Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Basics of marketing
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
RMS-1-104-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechatronics with English as instruction languagege
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Ryś Adam (arys@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Prymon-Ryś Ewa (eprymon@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Ryś Adam (arys@zarz.agh.edu.pl)
Nowak Michał (nowak@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student lists and defines the basic issues theory, including: tools, methods and marketing procedures MS1A_W17, MS1A_W18 Kolokwium
M_W002 Student is aware of business trends and the significance of environment for marketing decisions MS1A_W17, MS1A_W18 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student is able to choose and use the various tools and marketing procedures for a particular organization (eg determine the target market, analyze the steps in the process buyer's decision-making, identify promotional tools) MS1A_U01 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student can make a critical analysis of current activities marketing company and propose improvements MS1A_K06 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student lists and defines the basic issues theory, including: tools, methods and marketing procedures + - - - - - - - - - -
M_W002 Student is aware of business trends and the significance of environment for marketing decisions + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to choose and use the various tools and marketing procedures for a particular organization (eg determine the target market, analyze the steps in the process buyer's decision-making, identify promotional tools) + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student can make a critical analysis of current activities marketing company and propose improvements + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Introduction to Marketing, History of Marketing, definitions, fundamental principles, orientations in business, basic tools,
Buyers’ behavior
Segmentation and positioning strategies
Market environment the company and its impact on marketing decisions. Obtaining the necessary data and information
Marketing-mix
Product policy
Pricing policy entrepreneurs
Distribution – the essence, the basic strategies, types of channels,
Promotion policy, its essence, the basic forms of promotion

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

test grade

Wymagania wstępne i dodatkowe:

lack

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Kotler Ph., Armstrong G. – Priciples of Marketing, Prentice Hall; 12 edition,2007
Kerin, R.A., Berkowitz, E. N., Hartley, S.W., and Rudelius, W., Marketing. (7th Edition), McGraw Hill, 2002

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak