Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2013/2014
Kod:
WIN-2-205-IG-s
Nazwa:
Testy otworowe II
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria gazownicza
Kierunek:
Inżynieria Naftowa i Gazownicza
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Rybicki Czesław (rybicki@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Rybicki Czesław (rybicki@agh.edu.pl)
dr inż. Blicharski Jacek (jblich@agh.edu.pl)
prof. zw. dr hab. inż. Siemek Jakub (siemek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student bedzie miał wiedzę na temat celowości wykonywania testów hydrodynamicznych IN2A_W01, IN2A_W02, IN2A_W03, IN2A_W05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Student będzie miał wiedzę na temat podziału testów hydrodynamicznych metod ich interpretacji oraz wykorzystania wyników. IN2A_W01, IN2A_W02, IN2A_W03, IN2A_W05, IN2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W003 Student bedzie miał wiedzę w zakresie wyznaczania współczynników formuł: jednoczłonowej i dwuczłonowej z testów hydrodynamicznych IN2A_W01, IN2A_W02, IN2A_W03, IN2A_W05, IN2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W004 Student bedzie miał wiedzę w zakresie sposobu wyznaczania współczynnika przepuszczalnosci skały oraz współczynnika skin efektu IN2A_W01, IN2A_W02, IN2A_W03, IN2A_W05, IN2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W005 Student będzie miał wiedzę na temat stosowania krzywych diagnostycznych i specjalistycznych dla wyznaczenia charakteru złoża. IN2A_W01, IN2A_W02, IN2A_W03, IN2A_W05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W006 Student bedzie znał główne typy testów specjalistycznych, cel ich wykonania oraz testów wykonytwanych przez rurowy próbnik złoża IN2A_W01, IN2A_W02, IN2A_W03, IN2A_W05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wynik testu zaliczeniowego
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student bedzie miał wiedzę na temat celowości wykonywania testów hydrodynamicznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student będzie miał wiedzę na temat podziału testów hydrodynamicznych metod ich interpretacji oraz wykorzystania wyników. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student bedzie miał wiedzę w zakresie wyznaczania współczynników formuł: jednoczłonowej i dwuczłonowej z testów hydrodynamicznych + - - - - - - - - - -
M_W004 Student bedzie miał wiedzę w zakresie sposobu wyznaczania współczynnika przepuszczalnosci skały oraz współczynnika skin efektu + - - - - - - - - - -
M_W005 Student będzie miał wiedzę na temat stosowania krzywych diagnostycznych i specjalistycznych dla wyznaczenia charakteru złoża. + - - - - - - - - - -
M_W006 Student bedzie znał główne typy testów specjalistycznych, cel ich wykonania oraz testów wykonytwanych przez rurowy próbnik złoża + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Testy hydrodynamiczne

1.Klasyczny test wielocyklowy, klasyczny test izochronalny i zmodyfikowany test izochronalny,
2.Metody interpretacji testów odwiertowych,
3.Test odbudowy ciśnienia (test Hornera),
4.Określanie przepuszczalności złoża i współczynnika skin efektu,
5.Metodyka krzywych diagnostycznych,
6.Interpretacja testów odbudowy i spadku ciśnienia przy użyciu krzywych diagnostycznych specjalistycznych,
7.Pojemność magazynowa odwiertu,
8.Określanie granic złoża i nieciągłości,
9.Określanie stopnia przewiercenia horyzontu,
10.Testy specjalne – test pulsacyjny i test interferencyjny.
11.Określanie wzajemnego współdziałania odwiertów na złożu
12.Testy przez rurowy próbnik złoża.
13. Interpretacja przy użyciu krzywych Gringartena’a,
14.Sprzęt do testowania odwiertów.
15.Projektowanie testów hydrodynamicznych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa będzie oceną testu zaliczeniowego z materiału podanego na wykładach.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Obecnośc na wykładach zgodnie z regulaminem oraz znajomośc materiału podanego na wykładach

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Materiał dydaktyczny z wykładów
2. G. Bourdarot, Well Testing: Interpretation Methods,IN2A_W01, IN2A_W02, IN2A_W03, IN2A_W05ditions Techhnip Paris 1998

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak