Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mechatronic design
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
RMS-2-202-MD-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mechatronic Design
Kierunek:
Mechatronics with English as instruction languagege
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Pieczonka Łukasz (lukasz.pieczonka@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 knows theoretical foundations behind the design and numerical modeling of mechatronic devices and systems MS2A_W07, MS2A_W04, MS2A_W02 Egzamin
M_W002 has the knowledge about typical numerical analyses and tools (CAE) utilized in the process of design, manufacturing and virtual testing of mechatronic devices MS2A_W07, MS2A_W04, MS2A_W02 Egzamin
M_W003 has the knowledge about the modeling of complex physical phenomena, including multiphysics and multiscale simulations, present in mechatronic devices MS2A_W01 Egzamin
Umiejętności
M_U001 is able to formulate a numerical model of a mechatronic device, or a subsystem of a device, considering the physical phenomena relevand for the intended application of a model MS2A_U11, MS2A_U10, MS2A_U07 Kolokwium,
Projekt
M_U002 is able to formulate a geometrical model (CAD) and a computational model (CAE) of a mechatronic device and perform a numerical analysis of that device for a desired application MS2A_U11, MS2A_U10, MS2A_U07 Kolokwium,
Projekt
M_U003 is able to perform an assessment of simulation results and relate them to experimental data with use of relevant validation criteria MS2A_U11 Kolokwium,
Projekt
M_U004 is able to perform the analysis of influence of characteristic model parameters on the performance of a mechatronic device - local and global sensitivity analysis MS2A_U11, MS2A_U14, MS2A_U13 Kolokwium,
Projekt
M_U005 is able to present the results of individual work and the work of a project team. Is able to discuss the results and propose improvements and future works. MS2A_K01, MS2A_U14, MS2A_U13 Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 has the ability to bring innovation into the design MS2A_K01, MS2A_U14, MS2A_U13 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 knows theoretical foundations behind the design and numerical modeling of mechatronic devices and systems + - - - - - - - - - -
M_W002 has the knowledge about typical numerical analyses and tools (CAE) utilized in the process of design, manufacturing and virtual testing of mechatronic devices + - - - - - - - - - -
M_W003 has the knowledge about the modeling of complex physical phenomena, including multiphysics and multiscale simulations, present in mechatronic devices + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 is able to formulate a numerical model of a mechatronic device, or a subsystem of a device, considering the physical phenomena relevand for the intended application of a model + - + + - - - - - - -
M_U002 is able to formulate a geometrical model (CAD) and a computational model (CAE) of a mechatronic device and perform a numerical analysis of that device for a desired application - - + + - - - - - - -
M_U003 is able to perform an assessment of simulation results and relate them to experimental data with use of relevant validation criteria + - + + - - - - - - -
M_U004 is able to perform the analysis of influence of characteristic model parameters on the performance of a mechatronic device - local and global sensitivity analysis - - + + - - - - - - -
M_U005 is able to present the results of individual work and the work of a project team. Is able to discuss the results and propose improvements and future works. - - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 has the ability to bring innovation into the design - - + + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Revision of basic knowledge on numerical methods, discretization methods and computer models.
Discussion of basic and advanced numerical methods used in mechatronic design
Multibody Systems (MBS), Finite Element Method (FEM)

Ćwiczenia laboratoryjne:

In the course of the semester the student gets familiar with software tools used in the mechatronic design process.

Ćwiczenia projektowe:

A student uses theoretical knowledge acquired during the lectures and practical knowledge acquired during laboratory classes to accomplish project task.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 229 godz
Punkty ECTS za moduł 9 ECTS
Udział w wykładach 60 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 60 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 45 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 4 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 5 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Weighted average of grades from the final test at laboratory class, project grade and exam grade.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Basic knowledge in mathematics (linear algebra, matrix theory), physics, applied mechanics and materials science.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Rakowski G., Kacprzyk Z.: MES w mechanice konstrukcji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005
Bathe K-J., Finite Element Procedures, Prentice Hall, 1995
Kleiber M. (Ed.), Handbook of Computational Solid Mechanics, Springer-Verlag, 1998
MSC Software Corporation, MSC.Nastran Documentation, 2010
Dassault Systèmes, Abaqus Software Documentation, 2010
ANSYS Inc., Ansys Software Documentation, 2010

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak