Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2013/2014
Kod:
WIN-2-210-IG-s
Nazwa:
Modelowanie eksploatacji złóż - projekt grupowy
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria gazownicza
Kierunek:
Inżynieria Naftowa i Gazownicza
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Nagy Stanisław (nagy@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Klimkowski Łukasz (klimkowski@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna historię i podstawy fizyczne numerycznej symulacji złóż , rozumie potrzebę rozwiązań numerycznych, ich ograniczenia oraz korzyści płynące z ich stosowania. Student zna typy symulatorów ze względu na zastosowany model PVT płynu złożowego (symulatory black oil oraz kompozycyjny) oraz ich zastosowanie. Zna podstawowe typy siatek stosowanych do budowy modeli statycznych (siatka kartezjańska, radialna oraz typu corner point). Wie jakie dane potrzebne są do przygotowania symulacji, zna budowę pliku wsadowego , rozumie zależność pomiędzy jakością danych wejściowych i wiarygodnością danych wyjściowych. Student zna przebieg pracy nad projektem związanym z modelowaniem eksploatacji złóż – modelowanie geologiczne: model statyczny, modelowanie dynamiczne: kalibracja modelu i prognozowanie eksploatacji. Student potrafi wyprowadzić podstawowe równania przepływu płynów w ośrodku porowatym i przeprowadzić ich dyskretyzację. IN2A_W10, IN2A_W07 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Na podstawie otrzymanych danych, wykorzystując nową wiedzę oraz umiejętności związane np. z termodynamiką węglowodorów czy inżynierią złożową, student potrafi przygotować prosty plik wsadowy (dla modelu radialnego lub kartezjańskiego) dla jednego z profesjonalnych przemysłowych symulatorów złożowych. W oparciu o wyniki przeprowadzonej symulacji student potrafi wyciągać wnioski nt przebiegu wydobycia, proponować nowe schematy eksploatacji. IN2A_U06, IN2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Projekt
M_U002 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie IN2A_U01 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych. IN2A_K01, IN2A_K04, IN2A_K05 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna historię i podstawy fizyczne numerycznej symulacji złóż , rozumie potrzebę rozwiązań numerycznych, ich ograniczenia oraz korzyści płynące z ich stosowania. Student zna typy symulatorów ze względu na zastosowany model PVT płynu złożowego (symulatory black oil oraz kompozycyjny) oraz ich zastosowanie. Zna podstawowe typy siatek stosowanych do budowy modeli statycznych (siatka kartezjańska, radialna oraz typu corner point). Wie jakie dane potrzebne są do przygotowania symulacji, zna budowę pliku wsadowego , rozumie zależność pomiędzy jakością danych wejściowych i wiarygodnością danych wyjściowych. Student zna przebieg pracy nad projektem związanym z modelowaniem eksploatacji złóż – modelowanie geologiczne: model statyczny, modelowanie dynamiczne: kalibracja modelu i prognozowanie eksploatacji. Student potrafi wyprowadzić podstawowe równania przepływu płynów w ośrodku porowatym i przeprowadzić ich dyskretyzację. - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Na podstawie otrzymanych danych, wykorzystując nową wiedzę oraz umiejętności związane np. z termodynamiką węglowodorów czy inżynierią złożową, student potrafi przygotować prosty plik wsadowy (dla modelu radialnego lub kartezjańskiego) dla jednego z profesjonalnych przemysłowych symulatorów złożowych. W oparciu o wyniki przeprowadzonej symulacji student potrafi wyciągać wnioski nt przebiegu wydobycia, proponować nowe schematy eksploatacji. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych. - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe:
 1. Wprowadzenie do komputerowej symulacji złóż

  Historia i znaczenie komputerowej symulacji złóż w przemyśle naftowym i gazowniczym.
  Potrzeba numerycznych rozwiązań równań przepływu, ich ograniczenia oraz możliwości.

 2. Analityczne i numeryczne rozwiązania równań przepływu płynu w ośrodku porowatym

  Przegląd równań elementarnych, wyprowadzenie i dyskretyzacja podstawowego równania jednowymiarowego przepływu płynu słabo ściśliwego.

 3. Budowa pliku wsadowego

  Zapis danych w oparciu słowa kluczowe, podział na sekcje, dane obligatoryjne, dane opcjonalne.

 4. Podstawowe typy symulatorów numerycznych

  Model typu Black Oil oraz model kompozycyjny – podstawy, różnice i zastosowania. Typy siatek bloków budujących model geologiczny. Typy danych potrzebnych do przygotowania
  symulacji.

 5. Etapy procesu modelowania

  Przebieg procesu modelowania eksploatacji złoża – modelowanie statyczne, modelowanie dynamiczne – kalibracja (dopasowanie historii) i prognoza.

 6. Odwierty – definiowanie i sterowanie

  Definiowanie odwiertów – typy odwiertów, lokalizacja w siatce, interwały otwarcia, definiowanie odwiertów poprzez import trajektorii i perforacji. Sterowanie pracą odwiertów w czasie.

 7. Zadanie projektowe

  Przygotowanie pliku wsadowego na bazie otrzymanych danych i wytycznych.
  Symulacja eksploatacji.
  Wizualizacja i analiza otrzymanych wyników.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w ćwiczeniach projektowych 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Wykonanie projektu 10 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona z ocen z kolokwium (40%) i z projektu (60%), przy czym obydwie oceny muszą
być pozytywne.
Ocena projektu uwzględnia jego indywidualną obronę.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Obowiązuje obecność na zajęciach (zgodnie z regulaminem studiów).
Znajomość zagadnień inżynierii złożowej i termodynamiki węglowodorów w zakresie objętym kursami Inżynieria złożowa, Mechanika i hydromechanika złóż ropy i gazu oraz Termodynamika i Termodynamika gazu ziemnego.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. J. Fanchi, Principles of applied reservoir simulation, Elsevier, 2001
2. J. H. Abou-Kassem et al., Petroleum reservoir simulation – A basic Approach, GPC, Houston 2006
3. Instrukcje obsługi symulatorów dostępnych w laboratoriach komputerowych
4. T. Ahmed, Hydrocarbon phase behavior, GPC, Houston 1986
5. T. Ahmed, reservoir engineering handbook, GPP, Boston 2001

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak