Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Diploma training
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
RMS-2-308-MD-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mechatronic Design
Kierunek:
Mechatronics with English as instruction languagege
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Lisowski Wojciech (lisowski@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Has knowledge concerning techniques and methods of solving engineering problems in companies/ research and scientific institutions/ universities MS2A_W07, MS2A_W04 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Umiejętności
M_U001 Is able to work individually and in teams MS2A_U02 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_U002 Can solve complex engineering problems via appropriate planning and persuing of activities, as well as elaborating and reporting of results MS2A_U03, MS2A_U04, MS2A_U02 Sprawozdanie z odbycia praktyki ,
Praca wykonana w ramach praktyki
Kompetencje społeczne
M_K001 Can apply acquired knowledge and skills to search for creative solutions of conducted tasks MS2A_K01, MS2A_K02 Praca wykonana w ramach praktyki
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Has knowledge concerning techniques and methods of solving engineering problems in companies/ research and scientific institutions/ universities - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Is able to work individually and in teams - - - - - - + - - - -
M_U002 Can solve complex engineering problems via appropriate planning and persuing of activities, as well as elaborating and reporting of results - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Can apply acquired knowledge and skills to search for creative solutions of conducted tasks - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne:
Diploma training

Students prepare materials for elaboration of master thesis

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Przygotowanie do zajęć 75 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final grade is evaluated by the master thesis supervisor basing on an official confirmation of completing of the training and on a report on student's activities completed during the placement

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Diploma training may be conducted in companies, research and scientific institutions or universities

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Diploma training is carried out during the first 4 weeks of the last semester of the study. Documents related to agreement between an institution that provides training and AGH-UST should be prepared in advance (information and forms are available at the faculty webpage)