Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2013/2014
Kod:
WIN-2-207-IG-s
Nazwa:
Logistyka i zarządzanie sieciami gazowymi
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria gazownicza
Kierunek:
Inżynieria Naftowa i Gazownicza
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Nagy Stanisław (nagy@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Łaciak Mariusz (laciak@agh.edu.pl)
mgr inż. Włodek Tomasz (twlodek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma podstawową wiedzę na temat logistyki, zna podstawowe pojęcia związane z modelami procesów i systemów logistycznych IN2A_W01, IN2A_W09, IN2A_W12 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 ma podstawową wiedzę na temat informacji w logistyce, zna zasady minimalizowania ryzyka łańcucha dostaw (zarządzania ryzykiem) oraz metodę JIT (Just In Time) prowadzenia procesów produkcyjnych i budowlanych. IN2A_W12 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_W003 ma podstawową wiedzę na temat specyfiki logistyki przedsięwzięć budowy gazociągu, zna charakterystyczne cechy budowy gazociągu jako budowy liniowej w terenie oraz jej typowe elementy, ma podstawową wiedzę na temat celu tworzenia i zadań wyspecjalizowanych zespołów roboczych w budowie gazociągu, zna podstawowe zadania zaplecza budowy gazociągu i podstawy projektowania zaplecza. IN2A_W09 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_W004 określić podstawowe problemy funkcjonalne i ogólnobudowlane w prawidłowym formułowaniu kryteriów optymalizacji sieci gazowych. IN2A_U08 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W005 Student umie: - oszacować prawdopodobieństwa wystąpienia awarii w systemie gazowniczym na podstawie danych statystycznych -określić i zidentyfikować skutki wystąpienia awarii w systemie gazowniczym -wyznaczyć poziom ryzyka w oparciu o prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia i ocenę skutków zdarzenia oraz porównać otrzymane rezultaty z akceptowalnym poziomem ryzyka. - wskazać racjonalne działania, które należy podjąć w celu minimalizacji wystąpienia ryzyka awarii w systemie gazowniczym. - przeprowadzić analityczną symulację sieci gazowej w przypadkach wystąpienia awarii. - przeprowadzić obliczenia spadków ciśnienia w gazociągach wysokiego ciśnienia w oparciu o równania hydrauliczne. - przeprowadzić analizę możliwych do wdrożenia rozwiązań w celu umożliwienia przesyłu zadanego wolumenu gazu zimnego dla zadanych warunków oraz przeprowadzić wnioskowanie logiczne w celu wyboru najlepszego z punktu widzenia logistyki rozwiązania. IN2A_U01, IN2A_U02, IN2A_U03, IN2A_U04, IN2A_U09, IN2A_U11, IN2A_U12 Projekt
Umiejętności
M_U001 zastosować zdobytą wiedzę do analizy złożonych modeli procesów i systemów logistycznych i wnioskowania dotyczącego wprowadzenia ulepszeń w systemie, IN2A_U01, IN2A_U02, IN2A_U03, IN2A_U04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi współdziałać w grupie. IN2A_K04, IN2A_K05, IN2A_K06 Aktywność na zajęciach
M_K002 Potrafi formułować cele podejmowanych działań. IN2A_K01, IN2A_K03, IN2A_K06 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 ma podstawową wiedzę na temat logistyki, zna podstawowe pojęcia związane z modelami procesów i systemów logistycznych + - - - - - - - - - -
M_W002 ma podstawową wiedzę na temat informacji w logistyce, zna zasady minimalizowania ryzyka łańcucha dostaw (zarządzania ryzykiem) oraz metodę JIT (Just In Time) prowadzenia procesów produkcyjnych i budowlanych. + - - - - - - - - - -
M_W003 ma podstawową wiedzę na temat specyfiki logistyki przedsięwzięć budowy gazociągu, zna charakterystyczne cechy budowy gazociągu jako budowy liniowej w terenie oraz jej typowe elementy, ma podstawową wiedzę na temat celu tworzenia i zadań wyspecjalizowanych zespołów roboczych w budowie gazociągu, zna podstawowe zadania zaplecza budowy gazociągu i podstawy projektowania zaplecza. + - - - - - - - - - -
M_W004 określić podstawowe problemy funkcjonalne i ogólnobudowlane w prawidłowym formułowaniu kryteriów optymalizacji sieci gazowych. + - - - - - - - - - -
M_W005 Student umie: - oszacować prawdopodobieństwa wystąpienia awarii w systemie gazowniczym na podstawie danych statystycznych -określić i zidentyfikować skutki wystąpienia awarii w systemie gazowniczym -wyznaczyć poziom ryzyka w oparciu o prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia i ocenę skutków zdarzenia oraz porównać otrzymane rezultaty z akceptowalnym poziomem ryzyka. - wskazać racjonalne działania, które należy podjąć w celu minimalizacji wystąpienia ryzyka awarii w systemie gazowniczym. - przeprowadzić analityczną symulację sieci gazowej w przypadkach wystąpienia awarii. - przeprowadzić obliczenia spadków ciśnienia w gazociągach wysokiego ciśnienia w oparciu o równania hydrauliczne. - przeprowadzić analizę możliwych do wdrożenia rozwiązań w celu umożliwienia przesyłu zadanego wolumenu gazu zimnego dla zadanych warunków oraz przeprowadzić wnioskowanie logiczne w celu wyboru najlepszego z punktu widzenia logistyki rozwiązania. - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 zastosować zdobytą wiedzę do analizy złożonych modeli procesów i systemów logistycznych i wnioskowania dotyczącego wprowadzenia ulepszeń w systemie, + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi współdziałać w grupie. + - - + - - - - - - -
M_K002 Potrafi formułować cele podejmowanych działań. + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Definicja logistyki. Reguła 7R i 4C.
Definicja działania logistycznego i procesu logistycznego.
Informacja w logistyce – zadania i podział (rodzaje).
Zasady minimalizowania ryzyka łańcucha dostaw (zarządzania ryzykiem).
Podstawowe czynniki, od których zależą rozwiązania techniczne budowanych gazociągów.
Podstawowe problemy funkcjonalne i ogólnobudowlane w prawidłowym formułowaniu kryteriów optymalizacji sieci gazowych.
Podstawowe warunki technologiczne konieczne do określenia na etapie projektowania gazociągu.
Czynniki wpływające na prawidłowe określenie wielkości średnicy poszczególnych odcinków gazociągu.
Specyfika logistyki przedsięwzięć budowy gazociągu.
Charakterystyczne cechy budowy gazociągu jako budowy liniowej w terenie oraz jej typowe elementy.
Cel tworzenia i zadania wyspecjalizowanych zespołów roboczych w budowie gazociągu.
Podstawowe zadania zaplecza budowy gazociągu i podstawy projektowania zaplecza.
Metoda JIT (Just In Time) prowadzenia procesów produkcyjnych i budowlanych.
Modelowanie procesów i systemów logistycznych.

