Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mechatronics
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
RMS-2-101-MD-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mechatronic Design
Kierunek:
Mechatronics with English as instruction languagege
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Uhl Tadeusz (tuhl@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Description and practical use of rules and methods of designing with CAD, CAM and CAE Systems in the given scope of application. MS2A_W04 Egzamin,
Projekt inżynierski,
Wykonanie projektu
Umiejętności
M_U001 Student learn to use advanced packages for design and simulation of electronic systems and of software systems. MS2A_U09 Projekt inżynierski,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Ability to formulate a design specification of a complex mechatronic system or device. MS2A_U09 Projekt inżynierski,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Understanding of the need to formulate and communicate information and opinions regarding the achievements of mechatronics. MS2A_K02 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Description and practical use of rules and methods of designing with CAD, CAM and CAE Systems in the given scope of application. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student learn to use advanced packages for design and simulation of electronic systems and of software systems. + - + + - - - - - - -
M_U002 Ability to formulate a design specification of a complex mechatronic system or device. + - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Understanding of the need to formulate and communicate information and opinions regarding the achievements of mechatronics. - - + + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Mechatronics

 1. Solid, Surface and Hybrid Modeling In Part and Assembly Design
 2. Integration of CAD/CAM Systems in Mechatronic Design – Introduction
 3. Structure and Functionality of the Advanced CAD/CAM System – Example CATIA v.5
 4. Product Optimization Aided by Knowledgeware in Design Phase
 5. Circuit Board Design with the Help of CAD System
 6. Ergonomical Verification of the Designed Object with the Use of CAD Tools
 7. Manufacturing Process Design and Simulation
 8. Analyses of controlled mechanical systems Performed by LMS Virtual.Lab System)
 9. Design of electronic circuits with OrCAD package
 10. Simulation of electronic circuits with PSpice package
 11. Design of software systems with Rational Rose package
 12. Testing of software systems with Rational Robot and Rational Purify packages
 13. Introduction to Finite Element Method
 14. Algorithm of FEM
 15. Model building using FEM. Examples of applications: linear static analyses, linear dynamic analyses

Ćwiczenia laboratoryjne:
Mechatronics

 1. Solid Modeling in Part and Assembly Design
 2. Surface Modeling
 3. Hybryd Modeling
 4. Creation and Utilization of the Knowledge Base
 5. Circuit Board Design
 6. Design of Milling Operation
 7. Preparation of Milling Simulation
 8. The Use of Tools for Ergonomical Analyses
 9. Introduction to PSpice part 1
 10. Introduction to PSpice part 2
 11. Creating of sample electronic circuits
 12. Simulation of electronic circuits
 13. Editing of mixed analogue-digital circuits
 14. Simulation of mixed analogue-digital circuits
 15. Creation of AD converters circuits
 16. Simulation of AD converters circuits

Ćwiczenia projektowe:
Mechatronics

Project 1: Assembly and Part Design of the Given Mechanical System
Project 2: Kinematic Analyses of the Preared Model of the Mechanical System
Project 3: Drawings of the Assembly and Parts
Project 4: Design of monitoring and control system for chosen mechanical object

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 201 godz
Punkty ECTS za moduł 8 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 32 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 60 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Wykonanie projektu 34 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Score of labs and projects.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. CATIA v.5 – Documentation on line
 2. MSC/NASTRAN. Quick Reference Guide.
 3. MSC/NASTRAN. Reference Manual.
 4. PSpice documentation.
 5. Rational Rose (Robot, Purify) documentation.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:
 1. Advanced tools of the CAD/CAM system (CATIA v.5) and their use in chosen project applications
 2. Introduction to advanced packages for design and simulation of electronic systems and of software systems.
 3. Finite Element Method: basic definitions, algorithms. Model building in FEM. Linear analyses: static and dynamic.