Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2013/2014
Kod:
WIN-2-302-IG-s
Nazwa:
Maszyny przepływowe
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria gazownicza
Kierunek:
Inżynieria Naftowa i Gazownicza
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Łuczyński Stanisław (sluczyn@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Łuczyński Stanisław (sluczyn@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student powinien znać podstawowe równania maszyn przepływowych. IN2A_W01, IN2A_W02, IN2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Posiada znajomość podstawowych definicji układów pompowych oraz podstaw doboru pomp. IN2A_W01, IN2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W003 Student posiada ogólną wiedzę w zakresie sprężarek gazu i ich współpracy z gazociągiem przesyłowym. IN2A_W01, IN2A_W02, IN2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W004 Student ma ogólną wiedzę na temat turbin gazowych i zastosowania ich w układach kombinowanych. IN2A_W01, IN2A_W02, IN2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykonać obliczenia inżynierskie z zakresu doboru pompy do układu wodociągowego. IN2A_W01, IN2A_W02, IN2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń,
Wynik testu zaliczeniowego
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student powinien znać podstawowe równania maszyn przepływowych. + + - - - - - - - - -
M_W002 Posiada znajomość podstawowych definicji układów pompowych oraz podstaw doboru pomp. + + - - - - - - - - -
M_W003 Student posiada ogólną wiedzę w zakresie sprężarek gazu i ich współpracy z gazociągiem przesyłowym. + - - - - - - - - - -
M_W004 Student ma ogólną wiedzę na temat turbin gazowych i zastosowania ich w układach kombinowanych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykonać obliczenia inżynierskie z zakresu doboru pompy do układu wodociągowego. - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. 1. Maszyny przepływowe wirnikowe i niewirnikowe.

  Podział maszyn przepływowych.Stopień maszyny wirnikowej. Kinematyka przepływu przez wirnik. Podstawowe równanie maszyn przepływowych. Liczby podobieństwa stosowane w maszynach przepływowych.

 2. 2. Pompy.

  Podział pomp. Układy pompowe. Wysokość podnoszenia, wydajność, moc i sprawność pompy. Kawitacja. Uderzenie hydrauliczne. Podstawowe charakterystyki pomp. Podobieństwo dynamiczne pomp wirowych.

 3. 3. Wentylatory.

  Spiętrzenie całkowite i wydajność wentylatora. Moc i sprawność wentylatora. Wentylatory osiowe i promieniowe. Dmuchawy.

 4. 4. Sprężarki.

  Typy sprężarek. Spręż, wydajność i praca właściwa sprężarki. Sprężanie wielostopniowe z chłodzeniem i bez chłodzenia. Dobór typu sprężarki i napędu. Regulacja ciągła i skokowa parametrów pracy sprężarek.

 5. 5. Turbiny.

  Turbiny wodne, parowe i wiatrowe. Turbiny gazowe. Budowa spalinowej turbiny gazowej. Obiegi turbin gazowych. Typy turbozespołów gazowych. Praca turbiny gazowej w układzie kombinowanym. Turbiny ekspansyjne.

Ćwiczenia audytoryjne:

1. Trókąty prędkości wirników promieniowej i osiowej maszyny przepływowej.
2. Określenie pracy jednostkowej i mocy maszyny przepływowej.
3. Układy pompowe. Obliczenie parametrów układu i dobór pompy do określonego układu przewodów.
4. Obliczenie pracy jednostkowej i mocy wentylatora osiowego.
5. Obliczenie spręzu wielostopniowej sprężarki z chłodzeniem
międzystopniowym.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 29 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 3 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 6 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Decyzja wykładowcy na podstawie oceny za kolokwium zaliczeniowe z uwzględnieniem aktywności studenta i ocen na ćwiczeniach audytoryjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Chmielniak T. J., Maszyny przepływowe. Gliwice, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 1997.
2. Chmielniak T.: Turbiny cieplne, skrypt Pol. Śląskiej Nr 1737, Gliwice, 1993.
3. Fortuna S., Wentylatory. Podstawy teoretyczne, zagadnienia konstrukcyjno-eksploatacyjne i zastosowanie. Kraków, Wyd. Techwent s.c. 1999.
4. Jędral W.: Pompy wirowe, Warszawa, PWN, 2001
5. Perycz S.: Turbiny parowe i gazowe, Ossolineum, Wrocław, 1992.
6. Stępniewski M., Pompy. Warszawa, WNT 1978.
7. Tuliszka E., Sprężarki, dmuchawy i wentylatory. Warszawa, WNT 1976.
8. Witkowski A., Sprężarki wirnikowe. Teoria, konstrukcja, eksploatacja, Gliwice, 2004.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak