Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Project menagment
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
RMS-2-301-MD-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mechatronic Design
Kierunek:
Mechatronics with English as instruction languagege
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Uhl Tadeusz (tuhl@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Within this subject students will learn basic problems on project management, particularly project definition, formulation of project specification, task planning, formulation of project scheduling, resources planning, management of project progress and preparation of reports. MS2A_W06 Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Ability to formulate a design specification of a complex mechatronic system or device, taking into consideration the legal aspects. MS2A_U09 Aktywność na zajęciach
M_U002 Graduated students will have ability to manage project using modern methods and procedures. MS2A_U08 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Ability to think and act in an enterprising and creative manner. MS2A_K01 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Within this subject students will learn basic problems on project management, particularly project definition, formulation of project specification, task planning, formulation of project scheduling, resources planning, management of project progress and preparation of reports. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Ability to formulate a design specification of a complex mechatronic system or device, taking into consideration the legal aspects. + - + - - - - - - - -
M_U002 Graduated students will have ability to manage project using modern methods and procedures. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ability to think and act in an enterprising and creative manner. + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Project menagment

 1. Introduction; management process, goal of Project, relation between time and costs, relation between cost and quality.
 2. Project definition, specification and its formulation.
 3. Project organization, matrix and hybrid organizations, Project manager.
 4. Work breakdown, hierarchy In Project management, coding systems, chice of coding system for given project.
 5. Costs calculation, type of costs, precision of cost calculation, field and costs, documantation, controlling in costs assessment.
 6. Planning; bar charts, nets programming, critical path, milestones, resources analysis and planning.
 7. Implementation of Project work; Project approval process, introductory organization, standards and procedures, Project scheduling.
 8. Purchasing; typical purchasing procedure, purchasing specification, choice of supplier, Sales documentation.
 9. Costs management; milestone analysis, earned value analysis, cost forecast, cost indicators.
 10. Project variations, classification of Project variations, variations approval process, Project freezing.
 11. Project progress management, feedback as closed loop control process, Project Schedule updating, correction of project running, reporting, project closing.

Ćwiczenia laboratoryjne:
Project menagment

 1. Software for Project managment.
 2. Project definition – formulation of Project definition for produkt development Project.
 3. Project planning for investment type of Project.
 4. Resources palnning using MS Project software.
 5. Project bar charts for chosen by students project.
 6. Feasibility study for investment Project.
 7. Cost planning for chosen Project.
 8. Reports for particular project stages and final report.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Positive results of final test. Avarege grade from particular grades.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. D. Lock, Podstawy Zarządzania projektami, PWE, Warszawa 2003.
 2. N. Minus, Zarządzanie projektami, Wyd. Ralpha, Warszawa, 2002.
 3. Kopertowska Mirosława, Sikorski Witold; MS Project Encyclopedia, PWN, Warszawa,2007.
 4. H.Kerzner, Project Management Case Studies, John Willey &Sons, New Jersey, 2003
 5. D, Lock, Project Management, GPC, Burlington, 2007
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

This course gives students ability for project management. The subject is focused on project definition, resources planning, cost calculation, realization of feasibility study, and management of project running.