Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Individual project
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
RMS-2-203-MD-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mechatronic Design
Kierunek:
Mechatronics with English as instruction languagege
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Uhl Tadeusz (tuhl@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 The acquired knowledge in relation to the chosen topic work. MS2A_W04, MS2A_W01, MS2A_W06, MS2A_W05, MS2A_W02, MS2A_W07, MS2A_W03 Praca dyplomowa
Umiejętności
M_U001 Acquired the ability in relation to the chosen topic work. MS2A_U11, MS2A_U04, MS2A_U12, MS2A_U01, MS2A_U03, MS2A_U13, MS2A_U10, MS2A_U07, MS2A_U14, MS2A_U02, MS2A_U06, MS2A_U05, MS2A_U09, MS2A_U08 Praca dyplomowa
M_U002 Acquired the ability in relation to the chosen topic work. MS2A_U11, MS2A_U04, MS2A_U12, MS2A_U01, MS2A_U03, MS2A_U13, MS2A_U10, MS2A_U07, MS2A_U14, MS2A_U02, MS2A_U06, MS2A_U05, MS2A_U09, MS2A_U08 Praca dyplomowa
Kompetencje społeczne
M_K001 Acquired social competence in relation to the chosen topic work. MS2A_K01, MS2A_K02 Praca dyplomowa
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 The acquired knowledge in relation to the chosen topic work. - - - + - - - + - - -
Umiejętności
M_U001 Acquired the ability in relation to the chosen topic work. - - - + - - - + - - -
M_U002 Acquired the ability in relation to the chosen topic work. - - - + - - - + - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Acquired social competence in relation to the chosen topic work. - - - + - - - + - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Inne:
Individual Project
Ćwiczenia projektowe:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 175 godz
Punkty ECTS za moduł 7 ECTS
Przygotowanie do zajęć 100 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 75 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final mark of the work.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak