Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2013/2014
Kod:
WIN-1-507-s
Nazwa:
Mechanika i hydromechanika złóż ropy i gazu
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Naftowa i Gazownicza
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Rybicki Czesław (rybicki@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Rybicki Czesław (rybicki@agh.edu.pl)
dr inż. Blicharski Jacek (jblich@agh.edu.pl)
prof. zw. dr hab. inż. Siemek Jakub (siemek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student powinien znać podstawowe parametry petrofizyczne skał złożowych IN1A_W04, IN1A_W02, IN1A_W03, IN1A_W09, IN1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Student powinien znać podstawowe równania filtracji płynów w osrodkach porowatych IN1A_W12, IN1A_W02, IN1A_W03, IN1A_W14, IN1A_W09, IN1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wynik testu zaliczeniowego,
Wykonanie ćwiczeń
M_W003 Student powinien znać równania: stałego wydatku i stałego spadku ciśnienia dla : -stanu nieustalonego, -stanu semiustalonego, -stanu ustalonego IN1A_W23, IN1A_W02, IN1A_W03, IN1A_W14, IN1A_W09, IN1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W004 Student znać metodę superpozji oraz przykłady jej praktycznego zastosowania IN1A_W02, IN1A_W03, IN1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń,
Wynik testu zaliczeniowego,
Kolokwium
M_W005 Student powinien znać podstawy teoretyczne testowania odwiertów IN1A_W02, IN1A_W03, IN1A_W01 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń,
Wynik testu zaliczeniowego,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Student powinien posiadać umiejetność wykonywania obliczeń przepływu płynu ze złoża do odwiertu lub odwrotnie w różnych stanach hydrodynamicznych IN1A_W02, IN1A_W03, IN1A_W14, IN1A_W09, IN1A_W01 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń,
Wynik testu zaliczeniowego
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student powinien znać podstawowe parametry petrofizyczne skał złożowych + + - - - - - - - - -
M_W002 Student powinien znać podstawowe równania filtracji płynów w osrodkach porowatych + + - - - - - - - - -
M_W003 Student powinien znać równania: stałego wydatku i stałego spadku ciśnienia dla : -stanu nieustalonego, -stanu semiustalonego, -stanu ustalonego + + - - - - - - - - -
M_W004 Student znać metodę superpozji oraz przykłady jej praktycznego zastosowania + + - - - - - - - - -
M_W005 Student powinien znać podstawy teoretyczne testowania odwiertów + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student powinien posiadać umiejetność wykonywania obliczeń przepływu płynu ze złoża do odwiertu lub odwrotnie w różnych stanach hydrodynamicznych - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Podstawowe parametry petrofizyczne ośrodków porowatych

  Charakterystyka osrodków porowatych i szczelinowatych. Współczynnik przepuszczalnosci i współczynnik porowatości.

 2. Model matematyczny filtracji płynu w osrodku porowatym

  W czasie wykładu student zapozna sie z równaniami tworzącymi model matematyczny.
  -równanie ciagłości,
  -równanie filtracji,
  -rownanie stanu
  -równanie zachowania energii

 3. Rózwiązania równania różniczkowego przypływu

  Student pozna dwa podstawowe rozwiązania równania różniczkowego przepływu:
  - rozwiazanie stałego wydatku,
  - rozwiazanie stałego spadku cisnienia

 4. Analiza stosowalnosci rozwiązań dotyczacych przepływu płynów w osrodkach skalnych

  Analiza równań przepływu płynnu cieczy i gazu oraz analiza równaań przepływu gazu dla trzech stanów hydrodynamicznych:
  stanu nieustalonego, stanu semiustalonego oraz stanu ustalonego.

 5. Metoda superpozycji

  W tym zakresie student pozna sens metody superpozycji oraz zostaną przeanalizowane różne przypadki jej zastosowania

 6. Podstawy testowania odwiertów

  Przedstawione zostaną przykłady zastosowania metody superpozycji do testowania odwiertu.

Ćwiczenia audytoryjne:
 1. Rozwiązywanie przykładów z zastosowaniem równania Darcy oraz równania Forhcheimera

  Będą wykonywane przykłady obliczeń przepływów płynów w różnych stanach hydrodynamicznych

 2. Wykonywanie obliczeń z wykorzystaniem funkcji pseudociśnienia

  Wykonywane obliczenia będą dotyczyć:
  - zastosowanie w miejsce cisnienia rónych postaci funkcji pseudocisnienia.

 3. Wykonywanie przykładów obliczeniowych z wykorzystaniem metody superpozycji

  Wykonywane obliczenia będą dotyczyć:
  - wyznaczania położenia granic złoża,
  - wyznaczanie końcowego spadku ciśnienia przy zmiennym wydatku,
  - wyznaczanie cisnienia w wybranym punkcie eksploatowanego złoża

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 60 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa bedzie wynikiem zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych (waga 0.6) oraz zaliczenia testu z materiału mpodawanego na wykładach (waga 0.4). Wszystkie oceny muszą byc pozytywne.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagana jest obecność na ćwiczeniach audytoryjnych zgodnie z regulaminem studiów oraz znajomość materiału podawanego na wykładzie

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Materiał dydaktyczny podawany na wykładach
2. H.c. Slider Worldwide Practical Petroleum Reservoir Engineering Methods, PennWell Publishing Company, Tulsa Oklahoma 1983.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak