Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2013/2014
Kod:
WIN-1-306-s
Nazwa:
Ekonomika i marketing w przemyśle naftowym
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Naftowa i Gazownicza
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Nagy Stanisław (nagy@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Kosowski Piotr (kosowski@agh.edu.pl)
prof. dr hab. Kaliski Maciej (kaliski@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawy finansów i zarządzania nimi IN1A_W18 Kolokwium
M_W002 Posiada wiedzę na temat oceny projektów inwestycyjnych IN1A_W18 Kolokwium
M_W003 Zna podstawowe zagadnienia związane z marketingiem IN1A_W18 Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Umie własnoręcznie skalkulować miary wartości pieniądza w czasie oraz obliczyć i ocenić wskaźniki efektywności inwestycji IN1A_W01, IN1A_W18 Kolokwium
M_U002 Rozumie znaczenie marketingowego podejścia do zarządzania przedsiębiorstwem IN1A_W01, IN1A_W18 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi pracować w grupie wykonując razem ćwiczenia i projekty IN1A_K04, IN1A_K05, IN1A_K03 Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawy finansów i zarządzania nimi + + - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę na temat oceny projektów inwestycyjnych + + - - - - - - - - -
M_W003 Zna podstawowe zagadnienia związane z marketingiem + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie własnoręcznie skalkulować miary wartości pieniądza w czasie oraz obliczyć i ocenić wskaźniki efektywności inwestycji + + - - - - - - - - -
M_U002 Rozumie znaczenie marketingowego podejścia do zarządzania przedsiębiorstwem + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi pracować w grupie wykonując razem ćwiczenia i projekty - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Wartość pieniądza w czasie
(oś czasu, wartość przyszła, wartość obecna, wartość przyszła renty, wartość obecna renty, renty wieczyste, nierówne przepływy pieniężne)
2. Koszt kapitału
(średnioważony koszt kapitału, koszt długu, koszt akcji uprzywilejowanych, koszt akcji zwykłych, metoda CAPM, model wzrostu dywidendy, koszt obligacji plus premia za ryzyko)
3. Ocena projektów inwestycyjnych
(klasyfikacja projektów, zasady podejmowania decyzji)
4. Statyczne i dynamiczne metody oceny efektywności inwestycji
(okres zwrotu, stopa zwrotu, wartość obecna netto NPV, wewnętrzna stopa zwrotu IRR, zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu MIRR, zdyskontowany okres zwrotu, NPVR)
5. Szacowanie przepływów pieniężnych i analiza ryzyka
(analiza wrażliwości, analiza scenariuszy, metoda Monte Carlo)

6. Opcje realne

7. Marketing
(Definicja i zakres marketingu, pojęcie zasady i funkcje. Otoczenie marketingowe, nabywcy, segmentacji rynku. Produkt: struktura, cykl życia portfolio, marka)

Ćwiczenia audytoryjne:

Sporządzenie przykładowego projektu oceny efektywności inwestycji w przemyśle naftowym

1. Opis przedsięwzięcia
2. Źródła finansowania
3. Koszt kapitały
4. Szacowanie przepływów pieniężnych
5. Statyczne metody oceny
6. Dynamiczne metody oceny
7. Analiza ryzyka

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

60% kolokwium, 40% projekt

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Na zajęciach projektowych wymaga znajomości materiału podanego na wykładach.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Brigham E.F., Gapenski L.C., Zarządzanie Finansami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2000
2. Dynus M., Kołosowska B., Prewysz-Kwinto P., Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw, TNOiK, Toruń, 2002.
3. Łucki Z., Ocena inwstycji I podejmowanie decyzji w górnictwie naftowym I gazownictwie, Polska Fundacja Promocji Kadr, Kraków 1995.
4. Kotler P. Marketing. Podręcznik Europejski. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 2002.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak