Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fundamentals of material science
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
RMS-1-204-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechatronics with English as instruction languagege
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Dymek Stanisław (dymek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Dymek Stanisław (dymek@agh.edu.pl)
dr inż. Bunsch Adam (abunsch@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Moskalewicz Tomasz (tmoskale@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Dubiel Beata (bdubiel@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Pyda Waldemar (pyda@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Possesses basic knowledge on physical and mechanical properties of materials MS1A_W02 Egzamin
M_W002 Possesses fundamental knowledge on materials processing and its relationship to properties MS1A_W02, MS1A_W03 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Possesses skills of evaluating and selecting materials for specific engineering applications MS1A_U01, MS1A_U02 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Understands relationship between chemical composition, processing, microstructure and resulting properties of materials MS1A_U01, MS1A_U03 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Can formulate opinions on materials usage in manufacturing industry MS1A_K01 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Possesses basic knowledge on physical and mechanical properties of materials + - + - - - - - - - -
M_W002 Possesses fundamental knowledge on materials processing and its relationship to properties + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Possesses skills of evaluating and selecting materials for specific engineering applications + - + - - - - - - - -
M_U002 Understands relationship between chemical composition, processing, microstructure and resulting properties of materials + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Can formulate opinions on materials usage in manufacturing industry + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Wstęp – znaczenie nauki o materiałach, klasyfikacja materiałów, struktura krystaliczna materiałów (Introduction – importance of materials science, classification of materials, structure of crystalline solids)
2. Podstawowe wiadomości z krystalografii, defekty struktury krystalicznej, podstawowe własności mechaniczne materiałów (Basic crystallography, imperfections in solids, basic mechanical properties of materials)
3. Mechanizmy umocnienia metali, zdrowienie i rekrystalizacja (Strengthening machanisms in metals, recovery and recrystallization)
4. Dyfuzja. Układy równowagi fazowej i przemiany fazowe w stopach metali: kształtowanie mikrostruktury i jej wpływ na własności mechaniczne (Diffusion. Phase diagrams and phase transformations in metallic alloys: development of microstructure and its influence on mechanical properties)
5. Niszczenie materiałów: pękanie, zmęczenie, pełzanie – pojęcia podstawowe (Failure of materials: fracture, fatigue, creep – basic concepts)
6. Metaliczne materiały konstrukcyjne: stopy żelaza i wybranych metali nieżelaznych (Structural metallic materials: ferrous alloys and selected nonferrous alloys)
7. Tworzywa ceramiczne i szkła nieorganiczne (Ceramic materials and inorganic glasses) 3 h
8. Mechaniczne własności ceramik (Mechanical properties of ceramics)
9. Szkła, formowanie włókien i ich własności optyczne (Glasses, formation of fibres and their optical properties)
10. Polimery i kompozyty (Polymers and composities)
11. Techniczne materiały polimerowe w konstrukcjach mechanicznych (Technical polymers in mechanical structures)
12. Technologie przetwarzania kompozytów wzmocnionych (Technologies of processing of reinforced composities)
13. Właściwości elektryczne, magnetyczne, optyczne, termiczne i i biomedyczne materiałów polimerowych (Electrical, magnetic, optical, thermal and biomedical properties of polymers)
14. Materiały inteligentne, funkcjonalne i biomedyczne (Smart, functional and biomedical materials)
15. Elementy komputerowego doboru materiałów (Elements of computational materials selection)

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Deformation and recrystallization of metals
2. Heat treatment of metals and microscopic investigation of heat treated steels
3. Precipitation strengthening of aluminum alloys
4. Microscopic investigation of annealed steels and cast irons
5. Forming of ceramic materials
6. Investigation of heat shock response of ceramic materials
7. Identification of polymers
8. Investigation of composite materials strength
9. Production of piezoelectric composits
10. Investigation of multiphase materials

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Udział w wykładach 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Weirght mean of grades from final exam and laboratory classes

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. M.F. Ashby, H. Sherclif, D. Cebon, “Materials – Engineering, Science, Processing and Design”
2. M.F. Ashby, D.R.H. Jones, “Engineering Materials” vol 1 and 2
3. W.D. Callister, D.G. Rethwisch, " Fundamentals of Materials Science and Engineering"
4. D.R. Askeland, P.P. Phule, “The Scioence and Engineering of Materials”

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak