Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2013/2014
Kod:
WIN-2-209-IG-s
Nazwa:
Finansowanie inwestycji
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria gazownicza
Kierunek:
Inżynieria Naftowa i Gazownicza
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Nagy Stanisław (nagy@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. Kaliski Maciej (kaliski@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student będzie znał definicję INWESTYCJA Pojęcie FINANSE , co to jest finansowanie? Co to jest płynność finansowa? Co to jest system finansowy, rynek finansowy? Czym się różni płynność od rentowności? Co to jest wymagana stopa zwrotu z inwestycji? Wymieni typowe klauzule umowne w umowach o finansowanie. Będzie umiał je opisać wybrać zastosowanie każdej z nich. IN2A_W12 Egzamin,
Kolokwium
M_W002 Podaj 10 znanych Ci instrumentów finansowych. Opisz w 4-5 zdaniach jeden z nich. Co to jest formuła "project finance" i kiedy można ją stosować - opisz w kilku zdaniach. Podaj kluczowe kwestie prawne przy badaniu ryzyk. Opisz procedurę aranżowania finansowania w ”project finance”. IN2A_W12 Egzamin,
Kolokwium
M_W003 Student będzie w stanie znać i wymienić podstawowe elementy w ocenie kondycji firmy. Będzie w stanie opowiedzieć na czym polega badanie zdolności kredytowej. Opisze fazy typowe dla projektu upstream będzie wiedział na czym polega zarządzanie portfelowe. Dostanie podstawową wiedzę z zakresu jak zarządzać spółką typu „upstream” IN2A_W12 Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Zagadnieniami z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstwa: jego majątku, źrodeł finansowania, kosztu pozyskania kapitału i kształtowania jego struktury. Znajomość problemu wartości przedsiębiorstwa i czynnikow ją determinujących. IN2A_U02, IN2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Studenci uzyskają niezbędne podstawy teoretyczne z zakresu nauk ekonomicznych i zarządzania. Otrzymują umiejętności analizy otoczenia przedsiębiorstwa, w szczególności środowiska rynkowego i konkurencyjnego, planowania strategii rozwoju i działania przedsiębiorstwa, jego podstawowych strategii. Duży nacisk kładzie się na stosowanie metod projektowych do rozwiązywania problemów oraz na rozwijanie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi. IN2A_K06, IN2A_K01, IN2A_K05, IN2A_K07 Aktywność na zajęciach
M_K002 Student ma wyrobić w sobie postawę twórczą, otwartą oraz zbudować świadomości potrzeby ustawicznego uzupełniania wiedzy. Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie realizacji programu studiów, znajomość współczesnych aplikacji komputerowych wspomagających zarządzanie, mają dać studentom podstawy do znalezienia wspólnego języka z działami finansowymi w firmach, analitykami, projektantami systemów zarządzania. Poza tym jest to wiedza niezbędna na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerskich na wszystkich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach, firmach nie tylko sektora ropy i gazu ale także konsultingowych i serwisowych. IN2A_K06, IN2A_K01, IN2A_K05, IN2A_K07 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student będzie znał definicję INWESTYCJA Pojęcie FINANSE , co to jest finansowanie? Co to jest płynność finansowa? Co to jest system finansowy, rynek finansowy? Czym się różni płynność od rentowności? Co to jest wymagana stopa zwrotu z inwestycji? Wymieni typowe klauzule umowne w umowach o finansowanie. Będzie umiał je opisać wybrać zastosowanie każdej z nich. + - + - - - - - - - -
M_W002 Podaj 10 znanych Ci instrumentów finansowych. Opisz w 4-5 zdaniach jeden z nich. Co to jest formuła "project finance" i kiedy można ją stosować - opisz w kilku zdaniach. Podaj kluczowe kwestie prawne przy badaniu ryzyk. Opisz procedurę aranżowania finansowania w ”project finance”. + - + - - - - - - - -
M_W003 Student będzie w stanie znać i wymienić podstawowe elementy w ocenie kondycji firmy. Będzie w stanie opowiedzieć na czym polega badanie zdolności kredytowej. Opisze fazy typowe dla projektu upstream będzie wiedział na czym polega zarządzanie portfelowe. Dostanie podstawową wiedzę z zakresu jak zarządzać spółką typu „upstream” + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Zagadnieniami z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstwa: jego majątku, źrodeł finansowania, kosztu pozyskania kapitału i kształtowania jego struktury. Znajomość problemu wartości przedsiębiorstwa i czynnikow ją determinujących. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Studenci uzyskają niezbędne podstawy teoretyczne z zakresu nauk ekonomicznych i zarządzania. Otrzymują umiejętności analizy otoczenia przedsiębiorstwa, w szczególności środowiska rynkowego i konkurencyjnego, planowania strategii rozwoju i działania przedsiębiorstwa, jego podstawowych strategii. Duży nacisk kładzie się na stosowanie metod projektowych do rozwiązywania problemów oraz na rozwijanie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi. + - + - - - - - - - -
M_K002 Student ma wyrobić w sobie postawę twórczą, otwartą oraz zbudować świadomości potrzeby ustawicznego uzupełniania wiedzy. Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie realizacji programu studiów, znajomość współczesnych aplikacji komputerowych wspomagających zarządzanie, mają dać studentom podstawy do znalezienia wspólnego języka z działami finansowymi w firmach, analitykami, projektantami systemów zarządzania. Poza tym jest to wiedza niezbędna na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerskich na wszystkich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach, firmach nie tylko sektora ropy i gazu ale także konsultingowych i serwisowych. + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. WYKŁAD I Podstawowe pojęcia prawne i finansowe

  • Pojęcie INWESTYCJA
  • Pojęcie FINANSE – co to jest finansowanie?
  • Kto może ubiegać się o finansowanie (Co to jest płynność finansowa?)
  • Po co przedsiębiorstwu środki finansowe, czyli zasadnicze cele finansowania.
  • Dylematy finansowania
  • Podsumowanie czyli dlaczego będziemy się uczyć o finansowaniu inwestycji?

 2. WYKŁAD II Na czym polega proces inwestycyjny

  • Instrumenty finasowania
  • Rynek finansowy
  • Co to jest system finansowy?
  • Płynność a rentowność.
  • Wymagana stopa zwrotu z inwestycji. Gdzie zarabiać?
  • Podsumowanie czyli dlaczego będziemy się uczyć o finansowaniu inwestycji?
  • Cel inwestycyjny

 3. WYKŁAD III Na czym polega proces inwestycyjny „case study (przykład magazyn gazu ale może być inny wybrany)”

  • Podpiszemy umowy o poufności
  • Memorandum Informacyjne „UGS MARIANOWO”
  • Co to jest formuła „project finance”
  • UGS MARIANOWO – INFO MEMO uczymy się i czytamy…
  • Otoczenie rynkowe
  • Analiza projektu

  Przykładowe inne case study:
  STACJA LNG
  ZAKUP WIERTNICY
  ZAGOSPODAROWANIE ZŁOŻA
  BADANIA SEJSMICZNE jako projekt finansowy
  Budowa PMG (zakup)

 4. WYKŁAD IV Na czym polega proces inwestycyjny – specyfika „project finance”

  • Specyfika projektów w energetyce gazowej realizowanych według formuły project finance.
  • Schemat project finance dla inwestycji kogeneracyjnej na paliwie gazowym.
  • Podstawowe kategorie ryzyk towarzyszących inwestycjom ich ocena i alokacja.
  • Kluczowe kwestie prawne przy badaniu ryzyk towarzyszących inwestycjom w energetyce gazowej.
  • Procedura aranżowania finansowania w project finance.
  • Typowe klauzule umowne w umowach o finansowanie.

 5. WYKŁAD V Finansowanie Inwestycji -Podsumowanie

  • Strategia a polityka → formułowanie strategii
  • Podstawowe elementy w ocenie kondycji firmy
  • Badanie zdolności kredytowej
  • Osoby kluczowe w projekcie (mapa postaw)
  • Projekt upstream – fazy
  • Dlaczego zarządzanie portfelowe
  • Jak zarządzać spółką typu upstream
  • No i podsumujmy Inżynierowie…

 6. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku, jego rodzaje i cele. Decyzje finansowe i ich determinanty. Majątek przedsiębiorstwa. Amortyzacja i jej wpływ na wynik finansowy. Źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa. Akcje, ich rodzaje, prawa majątkowe, wycena akcji. Venture capital i jego funkcjonowanie. Kredyt kupiecki, jego koszt i kształtowanie. Kredyt bankowy jako źródło finansowania. Factoring,i forfaiting, istota, rodzaje i znaczenie dla prowadzenia działalności gospodarczej. Leasing w finansowaniu działalności gospodarczej. Franchising, jego rodzaje i zasady funkcjonowania. Koszt kapitału w przedsiębiorstwie. Struktura kapitału a efekt dźwigni finansowej. Przychody, koszty i wynik finansowy. Wartość przedsiębiorstwa i jej determinanty.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Zajęcia będą się odbywały głównie z wykorzystaniem komputerów i Excela.

a)proste przykłady ze zmiany wartości pieniądza w czasie,
b) przykłady z oceny efektywności ekonomicznej inwestycji.( proste przykłady teoretyczne, a później stopień trudności będzie rósł i przykłady będą oparte o rzeczywiste przypadki)
- zagospodarowanie złóż,
- podziemne magazyny gazu,
- szczelinowania,
- metody EOR,
- stacje regazyfikacji LNG itp.

Umiejętność wykonania analiz wrażliwości i analizy scenariuszowej.
(wstęp do metody Monte Carlo i opcji realnych)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

60% egzamin w formie pisemnej bądź ustnej do wyboru przez studentow i 40% ćwiczenia laboratoryjne.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość matematyki, logicznego myślenia, wyobraźni biznesowej, analizy statystycznej.
Obowiązuje obecność obligatoryjna na ćwiczeniach laboratoryjnych zgodnie z regulaminem studiów oraz znajomość materiału podanego na wykładach.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

• Bryx M., Szkoła Główna Handlowa ”Strategie i ryzyka inwestowania”
• Dziworska K. Inwestycje przedsiębiorstw Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1993 r.
• Mikołajuk P., Bilans, rachunek wyników, przepływy. Prezentacja.
• Strzelecki A., „Elementy finansów i bankowości”. UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO. STUDIA PODYPLOMOWE Prezentacja.2011 r.
• Dziesięć śmiertelnych grzechów marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, (2005)
• Kotler o marketingu. Jak tworzyć, zdobywać i dominować na rynkach, OnePress, (2006)
• Chaos – zarządzanie i marketing w dobie turbulencji, MT-Biznes, (2009)
• Marketing, wyd. 14., REBIS, (2012)
• S. Antkiewicz, Akcje i obligacje w finansowaniu przedsiębiorstw, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2002.
• Praca zbiorowa pod red. L. Szyszko i J. Szczepańskiego, Finanse przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2003.
• S. A. Ross, R.W. Westerfield, B.D. Jordan, Finanse przedsiębiorstw, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999
• M. Sierpińska, T. Jachna, Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków, PWN 2007.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak