Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Master thesis
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
RMS-2-304-MD-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mechatronic Design
Kierunek:
Mechatronics with English as instruction languagege
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Uhl Tadeusz (tuhl@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 The acquired knowledge in relation to the chosen topic work. MS2A_W04, MS2A_W01, MS2A_W06, MS2A_W05, MS2A_W02, MS2A_W07, MS2A_W03 Praca dyplomowa,
Prezentacja
Umiejętności
M_U001 Acquired the ability in relation to the chosen topic work. MS2A_U11, MS2A_U04, MS2A_U12, MS2A_U01, MS2A_U03, MS2A_U13, MS2A_U10, MS2A_U07, MS2A_U14, MS2A_U02, MS2A_U06, MS2A_U05, MS2A_U09, MS2A_U08 Praca dyplomowa,
Prezentacja
M_U002 Acquired the ability in relation to the chosen topic work. MS2A_U11, MS2A_U04, MS2A_U12, MS2A_U01, MS2A_U03, MS2A_U13, MS2A_U10, MS2A_U07, MS2A_U14, MS2A_U02, MS2A_U06, MS2A_U05, MS2A_U09, MS2A_U08 Praca dyplomowa,
Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Acquired social competence in relation to the chosen topic work. MS2A_K01, MS2A_K02 Praca dyplomowa,
Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 The acquired knowledge in relation to the chosen topic work. - - - - - - - + - - -
Umiejętności
M_U001 Acquired the ability in relation to the chosen topic work. - - - - - - - + - - -
M_U002 Acquired the ability in relation to the chosen topic work. - - - - - - - + - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Acquired social competence in relation to the chosen topic work. - - - - - - - + - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Inne:
Master thesis
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 552 godz
Punkty ECTS za moduł 20 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 100 godz
Przygotowanie pracy dyplomowej 200 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 150 godz
Przygotowanie do zajęć 100 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final mark of the work.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak