-mechaniczne (drewno, ceramika budowlana, wyroby stalowe, spoiwa, kruszywa, zaprawy, beton, żelbet, strunobeton, kablobeton).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena średnia ważona wyników egzaminu oraz zaliczenia.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Student ma podstawowe informacje z mechaniki i wytrzymałości materiałów

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura do wykładów:
- Budownictwo ogólne, T.3. Elementy budynków, podstawy projektowania, praca zbiorowa pod redakcją L. Lichołaja, Arkady, Warszawa, 2008
- Byrdy Cz., Kram D., Korepta K., Śliwiński M.: Podstawy budownictwa, cz. II, 2001, skrypt PK
- Markiewicz P.: Budownictwo ogólne dla architektów, ARCHI-PLUS, Kraków, 2011
- Markiewicz P.: Prezentacja nowoczesnych technologii budowlanych, ARCHI-PLUS, Kraków, 2002
- Mielczarek Z.: Nowoczesne konstrukcje w budownictwie ogólnym, Arkady, 2005
- Moj E., Śliwiński M.: Podstawy budownictwa, cz. I, 1996, skrypt PK
- Sieczkowski J., Nejman T.: Ustroje budowlane, OWPW, Warszawa, 2007
- Ustawa Prawo budowlane z dn. 07.07.1994 r. (z późniejszymi zmianami)

Literatura do ćwiczeń:
- Budownictwo ogólne, T.1. Materiały i wyroby budowlane, praca zbiorowa pod redakcją B. Stefańczyka, Arkady, Warszawa, 2005
- Markiewicz P.: Projekt jednego domu w pięciu technologiach, ARCHI-PLUS, Kraków, 2002
- Misiakiewicz E., Skowroński W.: Rysunek techniczny budowlany, Arkady, Warszawa, 1999
- Schabowicz K., Gorzelańczyk T.: Materiały do ćwiczeń projektowych z budownictwa ogólnego, DWE, Wrocław, 2009
- Szymański E.: Materiały budowlane, WSiP, Warszawa, 2003

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak