Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mechatronic systems
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
RMS-2-201-MD-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mechatronic Design
Kierunek:
Mechatronics with English as instruction languagege
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż, prof. AGH Petko Maciej (petko@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż, prof. AGH Petko Maciej (petko@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Dao Phong (phongdao@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 knowledge of development trends and most important recent achievements in mechatronics MS2A_W03 Egzamin
M_W002 knowledge and understanding of the methodology of designing complex mechatronic devices and methods and techniques used for their design, knowledge of computer tools for the design and simulation of mechatronic devices MS2A_W04 Egzamin,
Projekt,
Wykonanie projektu
Umiejętności
M_U001 ability to work in team, taking various roles, to estimate the time needed to complete a task, and meet the deadline for the task MS2A_U02 Wykonanie projektu
M_U002 ability to develop detailed documentation related to the completion of a project; ability to prepare and give a presentation on the completion of a project and conduct a discussion regarding the presentation given MS2A_U04, MS2A_U03 Prezentacja,
Projekt,
Udział w dyskusji
M_U003 ability to design mechatronic systems and devices for various applications, according to a independently formulated specification, employing CAD and CAE tools, integrating the knowledge of electronics, electrical engineering, IT sciences, automatics, robotics, mechanics, machine construction and operation and other disciplines using the system-oriented approach MS2A_U09, MS2A_U12, MS2A_U10 Projekt,
Wykonanie projektu
M_U004 ability to analyze, assess and compare design solutions of complex mechatronic devices and systems in terms of the functional criteria given and to propose improvements to the existing design solutions MS2A_U08, MS2A_U13, MS2A_U14 Egzamin,
Prezentacja,
Projekt,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
M_U005 ability to formulate and test hypotheses related to designing mechatronic devices and systems MS2A_U11 Prezentacja,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_U006 ability to acquire information from data sheets, application notes, databases and other sources in English to design mechatronic devices or systems; ability to integrate, interpret and critically assess the information obtained, draw conclusions, formulate and justify opinions MS2A_U01, MS2A_U05 Prezentacja,
Projekt,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 ability to think and act in a creative manner MS2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 knowledge of development trends and most important recent achievements in mechatronics + - - - - - - - - - -
M_W002 knowledge and understanding of the methodology of designing complex mechatronic devices and methods and techniques used for their design, knowledge of computer tools for the design and simulation of mechatronic devices + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 ability to work in team, taking various roles, to estimate the time needed to complete a task, and meet the deadline for the task - - - + - - - - - - -
M_U002 ability to develop detailed documentation related to the completion of a project; ability to prepare and give a presentation on the completion of a project and conduct a discussion regarding the presentation given - - - + - - - - - - -
M_U003 ability to design mechatronic systems and devices for various applications, according to a independently formulated specification, employing CAD and CAE tools, integrating the knowledge of electronics, electrical engineering, IT sciences, automatics, robotics, mechanics, machine construction and operation and other disciplines using the system-oriented approach + - - + - - - - - - -
M_U004 ability to analyze, assess and compare design solutions of complex mechatronic devices and systems in terms of the functional criteria given and to propose improvements to the existing design solutions + - - + - - - - - - -
M_U005 ability to formulate and test hypotheses related to designing mechatronic devices and systems + - - + - - - - - - -
M_U006 ability to acquire information from data sheets, application notes, databases and other sources in English to design mechatronic devices or systems; ability to integrate, interpret and critically assess the information obtained, draw conclusions, formulate and justify opinions - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ability to think and act in a creative manner - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
  1. Introduction – mechatronic design
  2. Typical structure of a mechatronic system
  3. Analysis of a mechatronic system example – MEMS inertial sensors
  4. Analysis of a mechatronic system example – direct drives
  5. Analysis of a mechatronic system example – industrial robots
  6. Techniques of mechatronic design
  7. Process of design of complex mechatronic system; case study: parallel robot
Ćwiczenia projektowe:
Design of a robot

Manipulator’s kinematic structure selection; analysis of the manipulator’s workspace; design of the manipulator: construction of arms, selection of drives, gearboxes, joints, sensors, construction of a gripper; modeling of the manipulator’s construction; verification by simulation with kinematic excitation; design of a controller – virtual prototyping with the multibody model of the construction; trajectory tracking performance analysis; testing of robot’s dynamic parameters: speed, payload in the workspace; detailed design of selected parts of the manipulator.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 146 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 52 godz
Wykonanie projektu 45 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

weighted average of the exam and project grades

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Knowledge of CAD and CAE tools
Knowledge of theory of machines and mechanisms basics and basics of machine construction
Knowledge of basics of automatics and control theory
Knowledge of basics of electronics and microprocessor systems
Knowledge of basic actuators and sensors used in mechatronic devices
Knowledge of basics of robotics
Ability to use CAD and CAE tools
Ability to analyze kinematics and dynamics of mechanisms
Ability to design construction of mechanisms
Ability to model mechanisms
Ability to design control systems
Programming skills in C/C++

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Bishop R.H. (red.): The Mechatronics Handbook. CRC Press, 2002, ISBN 0849300665
Iserman R.: Mechatronic Systems: Fundamentals, Springer 2003, ISBN 1-85233-693-5
Petko M., Wybrane metody projektowania mechatronicznego, Wyd. Nauk. Inst. Technologii Eksploatacji, Kraków; Radom 2008, ISBN 978-83-7204-709-0
Bodo H., Gerth W., Popp K.: Mechatronika. Komponenty – metody – przykłady. PWN, Warszawa 2001, ISBN 83-01-13501-8

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

The condition of taking the exam is to get credits from the project