Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Basic of informatics
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
RMS-1-103-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechatronics with English as instruction languagege
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Miękina Lucjan (miekina@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Pluta Marek (pluta@agh.edu.pl)
dr inż. Miękina Lucjan (miekina@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 has a basic knowledge of computer systems architecture and operation MS1A_W10 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 has a basic knowledge of numeral systems (binary, hexadecimal), including data representation and common operations. MS1A_W10 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 has a basic knowledge of operating systems structure and operation (processes and threads, file systems, memory management, handling devices, interprocess communication) MS1A_W10 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W004 knows and understands the basic UNIX system commands and tools MS1A_W10 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W005 knows and understands the principles of writing UNIX shell scripts MS1A_W10 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W006 knows and understands the notion of algorithm, its properties and specification methods; knows and understands methods of computer programming MS1A_W10 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W007 knows and understands the principles of programming in the procedural high level language (C) MS1A_W10 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W008 knows and understands the basic algorithms (recursion, sorting) and data structures (stack, queue, hash table, tree) MS1A_W10 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W009 knows the standard C library and basic external libraries (GLib), knows the principles of using external libraries MS1A_W10 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 knows and can properly use the computational resources available at AGH MS1A_U14 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 can describe the principle of digital computer operation (its block diagram, instruction fetching and execution, interrupting) MS1A_U14 Egzamin,
Kolokwium,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U003 can encode integer and real numbers to binary system and perform on them the basic arithmetic operations MS1A_U14 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U004 can use the UNIX commands to schedule typical user actions MS1A_U14 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U005 can write a UNIX shell script to implement a compound task (installation, configuration) MS1A_U14 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U006 can define an algorithm to computationally solve a stated problem, can assess its computational complexity MS1A_U14 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U007 can write and execute a program in a high level programming language (C), which has: functions with parameters, arrays and pointers (including the pointers to dynamically allocated memory and to functions), loops, structures and unions, selections statements (if-else, switch, break, continue), input/output operations (file and memory oriented), expressions and operators. MS1A_U14 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U008 can use, while programming in C, the basic algorithms (recursion, sorting) and data structures (stack, queue, hash table, tree) MS1A_U14 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U009 can use the standard C library and basic external libraries (GLib) while programming in C MS1A_U14 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 can study compound matters of informatics, regarding their critical importance with respect to practical applications MS1A_K04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_K002 can analyze the requirements for a programming task nad properly organize the steps necessary to complete the project MS1A_K05 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 has a basic knowledge of computer systems architecture and operation + - - - - - - - - - -
M_W002 has a basic knowledge of numeral systems (binary, hexadecimal), including data representation and common operations. + - - - - - - - - - -
M_W003 has a basic knowledge of operating systems structure and operation (processes and threads, file systems, memory management, handling devices, interprocess communication) + - - - - - - - - - -
M_W004 knows and understands the basic UNIX system commands and tools + - - - - - - - - - -
M_W005 knows and understands the principles of writing UNIX shell scripts + - - - - - - - - - -
M_W006 knows and understands the notion of algorithm, its properties and specification methods; knows and understands methods of computer programming + - - - - - - - - - -
M_W007 knows and understands the principles of programming in the procedural high level language (C) + - - - - - - - - - -
M_W008 knows and understands the basic algorithms (recursion, sorting) and data structures (stack, queue, hash table, tree) + - - - - - - - - - -
M_W009 knows the standard C library and basic external libraries (GLib), knows the principles of using external libraries + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 knows and can properly use the computational resources available at AGH - - + - - - - - - - -
M_U002 can describe the principle of digital computer operation (its block diagram, instruction fetching and execution, interrupting) - - + - - - - - - - -
M_U003 can encode integer and real numbers to binary system and perform on them the basic arithmetic operations - - + - - - - - - - -
M_U004 can use the UNIX commands to schedule typical user actions - - + - - - - - - - -
M_U005 can write a UNIX shell script to implement a compound task (installation, configuration) - - + - - - - - - - -
M_U006 can define an algorithm to computationally solve a stated problem, can assess its computational complexity - - + - - - - - - - -
M_U007 can write and execute a program in a high level programming language (C), which has: functions with parameters, arrays and pointers (including the pointers to dynamically allocated memory and to functions), loops, structures and unions, selections statements (if-else, switch, break, continue), input/output operations (file and memory oriented), expressions and operators. - - + - - - - - - - -
M_U008 can use, while programming in C, the basic algorithms (recursion, sorting) and data structures (stack, queue, hash table, tree) - - + - - - - - - - -
M_U009 can use the standard C library and basic external libraries (GLib) while programming in C - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 can study compound matters of informatics, regarding their critical importance with respect to practical applications - - + - - - - - - - -
M_K002 can analyze the requirements for a programming task nad properly organize the steps necessary to complete the project - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

The lecture covers:

 • computer systems architecture and operation
 • numeral systems (binary, hexadecimal), including data representation and common operations
 • operating systems structure and operation (processes and threads, file systems, memory management,
  handling devices)
 • basic UNIX system commands and tools
 • principles of writing UNIX shell scripts
 • notion of algorithm, its properties and specification methods; knows and understands methods of computer programming
 • principles of programming in the procedural high level language ©, in particular: functions with parameters, arrays and pointers (including the pointers to dynamically allocated memory and to functions), loops,
  structures and unions, selections statements (if-else, switch, break, continue), input/output operations (file and memory oriented), expressions and operators.
 • basic algorithms (recursion, sorting) and data structures (stack, queue, hash table, tree)
 • standard C library and basic external libraries (GLib), the principles of using external libraries

Ćwiczenia laboratoryjne:

During laboratories the students first discuss the ideas presented in the lectures, then apply these ideas to solve the scheduled problems. The solution can have a form of manually conducted computations, operating system commands, scripting or programs in high level programming language. Next, the solution is applied and its result is evaluated and discussed.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 115 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Przygotowanie do zajęć 28 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 4 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Grades are calculated as follows:

 • software labs 50 %
 • semi exam (quizz) 25 %
 • final exam 25 %
  All of them must be passed.
Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 • W. Stallings, Computer Organization and Architecture, 9 Ed., Prentice Hall, 2013
 • Silberschatz, Galvin, Gagne: Operating System Concepts, 8 Ed., John Wiley & Sons, Inc.
 • B. Kernighan; Dennis M. Ritchie (March 1988). The C Programming Language, 2nd Ed., Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. ISBN 0-13-110362-8
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak