Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Company management
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
RMS-2-211-MD-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mechatronic Design
Kierunek:
Mechatronics with English as instruction languagege
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Filipowicz Paweł (pfilipow@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Filipowicz Paweł (pfilipow@zarz.agh.edu.pl)
dr Kusa Rafał (rkusa@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Opisuje podstawowe typologie sturuktur organizacyjnych, zna ich charakterystykę oraz uwarunkowania zastosowań Aktywność na zajęciach,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Definiuje poszczególne modele organizacji, tłumaczy istotę efektu organizacyjnego i zmiany sposobu jego wywoływania w odniesieniu do charakteru zaburzeń otoczenia przedsiębiorstwa MS2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności
M_U001 Projektuje strukturę organizacyjną z zastosowaniem podstawowych metod diagnostyki organizacyjnej, adaptuje modele teoretyczne struktur do warunków rzeczywistych funkcjonowania przedsiębiorstwa Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 Rozpoznaje składowe procesu zarządzania z uwzględnieniem jego funkcji. Określa obszary zarządzania strategicznego i operacyjnego, identyfikuje system planowania przedsiębiorstwa MS2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U003 Tworzy modele analizy sytuacji przedsiębiorstwa w oparciu o podstawowe narzędzia analityczne
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Opisuje podstawowe typologie sturuktur organizacyjnych, zna ich charakterystykę oraz uwarunkowania zastosowań + - - - - - - - - - -
M_W002 Definiuje poszczególne modele organizacji, tłumaczy istotę efektu organizacyjnego i zmiany sposobu jego wywoływania w odniesieniu do charakteru zaburzeń otoczenia przedsiębiorstwa + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Projektuje strukturę organizacyjną z zastosowaniem podstawowych metod diagnostyki organizacyjnej, adaptuje modele teoretyczne struktur do warunków rzeczywistych funkcjonowania przedsiębiorstwa + - - - - - - - - - -
M_U002 Rozpoznaje składowe procesu zarządzania z uwzględnieniem jego funkcji. Określa obszary zarządzania strategicznego i operacyjnego, identyfikuje system planowania przedsiębiorstwa + - - - - - - - - - -
M_U003 Tworzy modele analizy sytuacji przedsiębiorstwa w oparciu o podstawowe narzędzia analityczne + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Organizational Change Management

  Restucturisation and reorganization, reengineering and processes based organization model, incremental and radical change, prognostic and diagnostic approach to the organization modifications, Nadler model of ideal system and its role in organizational design. Benchmarking and outsourcing in company management (6h).

 2. Management Model Characteristics

  Management process model, management system, role of Manager in management performance. Planning and decision making, organizing, leading and motivating and controlling function as the process sequence (4h.)

 3. Company Planning Systems

  Planning in dynamic environment, It’s Cohesiveness, Elasticity of Planning system in company. Objectives typology in strategic and operational management. Planning Objectives, its structure and tools. Planning methods presentation from Long Range Planning to Strategic planning methods; Financial Plan, SWOT, Port-folio Matrix.
  Environment models and globalization. Strategic Analysis methods- presentation and critics. Strategic management, normative strategies model (6h.)

 4. Management science – Basic Definitions

  Basic definitions of: management, leading, organization, organizational structure, management process, organizational synergy. Resource based management process, organization goals, effectiveness and efficiency, Work Group and the Reasons for its Formation (4h)

 5. Organization and its environment

  Organization objectives and effectiveness, change of goals characteristics, classical organization models. System approach to the organization, external and internal value chain as the organization model, net organization, virtual enterprise (4h)

 6. Organizational structure

  Organizational structure classification and its evolution model, departmentation and job division, coordination processes, Structure formalization tools. Presentation and characteristic of functional structure, divisional structure, holdings, matrix organization, project & team organization. Adizes and Greiner organization evolution model (6h).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Test Note

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Entrepreneurship, marketing – bases

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania Organizacjami, PWN, Warszawa 2005
2. Peszko A.: Podstawy zarządzania organizacjami, AGH, Kraków 2005
3. Strategor: Kierowanie, PWN, Warszawa 2006
4. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R.: Kierowanie, PWE, Warszawa 2011
5. Zimniewicz K.: Współczesne koncepcje i metody zarządzania , PWE, Warszawa 2008
6. Stabryła A.: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa
2007
7. Durlik I.: Inżynieria zarządzania, Placet, Warszawa 2006
8. Steinmann H., Schreyögg G.: Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem.
Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej,
Wrocław 2001

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak