Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2013/2014
Kod:
WIN-2-306-IG-s
Nazwa:
Praktyka dyplomowa
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria gazownicza
Kierunek:
Inżynieria Naftowa i Gazownicza
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Smulski Rafał (smulski@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie technik i procedur pozyskiwania informacji niezbędnych dla przygotowania pracy magisterskiej IN2A_W02 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_W002 Zachowuje zasady prawa autorskiego, potrafi korzystać z dokumantacji technicznej IN2A_W13 Przygotowanie pracy dyplomowej
Umiejętności
M_U001 Potrafi pozyskiwać niezbędne do dyplomowej pracy magisterskiej informacje i dane naukowe pochodzące zróżnych źródeł wiedzy, zarówno w języku polskim, jak i w języku obcym IN2A_U01 Przygotowanie pracy dyplomowej
Kompetencje społeczne
M_K001 Zbierając niezbędne dane i materiał badawczy myśli i działa kreatywnie oraz właściwie określa priorytety służące realizacji nakreślonego zadania. IN2A_K04 Przygotowanie pracy dyplomowej
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie technik i procedur pozyskiwania informacji niezbędnych dla przygotowania pracy magisterskiej - - - - - - + - - - -
M_W002 Zachowuje zasady prawa autorskiego, potrafi korzystać z dokumantacji technicznej - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi pozyskiwać niezbędne do dyplomowej pracy magisterskiej informacje i dane naukowe pochodzące zróżnych źródeł wiedzy, zarówno w języku polskim, jak i w języku obcym - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Zbierając niezbędne dane i materiał badawczy myśli i działa kreatywnie oraz właściwie określa priorytety służące realizacji nakreślonego zadania. - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne:
Praktyka dyplomowa

Podczas praktyki dyplomowej dyplomant zbiera dane i inne materiały badawcze niezbędne do realizacji tematu pracy magisterskiej. Praktyka dyplomowa może mieć formę badań laboratoryjnych, badań terenowych, pobytów w krajowych i zagranicznych zakładach przemysłowych związanych z górnictwem nafty i gazu . Wybór miejsca praktyki winien być dostosowany do zatwierdzonego tematu pracy dyplomowej. Nadzór naukowo-dydaktyczny nad praktyką sprawuje promotor pracy magisterskiej, z którym przed rozpoczęciem praktyki dyplomant konsultuje ramowy program praktyki. Zakres i program praktyki dyplomowej winien być ściśle związany z tematem pracy magisterskiej i umożliwić zebranie danych badawczych niezbędnych do realizacji tematu pracy.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Realizacja praktyk oraz ich zaliczenie 60 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocenę końcową wystawia promotor pracy wg ustalonych kryteriów

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zatwierdzony temat pracy magisterskiej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Wskazana przez promotora w zależności od tematyki pracy dyplomowej

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak