Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Macroeconomy
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
RMS-1-105-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechatronics with English as instruction languagege
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Posłuszny Krzysztof (kposlusz@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Posłuszny Krzysztof (kposlusz@zarz.agh.edu.pl)
dr hab, prof. AGH Preisner Leszek (preisner@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 describes fundamental macroeconomic categories, a.o. GDP and inflation, and methods of their measurement MS1A_W17, MS1A_W18 Kolokwium
M_W002 explains goals and methods of monetary and fiscal policy MS1A_W17, MS1A_W18 Kolokwium
M_W003 performs intertemporal comparisons of economic outcomes in nominal and real terms MS1A_W17, MS1A_W18 Kolokwium
M_W004 defines factors of economic growth and explains conditions of sustainable development MS1A_W17, MS1A_W18 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 understands consequences and non-technical aspects of engineering activities MS1A_K02
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 describes fundamental macroeconomic categories, a.o. GDP and inflation, and methods of their measurement + - - - - - - - - - -
M_W002 explains goals and methods of monetary and fiscal policy + - - - - - - - - - -
M_W003 performs intertemporal comparisons of economic outcomes in nominal and real terms + - - - - - - - - - -
M_W004 defines factors of economic growth and explains conditions of sustainable development + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 understands consequences and non-technical aspects of engineering activities + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Inflation and its measurement

  Inflation – problem and its measurement. Costs and opportunities. Short and long term consequences of inflation

 2. Macroeconomics as a science

  Topics in macroeconomics, differences between micro- and macroeconomics, Contemporary macroeconomic problems

 3. GDP as a macroeconomic indicator

  Methods of macroeconomic activity measurement: GDP, GNP. Calculation in nominal and real terms. Circular flow in economy: goods and money

 4. Fiscal policy

  Goals and tools of fiscal policy. State budget, public debt and fiscal deficit as issues in fiscal policy.

 5. Monetary policy

  Goals and tools of monetary policy. Central bank and its role in money market. Equilibrium in market for money.

 6. Equilibrium in economy

  Keynesian vs classical macroeconomics. Determinants of aggregate demand. Equilibrium conditions.

 7. Contemporary economic problems

  Economic growth vs economic development. Open economy and sustainable development. Economic fluctuations and business cycles – sources and mechanisms

 8. International trade

  Theories of international trade. Scale and place of international trade in economy

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

final grade calculated as an arithmetic average of two test grades. First test after sixth lecture, second test during the penultimate lecture. Both tests have to be passed.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

none

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Begg D., Fischer S., Dornbush R. Macroeconomics, McGraw-Hill Book
Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Economics, McGraw-Hill Book

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak