Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2013/2014
Kod:
WIN-2-202-IG-s
Nazwa:
Udostępnianie i dystrybucja wód
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria gazownicza
Kierunek:
Inżynieria Naftowa i Gazownicza
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Macuda Jan (macuda@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Macuda Jan (macuda@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna zasady obliczeń hydraulicznych sieci wodociągowych, Posiada wiedzę z zakresu stosowanych materiałów i technologii budowy sieci wodociągowych, IN2A_W09 Kolokwium
M_W002 Zna zasady projektowania konstrukcji studni wierconych, Zna zasady projektowania parametrów technologii wiercenia studni, Zna zasady doboru i projektowania konstrukcji filtrów studziennych, IN2A_W02 Kolokwium
M_W003 Zna obowiązujące wymagania jakościowe dla wód pitnych, Zna rodzaje ujęć i wymagania stawiane nowoczesnym ujęciom wód podziemnych, IN2A_W03 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykonać obliczenia ciśnień górotworu i wytrzymałości stalowych kolumn rur okładzinowych, Potrafi obliczyć optymalne parametry technologii wiercenia studni z odwrotnym obiegiem płuczki, IN2A_U06 Kolokwium
M_U002 Posiada umiejętność doboru materiałów do budowy wodociągów, IN2A_U11 Kolokwium
M_U003 Posiada umiejętność doboru i projektowania konstrukcji filtrów studziennych IN2A_U06 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za jakość wykonanych projektów i prac technicznych związanych z udostępnianiem i dystrybucją wód oraz rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy z literatury naukowej. IN2A_K01, IN2A_K03 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna zasady obliczeń hydraulicznych sieci wodociągowych, Posiada wiedzę z zakresu stosowanych materiałów i technologii budowy sieci wodociągowych, + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna zasady projektowania konstrukcji studni wierconych, Zna zasady projektowania parametrów technologii wiercenia studni, Zna zasady doboru i projektowania konstrukcji filtrów studziennych, + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna obowiązujące wymagania jakościowe dla wód pitnych, Zna rodzaje ujęć i wymagania stawiane nowoczesnym ujęciom wód podziemnych, + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykonać obliczenia ciśnień górotworu i wytrzymałości stalowych kolumn rur okładzinowych, Potrafi obliczyć optymalne parametry technologii wiercenia studni z odwrotnym obiegiem płuczki, - + - - - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętność doboru materiałów do budowy wodociągów, - + - - - - - - - - -
M_U003 Posiada umiejętność doboru i projektowania konstrukcji filtrów studziennych - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za jakość wykonanych projektów i prac technicznych związanych z udostępnianiem i dystrybucją wód oraz rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy z literatury naukowej. + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Wymagania jakościowe dla wód pitnych, mineralnych i leczniczych, rodzaje ujęć wód podziemnych, wymagania stawiane nowoczesnym ujęciom wód podziemnych, konstrukcje studni wierconych i zasady ich projektowania, techniki i technologie wykonywania studni wierconych, wiertnice do wiercenia otworów hydrogeologicznych oraz zasady ich doboru, przegląd nowoczesnych konstrukcji filtrów studziennych i zasady ich projektowania, empiryczne metody doboru obsypki żwirowej i technologia jej wykonania, zasady wykonywania pompowań próbnych i eksploatacyjnych, dobór i instalacja pomp głębinowych, zapotrzebowanie na wodę, straty hydrauliczne w rurociągu prostoliniowym w warunkach ruchu uwarstwionego i burzliwego, zasady obliczeń hydraulicznych sieci wodociągowych otwartych i zamkniętych, materiały stosowane do budowy sieci wodociągowych, uzbrojenie sieci, rodzaje i konstrukcje zbiorników do gromadzenia wody, budowa i eksploatacja sieci wodociągowych,

Ćwiczenia audytoryjne:

Obliczenia ciśnień górotworu i wytrzymałości stalowych kolumn rur okładzinowych, Obliczenia mechanicznych i hydraulicznych parametrów technologii wiercenia otworów z odwrotnym obiegiem płuczki wymuszonym podnośnikiem powietrznym, Obliczenia konstrukcji filtrów studziennych, Obliczenia parametrów technologicznych wykonania obsypki żwirowej, Obliczenia strat hydraulicznych w prostych odcinkach sieci wodociągowej i w elementach stosowanej armatury,

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 57 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 17 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ocen z ćwiczeń audytoryjnych i kolokwium zaliczeniowego z wykładów

Wymagania wstępne i dodatkowe:

- Zaliczenie wykładów w formie kolokwium,
- Ćwiczenia audytoryjne – warunkiem niezbędnym do zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych jest
zaliczenie wszystkich wymaganych zajęć i kolokwiów; można opuścić jedne zajęcia bez
konieczności ich odrabiania.W przypadkach nieobecności uzasadnionych losowo lub
zdrowotnie każdą nieobecność należy odrobić: z innymi grupami lub w wyznaczonym przez
prowadzącego terminie.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Gonet A., Macuda J.: Wiertnictwo hydrogeologiczne, Wyd. AGH, Kraków 2004,
2.Gabryszewski T.: Wodociągi. Wyd Arkady, warszawa 1983,
3.Mielcarzewicz E.W.: Obliczanie systemów zaopatrzenia w wodę. Wyd. Arkady, Warszawa
2000,
4.Szpindor A.: Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja wsi. Wyd. Arkady, Warszawa 1998,

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

- Wykłady – obecność na wykładach zgodnie z Regulaminem Studiów.
- Nieobecność na więcej niż na 3 zajęciach (ćwiczenia laboratoryjne i audytoryjne)
wymaga powtarzania całego przedmiotu.