Ćwiczenia projektowe:

1.Analiza ryzyka (określenie i identyfikacja źródeł ryzyka, prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia awaryjnego, analiza skutków, ilościowe wyznaczanie ryzyka, analiza rozwiązań w celu minimalizacji zagrożeń.
2.Przeprowadzenie analitycznej symulacji sieci gazowej wraz ze sprawdzeniem zachowania się sieci w sytuacjach awaryjnych, przedstawienie propozycji
3.Obliczanie możliwości przesyłowych gazociągu oraz analizę możliwości zwiększenia przepustowości gazociągu

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Wykonanie projektu 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

50% zaliczenie wykładów i 50% ćwiczenia projektowe (projekt).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Obowiązuje obecność obligatoryjna na ćwiczeniach projektowych zgodnie z regulaminem studiów oraz znajomość materiału podanego na wykładach.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Ciesielski M. (red.): Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw. PWE Warszawa, 2009.
2.Christopher M.: Logistyka i zarządzanie łańcuchem podaży. Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków, 1998.
3.Gołembska E. Logistyka w gospodarce światowej. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
4.Jeszka A.M. Sektor usług logistycznych w teorii i praktyce. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.
5.Tarkowski J., Iresthal B., Lumsden K.: Transport – Logistyka. Wydawnictwo Instytutu Logistyki i Magazynowania, Poznań 2001.
6.Witkowski J.: Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia, PWE Warszawa, 2003.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak