Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Informatics in mechatronics
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
RMS-2-102-MD-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mechatronic Design
Kierunek:
Mechatronics with English as instruction languagege
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Miękina Lucjan (miekina@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Miękina Lucjan (miekina@agh.edu.pl)
dr inż. Kurowski Piotr (kurowski@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 knows and understands the principles of systems engineering, in particular the Model Based Systems Engineering approach MS2A_W02 Kolokwium,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 knows the history and purpose of Systems Modeling Language (SysML), its diagrams and their place in the model of a heterogeneous (mechatronic) system MS2A_W02 Kolokwium,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W003 knows and understands requirements diagrams, their purpose, symbols used and their meaning; understands their importance for systems engineering and how they affect other model elements MS2A_W02 Kolokwium,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W004 knows and understands block definition diagrams, their purpose, symbols used and their meaning, in particular: defining value types, defining parts of compound blocks, defining standard and flow ports MS2A_W02 Kolokwium,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W005 knows and understands internal block diagrams, their purpose, symbols used and their meaning, in particular how to define flows occuring between parts MS2A_W02 Kolokwium,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W006 knows and understands the notion of constraint in SysML, including defining and usage; knows and understands parametric diagrams, their purpose, symbols used and their meaning MS2A_W02 Kolokwium,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W007 knows and understands the principles of modeling the physical part of a system in SysML (energy, kinematics, dynamics) MS2A_W02 Kolokwium,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W008 knows and understands the structure of web applications MS2A_W02 Kolokwium,
Odpowiedź ustna
M_W009 knows the SQL language, in particular how to create, administer and process data in SQL MS2A_W02 Kolokwium
M_W010 knows and understands object-relational mapping, in particular using JPA, Hibernate and EJB MS2A_W02 Kolokwium
M_W011 knows and understands the operation, usage and configuration of popular application servers, e.g. GlassFish, JBoss, WebSphere MS2A_W02 Kolokwium
M_W012 knows and understands solutions to visualization problems in enterprise applications - the MVC model, JSP, JSF, as well as the popular libraries - Wicket, Vaadin, ICEFaces MS2A_W02 Kolokwium
M_W013 knows and understands the security problems in network applications MS2A_W02 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 can build the heterogeneous system model in SysML, which represents software, hardware and people involved MS2A_U09, MS2A_U10, MS2A_U12 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 can build a requirements model for a system, and bind the requirements to other model elements (realizations, test cases) MS2A_U12 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 can define a structure of a system using the block definition diagrams and internal block diagrams MS2A_U12 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 can define constraints on the properties of a system; can simulate the system with these constraints, either using the code embedded in the model or external to it - Simulink blocks connected to SysML blocks MS2A_U12 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U005 can perform a trade-off analysis using parametric diagrams MS2A_U12 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U006 can define system behavior using state machine and activity diagrams MS2A_U12 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U007 can deploy and simulate the model of a system in a modeling environment (IBM Rhapsody or other), optionally in sync with a simulation running in Matlab/Simulink MS2A_U12 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U008 can apply the SQL language to create, administer and process data MS2A_U12 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U009 can apply the object-relational mapping, in particular using JPA, Hibernate and EJB MS2A_U12 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U010 can configure the popular application servers, e.g. GlassFish, JBoss, WebSphere MS2A_U12 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U011 can choose and apply the solutions to visualization in enterprise applications MS2A_U12 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 knows and understands the principles of systems engineering, in particular the Model Based Systems Engineering approach + - + + - - - - - - -
M_W002 knows the history and purpose of Systems Modeling Language (SysML), its diagrams and their place in the model of a heterogeneous (mechatronic) system + - + + - - - - - - -
M_W003 knows and understands requirements diagrams, their purpose, symbols used and their meaning; understands their importance for systems engineering and how they affect other model elements + - + + - - - - - - -
M_W004 knows and understands block definition diagrams, their purpose, symbols used and their meaning, in particular: defining value types, defining parts of compound blocks, defining standard and flow ports + - + + - - - - - - -
M_W005 knows and understands internal block diagrams, their purpose, symbols used and their meaning, in particular how to define flows occuring between parts + - + + - - - - - - -
M_W006 knows and understands the notion of constraint in SysML, including defining and usage; knows and understands parametric diagrams, their purpose, symbols used and their meaning + - + + - - - - - - -
M_W007 knows and understands the principles of modeling the physical part of a system in SysML (energy, kinematics, dynamics) + - + + - - - - - - -
M_W008 knows and understands the structure of web applications + - + - - - - - - - -
M_W009 knows the SQL language, in particular how to create, administer and process data in SQL + - + - - - - - - - -
M_W010 knows and understands object-relational mapping, in particular using JPA, Hibernate and EJB + - + - - - - - - - -
M_W011 knows and understands the operation, usage and configuration of popular application servers, e.g. GlassFish, JBoss, WebSphere + - + - - - - - - - -
M_W012 knows and understands solutions to visualization problems in enterprise applications - the MVC model, JSP, JSF, as well as the popular libraries - Wicket, Vaadin, ICEFaces + - + - - - - - - - -
M_W013 knows and understands the security problems in network applications + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 can build the heterogeneous system model in SysML, which represents software, hardware and people involved - - + + - - - - - - -
M_U002 can build a requirements model for a system, and bind the requirements to other model elements (realizations, test cases) - - + + - - - - - - -
M_U003 can define a structure of a system using the block definition diagrams and internal block diagrams - - + + - - - - - - -
M_U004 can define constraints on the properties of a system; can simulate the system with these constraints, either using the code embedded in the model or external to it - Simulink blocks connected to SysML blocks - - + + - - - - - - -
M_U005 can perform a trade-off analysis using parametric diagrams - - + + - - - - - - -
M_U006 can define system behavior using state machine and activity diagrams - - + + - - - - - - -
M_U007 can deploy and simulate the model of a system in a modeling environment (IBM Rhapsody or other), optionally in sync with a simulation running in Matlab/Simulink - - + + - - - - - - -
M_U008 can apply the SQL language to create, administer and process data - - + - - - - - - - -
M_U009 can apply the object-relational mapping, in particular using JPA, Hibernate and EJB - - + - - - - - - - -
M_U010 can configure the popular application servers, e.g. GlassFish, JBoss, WebSphere - - + - - - - - - - -
M_U011 can choose and apply the solutions to visualization in enterprise applications - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

The first part of lecture covers the following topics:

 • systems engineering as a discipline,
 • principles of systems engineering, the Model Based Systems Engineering approach
 • history and purpose of Systems Modeling Language (SysML), its diagrams and their place in the model of a heterogeneous (mechatronic) system
 • requirements diagrams, their purpose, symbols used and their meaning
 • notion of constraint in SysML, including defining and usage; knows and understands parametric diagrams, their purpose, symbols used and their meaning
 • block definition diagrams, their purpose, symbols used and their meaning, in particular: defining value types, defining parts of compound blocks, defining standard and flow ports
 • internal block diagrams, their purpose, symbols used and their meaning, in particular how to define flows occuring between parts
 • principles of modeling the physical part of a system in SysML (energy, kinematics, dynamics)
  The discussion of above theoretical topics is mixed with presentation of a complete example of mechatronic system (mobile robot) modeling in SysML

The second part covers web applications:

 • database systems – data administration
 • the SQL language – data creation, administration and processing
 • the object-relational mapping – JPA, Hibernate, EJB
 • application servers: GlassFish, JBoss, WebSphere – usage scenarios, configuration
 • tools supporting integration and visualization in enterprise systems – the MVC model, JSP, JSF
 • popular solutions to visualization problems in enterprise systems – Wicket, Vaadin, ICEFace
 • security problems in web applications

Ćwiczenia laboratoryjne:

During laboratories the students:

 • learn how to use the SysML profile in IBM Rhapsody
 • work individually on a jointly discussed and realized example of mechatronic system model in SysML, using the basic SysML diagrams (requirements, block definition and internal b.d, parametric, state machine, activity, panel (UI))
 • deploy and simulate the model in IBM Rhapsody environment

In the second part of the laboratories students design and implement a web application, using:

 • the SQL language
 • object-relational mapping
 • application servers
 • tools and libraries for visualization (Wicket, Vaadin, ICEFaces)
 • security solutions

Ćwiczenia projektowe:

During projects the students prepare individually or in small teams in SysML a model of a simple mechatronic system of choice. The characteristic property of the projects is their interdisciplinary nature, as they consist of both the software and physical parts.
Upon completion, the model is simulated in IBM Rhapsody environment.

In the second part of the project exercises, the students design and implement a choosen web application.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 144 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 4 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Grades are calculated as follows:

 • software labs 25 %
 • quizz 25 %
 • final test 25 %
 • project 25 %
  All of them must be passed.
Wymagania wstępne i dodatkowe:
 • Ability to use the UML language
 • Ability to efficiently program in object-oriented languages (C++ or Java)
Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 • Moore A., Steiner R., Friedenthal S.: A Practical Guide to SysML. Morgan
  Kaufmann OMG Press, 2012
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:
 • The quizz refers to material presented in the lectures and affects the final grade
 • The final test refers to material discussed in the software labs