Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Surface engineering
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
RMS-2-210-MD-s
Wydział:
Uczelniana Baza Przedmiotów w Językach Obcych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mechatronic Design
Kierunek:
Mechatronics with English as instruction languagege
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Kusiński Jan (kusinski@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. KĄC Sławomir (slawomir.kac@agh.edu.pl)
dr inż. Cieniek Łukasz (lukasz.cieniek@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Kopia Agnieszka (kopia@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Kowalski Kazimierz (kkowalsk@agh.edu.pl)
dr inż. Rozmus-Górnikowska Magdalena (rozmus@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 has extended knowledge on the surface engineering, processing, properties and characterization methods of materials; knows the principles of surface engineering design; has basic knowledge on materials degradation; MS2A_W07 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Kolokwium,
Egzamin
M_W002 basic knowledge concerning materials engineering, especially on novel structural and functional materials for application in various systems (power plants, machinery, aeronautic, and other industry) MS2A_W07, MS2A_W03 Projekt,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 has sufficient language skills (in English) to acquire new knowledge from textbooks, scientific journals, databases and internet sources, to critically evaluate the information and apply in the engineering practice; is able to use the information on the natural resources and industrially produced materials for the needs of technological developments. MS2A_U01, MS2A_U05 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Have sufficient skills to optimize the surface design using surface engineering techniques for the material properties improvement MS2A_U11, MS2A_U14, MS2A_U05, MS2A_U13 Projekt,
Egzamin
M_U003 Student can choose proper surface technology to obtain a desired surface properties MS2A_U08, MS2A_U05 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Student understands the necessity of continuous education and upgrading his professional and personal competencies; knows the possibilities of continuous education and extending professional competencies MS2A_K01 Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Student understands the impact of surface engineering on technological developments; is aware of possible side effects of technological advancement, including environmental issues, and necessity of taking responsible decisions MS2A_K02 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 has extended knowledge on the surface engineering, processing, properties and characterization methods of materials; knows the principles of surface engineering design; has basic knowledge on materials degradation; + - + + - - - - - - -
M_W002 basic knowledge concerning materials engineering, especially on novel structural and functional materials for application in various systems (power plants, machinery, aeronautic, and other industry) + - + + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 has sufficient language skills (in English) to acquire new knowledge from textbooks, scientific journals, databases and internet sources, to critically evaluate the information and apply in the engineering practice; is able to use the information on the natural resources and industrially produced materials for the needs of technological developments. + - + + - - - - - - -
M_U002 Have sufficient skills to optimize the surface design using surface engineering techniques for the material properties improvement + - + + - - - - - - -
M_U003 Student can choose proper surface technology to obtain a desired surface properties + - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student understands the necessity of continuous education and upgrading his professional and personal competencies; knows the possibilities of continuous education and extending professional competencies + - - + - - - - - - -
M_K002 Student understands the impact of surface engineering on technological developments; is aware of possible side effects of technological advancement, including environmental issues, and necessity of taking responsible decisions + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
SURFACE ENGINEERING

The aim of the lecture is presentation for the students the basic technologies of surface engineering technologies, which improves the lifetime of the machinery parts and tools, as well as increases their commercial values. Also the philosophy of surface engineering, its general applications and requirements will be presented for the students. The lecture is dedicated to the students of material science, mechanical engineering, bioengineering and others interested in this area of engineering knowledge. To follow the course the basic knowledge of physics, chemistry, physical chemistry and material science is necessary. The course programme includes the following subjects: directions of surface engineering techniques development; surface thermal (flame hardening, induction hardening) and thermo chemical treatments (nitriding, boriding, carbonizing, chromising, aluminizing); thermal spraying techniques; glow-discharge techniques; PVD and CVD techniques; corrosion protection techniques; sol-gel technique; galvanotechnique methods; paints; tubes preizolation; laser and electron beam techniques; ions implantation; techniques of characterization of the coatings structure and properties.

Ćwiczenia projektowe:
SURFACE ENGINEERING

On the basis of the bibliographical studies (books and journals) each student will present report concerning the solution of particular surface engineering problem related to the subjects presented during the lectures

Ćwiczenia laboratoryjne:
SURFACE ENGINEERING

Wear resistant surface layers (practical experiments of carbonizing, nitriding, bronzing – analysis of microstructure, hardness and wear resistance); corrosion and heat resistant surface coatings (analysis of microstructure and properties); laser application in formation of surface layers and coatings; paintings and emails; galvanotechnique; spray techniques; plastic coatings; coatings produced by means of CVD and PVD techniques, methodology of structural and compositional analysis of surface layers and coatings (optical and scanning electron microscopy, AFM, EDS and WDS microanalysis, XPS, X-Ray spectroscopy), techniques of hardness, micro- and nanohardness, wear and erosive resistance measurements.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 130 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 10 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 4 godz
Przygotowanie do zajęć 35 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 18 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final score = 0.2 lecture attendance + 0.3 (laboratory + project presentation) + 0.5 exam

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Prerequisites and additional requirements not specified

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Recommended literature and teaching resources
1.D.S.Rickerby and A.Matthews: “Advanced Surface Coatings: a Handbook of Surface Engineering”, Chapman and Hall, New York, 1991.
2.Tadeusz Burakowski Tadeusz Wierzchon: “Surface Engineering of Metals: Principles, Equipment, Technologies”, CRC, 1998
3.J.R. Davis: “Surface Engineering for Corrosion and Wear Resistance”, ASM Handbook ,2001, ISBN 10: ISBN 0-87170-700-4
4.ASM Metals Handbook. Vol. 5, Surface Engineering; ISBN/PUB: 087170384X
5.N.B.Dahorte: „Lasers in Surface Engineering”: ASM International, 1998
6.P.K. Datta and J.S. Burnell-Gray: “Advances in Surface Engineering”; Royal Society of Chemistry, 1997
7.Journals: Wear, Surface and Coating Technology, Surface Science, Surface Science Reports, Corrosion Science, Catalysis Today, Thin Solid Films, Surface and Interface Analysis, Acta Materialia, Vacuum, Inżynieria Powierzchni (In Polish), Inżynieria Materiałowa (In Polish) and other related to the lecture subjects,

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

attendance to lecture, laboratory, project presentation mandatory