Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2013/2014
Kod:
WIN-1-303-s
Nazwa:
Wytrzymałość materiałów
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Naftowa i Gazownicza
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Wosz Ryszard (wosz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Wosz Ryszard (wosz@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 znajomość metod obliczeniowych Wytrzymałości materiałów, wykorzystywanych w projektowaniu konstrukcji; znajomość definicji parametrów opisujących własności wytrzymałościowe i odkształceniowe stosowanych materiałów konstrukcyjnych IN1A_W01, IN1A_W03, IN1A_W04, IN1A_W18 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Zaliczenie laboratorium
Umiejętności
M_U001 znajomość metod obliczeniowych Wytrzymałości materiałów, wykorzystywanych w projektowaniu konstrukcji; znajomość definicji parametrów opisujących własności wytrzymałościowe i odkształceniowe stosowanych materiałów konstrukcyjnych IN1A_U01, IN1A_U02, IN1A_U05, IN1A_U07 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_U002 znajomość metod obliczeniowych Wytrzymałości materiałów, wykorzystywanych w projektowaniu konstrukcji; znajomość definicji parametrów opisujących własności wytrzymałościowe i odkształceniowe stosowanych materiałów konstrukcyjnych IN1A_U01, IN1A_U02, IN1A_U05, IN1A_U07 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne
M_K001 znajomość metod obliczeniowych Wytrzymałości materiałów, wykorzystywanych w projektowaniu konstrukcji; znajomość definicji parametrów opisujących własności wytrzymałościowe i odkształceniowe stosowanych materiałów konstrukcyjnych IN1A_K02, IN1A_K04, IN1A_K05, IN1A_K06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_K002 posiada umiejętność wykorzystania tematyki dydaktycznej z przedmiotów technologicznych w projektach konstrukcji, posiada umiejętność oceny zagrożenia wypadkiem w rejonie pracujących maszyn IN1A_K01, IN1A_K02, IN1A_K03, IN1A_K04, IN1A_K06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_K003 znajomość metod obliczeniowych Wytrzymałości materiałów, wykorzystywanych w projektowaniu konstrukcji; znajomość definicji parametrów opisujących własności wytrzymałościowe i odkształceniowe stosowanych materiałów konstrukcyjnych IN1A_K01, IN1A_K02, IN1A_K03, IN1A_K05, IN1A_K06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 znajomość metod obliczeniowych Wytrzymałości materiałów, wykorzystywanych w projektowaniu konstrukcji; znajomość definicji parametrów opisujących własności wytrzymałościowe i odkształceniowe stosowanych materiałów konstrukcyjnych + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 znajomość metod obliczeniowych Wytrzymałości materiałów, wykorzystywanych w projektowaniu konstrukcji; znajomość definicji parametrów opisujących własności wytrzymałościowe i odkształceniowe stosowanych materiałów konstrukcyjnych + - - - - - - - - - -
M_U002 znajomość metod obliczeniowych Wytrzymałości materiałów, wykorzystywanych w projektowaniu konstrukcji; znajomość definicji parametrów opisujących własności wytrzymałościowe i odkształceniowe stosowanych materiałów konstrukcyjnych + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 znajomość metod obliczeniowych Wytrzymałości materiałów, wykorzystywanych w projektowaniu konstrukcji; znajomość definicji parametrów opisujących własności wytrzymałościowe i odkształceniowe stosowanych materiałów konstrukcyjnych - - - - - - - - - - -
M_K002 posiada umiejętność wykorzystania tematyki dydaktycznej z przedmiotów technologicznych w projektach konstrukcji, posiada umiejętność oceny zagrożenia wypadkiem w rejonie pracujących maszyn + + - - - - - - - - -
M_K003 znajomość metod obliczeniowych Wytrzymałości materiałów, wykorzystywanych w projektowaniu konstrukcji; znajomość definicji parametrów opisujących własności wytrzymałościowe i odkształceniowe stosowanych materiałów konstrukcyjnych - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Wytrzymałość materiałów

Wykład składa się z ośmiu spotkań, obejmujących zasadniczą tematykę przedmiotu. Każdy z tematów stanowi osobny moduł będący niezależną strukturą wykładową. Pierwsze dwa wykłady poświęcone są zagadnieniom definicyjnym jak: modele opisujące materiały o określonych własnościach naprężeniowo-odkształceniowych, parametry fizyczne określające te własności, tensor naprężenia i odkształcenia, prawo Hooke’a, badania laboratoryjne własności wytrzymałościowych próbek materiałów. Pozostałe zajęcia przeznaczone są na omówienie prostych sposobów obciążenia konstrukcji, spełnieniu postulatu bezpieczeństwa, czyli wytrzymałościowego, odkształceniowego,ekonomii. Temat dotyczący wytężenia i hipotez wytążeniowych może stanowić treść końcową zajęć.

Ćwiczenia audytoryjne:
Wytrzymałość materiałów

Ćwiczenia audytoryjne uzupełniają tematykę wykładową o przykłady obliczeniowe konkretnych rozwiązań technicznych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 85 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 3 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 30 godz
Udział w wykładach 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Jeżeli przedmiot nie kończy sie egzaminem ocenę końcową liczymy jako średnią arytmetyczną wszystkich form zajęć.
2. Jeżeli przedmiot obejmuje wyłącznie wykład obowiązkowy lub wyłącznie inną formę zajęć oceną końcową przedmiotu jest uzyskana ocena (zaliczenia lub egzaminu).
3.Jeżeli przedmiot kończy się egzaminem ocenę końcową liczymy jako:
a) ocena z egzaminu x0,7+(średnia arytmetyczna wszystkich pozostałych form zajęć) x 0,3 – w przypadku gdy oprócz egzaminu występuje jedna forma prowadzenia zajęć,
b) ocena z egzaminu x0,6+(średnia arytmetyczna wszystkich pozostałych form zajęć) x 0,4 – w przypadku gdy oprócz egzaminu występują dwie formy prowadzenia zajęć,
c) ocena z egzaminu x0,5+(średnia arytmetyczna wszystkich pozostałych form zajęć)
x 0,5 – w przypadku gdy oprócz egzaminu występują trzy lub więcej form prowadzenia zajęć.
Na podstawie otrzymanego wyniku do indeksu wpisujemy ocenę końcową przedmiotu kierując się obowiązującym w AGH kryterium ocen: słowna ocena średnia ustalana jest zgodnie z następującą zasadą w zazzleżności od wartości liczbowej:
a) od 3 do 3,25 ocena słowna: dostateczny (3,0),
b) od 3,26 do 3,75 ocena słowna: plus dostateczny (3,5),
c) od 3,76 do 4,25 ocena słowna: dobry (4,0),
d) od 4,26 do 4,75 ocena słowna: plus dobry (4,5),
e) powyżej 4,75 ocena słowna: bardzo dobry (5,0).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Sposoby uzyskiwania oceny z zaliczenia i egzaminu w terminie poza sesją. Dotyczy studentów, którzy mieli zwolnienie lekarskie (dowód) lub uniemożliwiała im obecność inna przyczyna.
Po przedstawieniu uzasadnienia prowadzącemu przedmiot student zobowiązany jest uzyskać zgodę Prodziekana Wydziału zaopiniowaną przez prowadzącego. Po uzyskaniu zgody student ustala z prowadzącym termin i sposób realizacji oceny. Prowadzący w ciągu trzech dni przedstawi studentowi wynik oceny. W przypadku zastrzeżeń ze strony studenta co do wysokości oceny może prosić prowadzącego o przedstawienie pracy wraz ze sposobem oceny. Dalsza procedura zastrzeżeń studenta prowadzona jest na szczeblu Wydziału.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Kłeczek Z.: Geomechanika górnicza.Śląskie Wydawnictwo Techniczne. Katowice 1984
2. Kłeczek Z., Radomski A., Zeljaś D.:Podziemne magazynowanie. Prace naukowe – Monografie CMG KOMAG. Gliwice 2005
3. Kłeczek Z., Radomski A., Zeljaś D.:Podziemne składowanie. Prace naukowe – Monografie CMG KOMAG. Gliwice 2005
4. Kłeczek Z., Zeljaś D.:Naukowe podstawy i praktyczne zasady budowy w Polsce podziemnego składowiska odpadów niebezpiecznych. Monografia nr 12. Seria: Innowacyjne techniki i technologie mechanizacyjne KOMAG. Gliwice 2012

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Istnieje możliwość zdawania przez studentów egzaminu w tzw. terminie zerowym po uzgodnieniu z prowadzącym przedmiot.
Istnieje możliwość przepisania oceny z przedmiotu, z którego student już uzyskał ocenę pozytywną wcześniej a obecnie uzupełnia inne przedmioty. Konieczna jest pisemna zgoda Prodziekana po zaopiniowaniu wniosku studenta przez prowadzącego przedmiot. Kontakt studenta z prowadzącym przedmiot w sprawach związanych z prowadzeniem przedmiotu jest możliwy poza zajęciami w czasie konsultacji podanych do wiadomości studentów.