Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2013/2014
Kod:
WIN-2-305-IG-s
Nazwa:
Geologia złóż gazu
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria gazownicza
Kierunek:
Inżynieria Naftowa i Gazownicza
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Uliasz-Misiak Barbara (uliasz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Uliasz-Misiak Barbara (uliasz@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 posiada szczegółową wiedzę dotyczącą konwencjonalnych i niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego IN2A_W01, IN2A_W02, IN2A_W07 Kolokwium,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 posiada szczegółową wiedzę dotyczącą występowania w Polsce i na świecie konwencjonalnych i niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego oraz innych gazów IN2A_W02, IN2A_W03, IN2A_W07 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 potrafi scharakteryzować elementy i procesy wchodzące w skad systemu naftowego IN1A_U01, IN1A_U02, IN1A_U03 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 jest zainteresowany i rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy z zakresu geologii złożowej IN1A_K02, IN1A_K07 Aktywność na zajęciach
M_K002 rozumie zagrożenia dla środowiska naturalnego związane z eksploatacją złóż gazu ziemnego IN1A_K03 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 posiada szczegółową wiedzę dotyczącą konwencjonalnych i niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego + + - - - - - - - - -
M_W002 posiada szczegółową wiedzę dotyczącą występowania w Polsce i na świecie konwencjonalnych i niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego oraz innych gazów + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi scharakteryzować elementy i procesy wchodzące w skad systemu naftowego + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 jest zainteresowany i rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy z zakresu geologii złożowej + + - - - - - - - - -
M_K002 rozumie zagrożenia dla środowiska naturalnego związane z eksploatacją złóż gazu ziemnego + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

System naftowy; schemat powstawania węglowodorów; procesy migracji węglowodorów i ich mechanizmy; typy pułapek i złóż węglowodorów.
Charakterystyka gazów występujących w skorupie ziemskiej.
Konwencjonalne i niekonwencjonalne złoża gazu ziemnego (gaz w łupkach, gaz zamknięty, metan pokładów węgla, gaz z dużych głębokości, hydraty) – ogólna charakterystyka.
Konwencjonalne złoża gazu ziemnego na świecie – obszary występowania, zasoby, charakterystyka wybranych złóż.
Konwencjonalne złoża gazu ziemnego w Polsce – obszary występowania, zasoby, charakterystyka wybranych złóż.
Niekonwencjonalne złoża gazu ziemnego na świecie (gaz w łupkach, gaz zamknięty, metan pokładów węgla) – obszary występowania, zasoby, charakterystyka wybranych złóż.
Niekonwencjonalne złoża gazu ziemnego w Polsce (gaz w łupkach, gaz zamknięty, metan pokładów węgla) – obszary występowania, zasoby.
Metody obliczania zasobów złóż gazu – formuły i parametry złożowe.

Ćwiczenia audytoryjne:

Modelowanie systemów naftowych
Systemy naftowe obszarów występowania złóż gazu ziemnego w Polsce

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie:
- wykładu na podstawie testu zaliczeniowego,
- ćwiczeń audytoryjnych na podstawie obecności i sprawozdania.
Ocena końcowa jest obliczana jako średnia ocen z testu zaliczeniowego oraz ćwiczeń audytoryjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wiedza – w zakresie geologii ogólnej i geologii naftowej
Umiejętności – znajomość podstawowych procesów geologicznych i geologicznych uzasadnień dla rozwiązywania zasadniczych problemów inżynierii wiertniczej i naftowej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Hunt J.M.- Petroleum Geochemistry and Geology. 2nd ed. Freeman W.H. and Company, New York, 1996,
Karnkowski P. – Złoża ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce, tom I + II. Wyd. GEOS, Kraków, 1993.
Laudon R.C. – Principles of Petroleum Development Geology. PTR Prentice Hall, New Jersey, 1996.
Levorsen A.I. – Geologia ropy naftowej i gazu ziemnego. Wyd. Geologiczne, Warszawa, 1972.
Link P.K. – Basic Petroleum Geology. Ed. Oil & Gas Consultants Intern. Inc., 1997.
Magoon B. – The Petroleum System – A Classification Scheme for Research, Exploration, and Resource Assessment. U.S. Geological Survey Bulletin 1870, 1988.
Magoon, L.B., Dow, W.G. – The petroleum system-from source to trap. AAPG Memoir 60, Tulsa, 1994.
Satter A., Thaker G. C. – Integrated Petroleum Reservoir Management. Pennwell Publishing Company, Tulsa, Oklahoma, 1994.
Selley R.C. – Elements of Petroleum Geology. 2nd ed. Academic Press SanDiego, 1998.
Tissot B. and Welte D.H. – Petroleum Formation and Occurrence. 2nd ed. Springer Verlag, Heidelberg, 1984.
Czasopisma naukowe (AAPG Bulletin, Geological Review, Journal of Petroleum Geology, Drilli, Oil and Gas, Oil & Gas Journal, Przegląd Geologiczny, Biuletyn Geologiczny i inne).

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Monografie i publikacje w czasopismach naukowych:
Gąsiewicz A., Bos Ch., Czapowski G., Evans D., Górecki W., Hajto M., Holliday D., Holloway S., Jones N., Kasiński J., Kępińska B., Kramers L., Laenen B., Lott G., Lokhorst A., Mathiesen A., May F., Rowley J., Schmidt S., Sedlacek R., Seibt P., Simmelink E., Tarkowski R., Uliasz-Misiak B., van Wees J.D., Wildenborg T.,Wolfgramm M., Wong T., 2010 – Chapter 16. Applied Geology. In: Petroleum Geological Atlas of the Southern Permian Basin Area, Hans Doornenbal and Alan Stevenson (editors), 2010.
Uliasz-Misiak B., Chećko J., Wątor L., Zawisza L., 2012 – Ogólna charakterystyka technologii intensyfikacji wydobycia metanu z pokładów węgla poprzez zatłaczanie CO2 (ECBM). Przegląd Górniczy, t. 68, nr 4.
Uliasz-Misiak B., Chećko J., Wątor L., Zawisza L., 2012 – Przegląd projektów intensyfikacji wydobycia metanu z pokładów węgla poprzez zatłaczanie CO2 i N2. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, nr 11.
Uliasz-Misiak B., Przybycin A., Winid B., 2014 – Shale and tight gas in Poland-legal and environmental issues. Energy Policy, Vol. 65.

Opracowania naukowe:
Opracowanie kryteriów typowania pokładów węgla do intensyfikacji wydobycia metanu za pomocą zatłaczania CO2.

Informacje dodatkowe:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:
- Wykłady – obecność na wykładach zgodnie z Regulaminem Studiów.
- Ćwiczenia audytoryjne – warunkiem niezbędnym do zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych jest zaliczenie wszystkich wymaganych zajęć i kolokwiów; można opuścić jedne zajęcia bez konieczności ich odrabiania.
Nieobecność na więcej niż 3 zajęciach (ćwiczenia audytoryjne) wymaga powtarzania całego przedmiotu.