Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Chemistry
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
RMS-1-102-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechatronics with English as instruction languagege
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. nadzw. dr hab. Krawiec Halina (krawiec@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Lelek-Borkowska Urszula (lelek@agh.edu.pl)
dr inż. Łukaszczyk Alicja (alicjal@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 The student knows and understands the basic concepts and laws of chemistry. He knows the structure of the atom, the types of chemical bonds and can write an electron configuration of atom. MS1A_W03 Kolokwium
M_W002 The student knows the types of chemical reactions, periodic table of elements, classification and characterization of inorganic and organic compounds MS1A_W03 Kolokwium
M_W003 The student is able to characterize the properties of states of matter (gases, liquids, solids, plasma) MS1A_W03 Kolokwium
M_W004 He knows the reactions proceed in the aqueous electrolytes (dissociation, hydrolysis) and he is able to calculate the concentrations of solutions MS1A_W03 Kolokwium
M_W005 Student has a basic knowledge concerning the thermo chemistry, kinetics, chemical equilibrium and mass transport (diffusion, convection, migration) MS1A_W03 Kolokwium
M_W006 He knows the basic concepts of electrochemistry, corrosion of metals and alloys. The student is able to characterize the chemical properties of metals, he knows what is the electrochemical series of metals, electrolytic and galvanic cells. He knows the types of corrosion and corrosion protection. MS1A_W03 Kolokwium
M_W007 The student has knowledge of the basics of organic chemistry and polymer chemistry MS1A_W03 Kolokwium
M_W008 He can calculate the solution concentration (percentage, molar, normal), moreover he will perform stoichiometric and thermochemical calculations MS1A_W03 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 The student will be able to write the formulas of organic and inorganic compounds, chemical equations, calculate the degree of oxidation state of the element MS1A_U01, MS1A_U02 Kolokwium
M_U002 Students can perform himself synthesis (polymer’s synthesis), analysis, redox, single and double exchange reactions. He will be able to construct a galvanic cell and measure the electromotive force. Moreover, he will be able to choose the appropriate kind of protection of alloys against corrosion. MS1A_U01, MS1A_U02 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Students can prepare a report on an experiment performed and he will be willing to work in a team. MS1A_K04 Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 The student knows and understands the basic concepts and laws of chemistry. He knows the structure of the atom, the types of chemical bonds and can write an electron configuration of atom. + - - - - - - - - - -
M_W002 The student knows the types of chemical reactions, periodic table of elements, classification and characterization of inorganic and organic compounds + - + - - - - - - - -
M_W003 The student is able to characterize the properties of states of matter (gases, liquids, solids, plasma) + - - - - - - - - - -
M_W004 He knows the reactions proceed in the aqueous electrolytes (dissociation, hydrolysis) and he is able to calculate the concentrations of solutions + - - - - - - - - - -
M_W005 Student has a basic knowledge concerning the thermo chemistry, kinetics, chemical equilibrium and mass transport (diffusion, convection, migration) + - - - - - - - - - -
M_W006 He knows the basic concepts of electrochemistry, corrosion of metals and alloys. The student is able to characterize the chemical properties of metals, he knows what is the electrochemical series of metals, electrolytic and galvanic cells. He knows the types of corrosion and corrosion protection. - - - - - - - - - - -
M_W007 The student has knowledge of the basics of organic chemistry and polymer chemistry + - + - - - - - - - -
M_W008 He can calculate the solution concentration (percentage, molar, normal), moreover he will perform stoichiometric and thermochemical calculations + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 The student will be able to write the formulas of organic and inorganic compounds, chemical equations, calculate the degree of oxidation state of the element + - + - - - - - - - -
M_U002 Students can perform himself synthesis (polymer’s synthesis), analysis, redox, single and double exchange reactions. He will be able to construct a galvanic cell and measure the electromotive force. Moreover, he will be able to choose the appropriate kind of protection of alloys against corrosion. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Students can prepare a report on an experiment performed and he will be willing to work in a team. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Lecture of the General Chemistry

Lecture: Basic concepts and laws of chemistry, atomic structure, electron configurations of atoms. Periodic table of elements, the properties of elements, the chemical bonds. States of matter (the properties of gases, liquids and solids, liquid crystals, plasmas). The classification of inorganic compounds, nomenclature of compounds, chemical reactions (reaction types). Chemical equations, therochemical calculation (heat of the reaction). Chemical kinetics, chemical equilibrium, equilibrium constant. Concentration of the solutions. Colloidal solutions – structure, properties. Reactions in the electrolytes: dissociation, solvatation, hydrolysis. Mass transport (diffusion, convection, migration). Basic concepts of electrochemistry. Practical aspects of electrochemistry (corrosion of metals, electrolysis, electroplating). Fundamentals of inorganic and organic chemistry. Fundamentals of polymer chemistry. Materials chemistry.

Ćwiczenia laboratoryjne:
Laboratory classes of the General Chemistry

Laboaratory classes:
1. Classification of inorganic compounds and the types of chemical reactions.
2. Synthesis of polymers and determination of functional group in organic compounds.
3. Galvanic series, reactivity and chemical properties of metals.
4. Corrosion and corrosion protection.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 170 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 80 godz
Przygotowanie do zajęć 60 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final grade: average of the grades (course credit and tests of the laboratory classes)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Presence at the laboratory classes

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Chemistry, Bailard J. C., Kleinberg J., Castellion M. E, III Edition, Academic Press, N.York 1989
2. General Chemistry, Linus Pauling, Courier Dover Publications, 1988
3. General Chemistry, Raymond Chang, New York: Random House 1989
4. Chemistry, S.S. Zumdahl and S.A. Zumdah, Brooks Cole 10 Davis Drive Belmont, CA 94002-3098, USA 2010
5. Chemical Principles, Peter Atkins, Loretta Jones, W.H. Freeman and Company New York 2004

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak