Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mathematics
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
RMS-1-101-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechatronics with English as instruction languagege
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Jarnicka Jolanta (jarnicka@wms.mat.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Jarnicka Jolanta (jarnicka@wms.mat.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 The student knows the basic laws of logic and knows how to use them to draw the correct conclusions. MS1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_W002 The student knows the basic concepts and theorems of mathematical analysis in the field of calculus (including differentiation, integration, and differential equations), as well as their applications. MS1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_W003 The student knows the basic concepts and theorems of algebra and analytic geometry, as well as elements of applied mathematics MS1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 The student has ability to use the rules of strict, logical thinking in the analysis of physical and technical processes. MS1A_U07 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_U002 The student is able to use the acquired knowledge of mathematics to describe and analyze the basic physical and technical problems. MS1A_U07 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_U003 The student can obtain information from literature, databases and other sources, can make the selection, interpretation, and draw conclusions. MS1A_U01 Aktywność na zajęciach
M_U004 The student is able to work independently and in a team. MS1A_U02 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Students can assess their level of understanding of the problem and its possible solution methods. They understand the need for continuous training MS1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 The student knows the basic laws of logic and knows how to use them to draw the correct conclusions. + + - - - - - - - - -
M_W002 The student knows the basic concepts and theorems of mathematical analysis in the field of calculus (including differentiation, integration, and differential equations), as well as their applications. + + - - - - - - - - -
M_W003 The student knows the basic concepts and theorems of algebra and analytic geometry, as well as elements of applied mathematics + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 The student has ability to use the rules of strict, logical thinking in the analysis of physical and technical processes. + + - - - - - - - - -
M_U002 The student is able to use the acquired knowledge of mathematics to describe and analyze the basic physical and technical problems. + + - - - - - - - - -
M_U003 The student can obtain information from literature, databases and other sources, can make the selection, interpretation, and draw conclusions. + + - - - - - - - - -
M_U004 The student is able to work independently and in a team. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Students can assess their level of understanding of the problem and its possible solution methods. They understand the need for continuous training + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Analytic geometry (in R^2 and R^3)

  Vectors, properties of vectors, length of a vector operations on vectors, scalar product, the angle between the vectors, Euclidean norm, vector product and scalar triple product, applications, equation of a line and plane in R^3, orthogonal projection, distance and angle between lines and planes.

 2. Differential equations

  Differential equations: first order ordinary differential eq., separable and linear equations (variation of parameters, predictor-corrector method), initial-value problems, second order linear equations with constant parameters.

 3. Series

  Infinite series as a limit of partial sums, necessary condition for the convergence of the series, geometric series, the sum of a series, tests for the convergence of a series (comparison test, ratio and root tests, asymptotic and limit asymptotic test, and "2^k’’ test), alternating series test, conditional and absolute convergence of a series, power series, the radius of
  convergence.

 4. Limits of functions and continuity

  Limit of a function at a point and its properties, one-sided limits,
  improper limits, asymptotes, continuity of a function at a point – definition and properties, continuous functions and their properties, continuity of elementary functions, intermediate value theorem, extreme value theorem.

 5. Derivatives and their applications

  Derivative at a point – definition, geometric interpretation, differentiability, basic formulas and techniques of differentiation (sum/difference rule, product rule, quotient rule, chain rule, logarithmic differentiation), mean-value theorems and their consequences, l’Hospital’s rule, monotonicity, minima and maxima, first derivative test, higher order derivatives, second derivatives test, global extreme values, closed interval method, concavity, investigation of functions,Taylor’s formula with remainder, Taylor expansions of real functions, Taylor series, Maclaurin series.

 6. Elements of combinatorics and probability Combinations, variations, permutations, set of elementary events, the probability-calculation methods, properties, the law of total probability, Bayes’ theorem, probability as a measure, random variable, continuous and discrete random variables, distributions of random variables, central limit theorem.
 7. Integrals and their applications

  Indefinite integrals: first fundamental theorem of calculus, antiderivative, basic formulas and techniques of integration, substitution rule, integration by parts, integration of rational functions-decomposition into partial fractions, integration of irrational, trigonometric functions.
  Definite integral: definition, the net change theorem, substitution rule for a definite integral, applications, including polar co-ordinates and parametric equations, improper integrals, integral test for the convergence of a series.

 8. Functions of two or more variables

  Function of two variables-definition and properties, quadratic form, limits and continuity, partial derivatives and differentiability, total differential, chain rules, tangent planes, directional derivatives and gradients, maxima and minima of functions of two variables, Lagrange multipliers, implicit functions, double integrals-definition, properties, and applications, line integrals, Green’s theorem.

 9. Elements of logic and number sets

  Basic logical connectives and quantifiers, important logical laws, sets, operations on sets, natural numbers, integers, rational numbers, real numbers, intervals, finite, infinite, bounded, and unbounded sets, principle of mathematical induction, binomial theorem.

 10. Functions

  Definition, graphs, properties of functions, inverse function, composite function, review of elementary functions and their properties: constant functions, power and root functions, polynomials, rational functions, exponential and logarithmic functions, trigonometric and inverse trigonometric functions, absolute value.

 11. Complex numbers

  Representation of a complex number: algebraic, polar, and exponential form, algebraic operations, conjugate, module, and argument of a complex number, the fundamental theorem of algebra, equations in the set of complex numbers, de Moivre’s theorem, nth root of a complex number.

 12. Matrices & systems of linear equations

  Definition of a matrix, operations on matrices, matrix equations, determinant of a matrix (definition, properties, and methods of calculation), inverse matrix, rank of a matrix, eigenvalues ​​and eigenvectors, systems of linear equations, Cramer’s rule, Gaussian elimination, Kronecker-Capelli theorem.

 13. Sequences

  Bounded sequence, monotone, arithmetic, and geometric sequence, limit of a sequence and its properties (arithmetic operations on limits, squeeze theorem, etc.), finite limits, improper limits, indeterminate forms, methods of finding limits of sequences, Euler’s number as a limit, Cauchy’s condition, subsequences.

Ćwiczenia audytoryjne:

Program of the classes coincides with the program of the lectures.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 453 godz
Punkty ECTS za moduł 18 ECTS
Udział w wykładach 90 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 90 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 180 godz
Przygotowanie do zajęć 90 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 3 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade is the arithmetic mean of the grades obtained from classes and exams, rounded up.
Positive final grade is awarded only when positive results of exams were obtained.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

J. Stewart, Calculus, Early Transcendentals, 6e, Thomson Brooks/Cole, 2008
T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa 1, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław, 2002
W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, cz. I i II, PWN, 1993
A. Howard, Calculus with analytic geometry, 3rd ed., John Wiley &Sons, 1989

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak