Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2013/2014
Kod:
WIN-2-307-IG-s
Nazwa:
Seminarium dyplomowe
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria gazownicza
Kierunek:
Inżynieria Naftowa i Gazownicza
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Nagy Stanisław (nagy@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. zw. dr hab. inż. Siemek Jakub (siemek@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Nagy Stanisław (nagy@agh.edu.pl)
prof. dr hab. Kaliski Maciej (kaliski@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej. Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie wiedzy, techniki, technologii oraz metodyki rozwiązywania zagadnień związanych z działalnością w przemyśle gazowniczym i naftowym. Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej. Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_W003 Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie wiedzy, techniki, technologii oraz metodyki rozwiązywania zagadnień związanych z działalnością poszukiwań, wydobycia, eksploatacji, transportu, separacji... Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_U002 Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania. Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_U003 Ma umiejętności językowe w zakresie nauk technicznych zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych. Praca dyplomowa
M_K002 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsięborczy Ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania. Praca dyplomowa
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej. Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie wiedzy, techniki, technologii oraz metodyki rozwiązywania zagadnień związanych z działalnością w przemyśle gazowniczym i naftowym. - + - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej. - + - - - - - - - - -
M_W003 Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie wiedzy, techniki, technologii oraz metodyki rozwiązywania zagadnień związanych z działalnością poszukiwań, wydobycia, eksploatacji, transportu, separacji... - + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania. - + - - - - - - - - -
M_U003 Ma umiejętności językowe w zakresie nauk technicznych zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych. - + - - - - - - - - -
M_K002 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsięborczy Ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania. - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia audytoryjne:

Praca dyplomowa w świetle „Regulaminu studiów AGH“ oraz przepisów Wydz. WNiG AGH.

Kryteria oceny prac dyplomowych:

 • Objętość pracy i jej układ;
 • Wstęp – jego znaczenie;
 • Rozdziały i ich tytuły;
 • Struktura akapitów;
 • Redagowanie tekstu – tekst pisany, a mówiony;
 • Stylistyka;
 • Najczęściej powielane błędy.

Prezentacja pracy dyplomowej:

 • Przygotowanie prezentacji;
 • Tekst podstawowy pracy, a tekst referatu;
 • Kompozycja (układ);
 • Stylistyka;
 • Rozmiar referatu (długość);
 • Ocena prezentacji;
 • Wygląd dyplomanta;
 • Sposób przedstawienia referatu;
 • Przedmiot;
 • Wysłowienie;
 • Ogólne wrażenie.

Aktywny udział w seminarium dyplomowym w postaci udziału w dyskusji nad referatami.
Samodzielna praca w domu nad przygotowaniem projektu dyplomowego. Wygłoszenie dwóch
referatów tematycznie związanych z pracą dyplomową.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 500 godz
Punkty ECTS za moduł 20 ECTS
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Przygotowanie do zajęć 240 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 220 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Aktywność w dyskusji nad referatami oraz średnia arytmetyczna ocena z dwóch wygłoszonych referatów.
2. Przygotowanie prezentacji.
3. Przygotowanie streszczenia pracy dyplomowej wraz z opisem prezentacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

1. Aktywny udział w seminarium dyplomowym w postaci udziału w dyskusji nad referatami.
2. Samodzielna praca w domu nad przygotowaniem projektu dyplomowego i prezentacji.
3. Wygłoszenie dwóch referatów tematycznie związanych z pracą dyplomową.
4. Zebrany kompletny materiał w trakcie praktyki dyplomowej.
5. Systematyczne opracowywanie materiałów, referowane etapowo na seminarium.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

G. Gambarelli, Z. Łucki: Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską“.Universitas Kraków, 1998.
J. Barta, R. Markiewicz: „Prawo autorskie“. Oficyna a Wolters Kluwers business, 2008
E. Opoka: „Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych“, Wyd
Polit. Śląskiej, 1999.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak