Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Design of composite parts
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
RMS-2-306-MD-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mechatronic Design
Kierunek:
Mechatronics with English as instruction languagege
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Młyniec Andrzej (mlyniec@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Młyniec Andrzej (mlyniec@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 The student will be familiar with the types of composites, their properties and application MS2A_W07, MS2A_W01 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 knows and understands the methodology for designing complex composite structures MS2A_W07, MS2A_W04 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 understands the requirements of a composite structure and knows the possible solutions of composite structures MS2A_W07, MS2A_W04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 is able to apply different designs and develop a composite structure Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 is able to estimate the strength and lifetime of the composite and its impact on the environment MS2A_U11, MS2A_U07, MS2A_U08, MS2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 is able to choose the manufacturing technology and optimize a composite structure MS2A_U11, MS2A_U10, MS2A_U14, MS2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 is able to critically analyze the simulation results MS2A_U07, MS2A_U08 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 The student will be familiar with the types of composites, their properties and application + - - - - - - - - - -
M_W002 knows and understands the methodology for designing complex composite structures + - + - - - - - - - -
M_W003 understands the requirements of a composite structure and knows the possible solutions of composite structures + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 is able to apply different designs and develop a composite structure - - + - - - - - - - -
M_U002 is able to estimate the strength and lifetime of the composite and its impact on the environment + - + - - - - - - - -
M_U003 is able to choose the manufacturing technology and optimize a composite structure + - + - - - - - - - -
M_U004 is able to critically analyze the simulation results - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Reinforcing fibres
 2. Ceramic, metal and polymer composites
 3. Dynamic testing of composites
 4. Non-destructive testing
 5. Composite ageing, degradation and fatigue
 6. Joining Technology
 7. Failure of composite materials
 8. Prediction of the layered composites
 9. Computer Aided Designing of composite structures
 10. Strength test of composites
 11. Composite recycling
 12. Introduction to composite structures
Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. Static and dynamic analysis of composite structures
 2. Composite material and technology selection
 3. Composite structures – Design rules
 4. Modelling of the composite failure
 5. Composite strength testing
 6. Prediction of the composite lifetime
 7. Composite structures in mechatronics
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Weighted average of the laboratory and tests grades

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Basic knowledge of polymer, metallic and ceramic materials
Basic knowledge of strenght of the materials
Modelling in CAD software
Basic kowledge of matrix and tensor notation

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Ward I. M., Sweeney J., An introduction to the mechanical properties of solid polymers, Willey 2005
Tsai S. W., Strength and Life of Composites, CDG Stanford University 2008
Kwon Y.W., Allen D.H. Talreja R., Multiscale Modelling and Simulation of Composite Materials and Structures, Springer 2010
Reddy J.N., Mechanics of Laminated Composite Plates and Shells: Theory and Analysis, Second Edition, CRC Press 2003

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak