Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Operation and maintenance of mechatronic devices
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
RMS-2-302-MD-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mechatronic Design
Kierunek:
Mechatronics with English as instruction languagege
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Barszcz Tomasz (tbarszcz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Czop Piotr (pczop@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Barszcz Tomasz (tbarszcz@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Knows dependability theory (definitions of hazard, durability, availability, and maintainability) and is able to list dependability characteristics of non-maintainable objects. Kolokwium
M_W002 Knows quantitative characteristics of dependability Prezentacja,
Kolokwium
M_W003 Has a fundamental knowledge about dependability of simple and advanced technical objects, and understands assumptions made to describe technical objects with conditional elements. Kolokwium
M_W004 Know basic dependability models approximated by probabilistic distributions(exponential, Weibull, normal, logarithmic-exponential) Kolokwium
M_W005 Understands advanced elements of dependability theory, e.g. conditional dependability Prezentacja,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Knows dependability theory (definitions of hazard, durability, availability, and maintainability) and is able to list dependability characteristics of non-maintainable objects. + - + - - + - - - - -
M_W002 Knows quantitative characteristics of dependability + - + - - + - - - - -
M_W003 Has a fundamental knowledge about dependability of simple and advanced technical objects, and understands assumptions made to describe technical objects with conditional elements. + - - - - - - - - - -
M_W004 Know basic dependability models approximated by probabilistic distributions(exponential, Weibull, normal, logarithmic-exponential) - - - - - - - - - - -
M_W005 Understands advanced elements of dependability theory, e.g. conditional dependability - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1.Introduction to dependability, basic notions – 2h
2.Attributes of dependability and security – 2h
3.Threats of dependability – 2h
4.eans improving dependability – 2h
5.Safety engineering, inherently safe systems, fault tree analysis – 2h
6.Norms defining dependability – 2h
7.Examples of dependable design solutions – 2h

Ćwiczenia laboratoryjne:

Work with a simulator and analytical exercises.

Zajęcia seminaryjne:

Presentation of dependability results in practical applications based on feasibility study in the plant.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 60 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final score is obtained based on the colloquium.
Laboratory and seminar work (project-orientated work) are scored independently.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Laprie J.C., Dependability: Basic concepts and terminology. Springer Verlag, 1992.
IEC IEV 191-02-03. Dependability. International Electrotechnical Commission.
IEC 60300. Dependability management. International Electrotechnical Commission, 2007
Billinton R., Allan R.. Reliability evaluation of engineering systems. Concepts and techniques. Springer, 1992.
Nahman J.M.. Dependability of engineering systems: Modeling and evaluation. Springer, 2001.
Barszcz T., Systemy monitorowania i diagnostyki maszyn, Wyd. ITE, Radom 2006.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak