Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Electronics in mechatronics
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
RMS-2-204-MD-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mechatronic Design
Kierunek:
Mechatronics with English as instruction languagege
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Giergiel Mariusz (giergiel@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Giergiel Mariusz (giergiel@agh.edu.pl)
dr inż. Prusak Daniel (daniel.prusak@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Knows the basics of technology and production of integrated circuits and digital systems architecture MS2A_W04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Knows the basic FPGA circuits an principles of their design MS2A_W07 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Is able to obtain information from the documents of IC and used it to perform the tasks of engineering MS2A_U04, MS2A_U02, MS2A_U01 Sprawozdanie
M_U002 Is able to prepare a program to generate functional FPGA systems support for a particular system design MS2A_U09, MS2A_U07 Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne
M_K001 Is able to interact in a group with a fixed division of tasks and responsibilities MS2A_K01 Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Knows the basics of technology and production of integrated circuits and digital systems architecture + - + - - - - - - - -
M_W002 Knows the basic FPGA circuits an principles of their design + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Is able to obtain information from the documents of IC and used it to perform the tasks of engineering - - - - - - - - - - -
M_U002 Is able to prepare a program to generate functional FPGA systems support for a particular system design - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Is able to interact in a group with a fixed division of tasks and responsibilities - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. IC – engineering and technology

  Types of integrated circuits, the technology of their production. The development of integrated circuits and their distribution depending on the degree of integration.

 2. Microprocessors

  Microprocessors development and function. Architecture of microprocessors. Microprocessors RISC and CISC

Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. A/D and D/A converters

  Design and construction of the A/D and D/A converters. Study of converter parameters

 2. FPGA

  Modelling of IC using FPGA. Construction and start-up, analysis of designed circuits

Ćwiczenia laboratoryjne:
FPGA

FPGA types and architecture. Design of electronic circuits using FPGA

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 105 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 45 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena jest ustalana na podstawie średniej ocen cząstkowych uzyskanych w czasie zajęć laboratoryjnych

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Bolkowski S. Teoria obwodów elektrycznych. WNT 2006
Baranowski J., Kalinowski B., Nosal Z. Układy elektryczne. Tom I-III, WNT 2006
Filipkowski A. Układy elektroniczne analogowe i cyfrowe. WNT 2006

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak