Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Public communication
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
RMS-2-214-MD-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mechatronic Design
Kierunek:
Mechatronics with English as instruction languagege
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Rudnicki Seweryn (sew.rudnicki@gmail.com)
Osoby prowadzące:
dr Rudnicki Seweryn (sew.rudnicki@gmail.com)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Umiejętności
M_U001 Perfoms well in group work.
M_U002 Has group communication skills.
M_U003 Can prepare and conduct public presentations.
Kompetencje społeczne
M_K001 Understands his/her role in a group and is reponsible for effects of group work.
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Umiejętności
M_U001 Perfoms well in group work. - - + - - - - - - - -
M_U002 Has group communication skills. - - + - - - - - - - -
M_U003 Can prepare and conduct public presentations. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Understands his/her role in a group and is reponsible for effects of group work. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne:

1-4. Introduction. Group contract. Introduction to interpersonal communication.
5-8. Effective communication. Non-verbal aspects of communication.
9-12. Barriers to communication. Succesful listening. Paraphrasing and feedback. Eliminating jargon.
13-16. Assertive communication.
17-20. Public presentation – how to become a successful speaker?
21-29. Public presentation – students presentations.
30. Summary of classes.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 30 godz
Udział w wykładach 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final grade is an arithmetic mean of grade for presentation and grade for overall participation in excercises.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

none

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Blundel R. (2004). Effective organisational communication. Perspectives, principles and practices. Prentice Hall.
Chivers B., Shoolbred M. (2007). A Student’s Guide to Presentations: Making your Presentation Count. Sage Publications.
Cleary S. (2004). The Communication Handbook: A Student Guide to Effective Communication. Juta Academic.
Covey S. (2004). Seven habits of highely effective people. Free Press.
Pratkanis A., Aronson E. (2001). Age of Propaganda: The Everyday Use and Abuse of Persuasion. Holt Paperbacks.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

none