Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Engineering drawing
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
RMS-1-206-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechatronics with English as instruction languagege
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż, prof. AGH Salwiński Józef (jsalwin@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Worsztynowicz Barbara (worsztyn@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Michalczyk Krzysztof (kmichal@agh.edu.pl)
dr inż. Potoczny Marcin (potoczny@agh.edu.pl)
dr inż. Grądkowski Piotr (gradkow@agh.edu.pl)
dr inż. Szydło Zbigniew (zbszydlo@agh.edu.pl)
dr inż. Horak Wojciech (horak@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie graficzne odwzorowanie konstrukcji poprzez rzutowanie prostokątne i aksonometryczne Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Student zna i rozumie odwzorowanie konstrukcji z wykorzystaniem widoków, przekrojów, widoków i przekrojów specjalnych oraz schematy mechaniczne, hydrauliczne i pneumatyczne Projekt,
Wykonanie projektu
M_W003 Student zna i rozumie zasady wymiarowania, oznaczania tolerancji wymiarów, kształtu i położenia Projekt
M_W004 Student zna i rozumie zasady oznaczania mikrogeometrii powierzchni Projekt
M_W005 Student zna i rozumie różnice między rysunkiem wykonawczym i złożeniowym Projekt
Umiejętności
M_U001 Student potrafi rysować w rzutach prostokątnych daną bryłę przedstawioną w rzucie aksonometrycznym (i odwrotnie) Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Student potrafi wykonać i czytać rysunek wykonawczy danej części maszynowej Wykonanie ćwiczeń
M_U003 Student potrafi rysować i czytać rysunki połączeń rozłącznych i nierozłącznych oraz schematy mechaniczne, hydrauliczne i pneumatyczne Wykonanie ćwiczeń
M_U004 Student potrafi wykorzystać oprogramowanie komputerowe (AutoCAD) do odwzorowania konstrukcji w technice 2D i 3D Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi działać w obszarze wykonywania dokumentacji technicznej elementów maszynowych Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie graficzne odwzorowanie konstrukcji poprzez rzutowanie prostokątne i aksonometryczne + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie odwzorowanie konstrukcji z wykorzystaniem widoków, przekrojów, widoków i przekrojów specjalnych oraz schematy mechaniczne, hydrauliczne i pneumatyczne + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna i rozumie zasady wymiarowania, oznaczania tolerancji wymiarów, kształtu i położenia + - - - - - - - - - -
M_W004 Student zna i rozumie zasady oznaczania mikrogeometrii powierzchni + - - - - - - - - - -
M_W005 Student zna i rozumie różnice między rysunkiem wykonawczym i złożeniowym + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi rysować w rzutach prostokątnych daną bryłę przedstawioną w rzucie aksonometrycznym (i odwrotnie) - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykonać i czytać rysunek wykonawczy danej części maszynowej - - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi rysować i czytać rysunki połączeń rozłącznych i nierozłącznych oraz schematy mechaniczne, hydrauliczne i pneumatyczne - - - + - - - - - - -
M_U004 Student potrafi wykorzystać oprogramowanie komputerowe (AutoCAD) do odwzorowania konstrukcji w technice 2D i 3D - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi działać w obszarze wykonywania dokumentacji technicznej elementów maszynowych - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

• Introduction. Standardization in engineering drawing – 2 h
• Definition of a projection. Axonometric projections. Monge’s orthogonal projections in first and third angle systems – 2 h
• Sections and developed views of polyhedrons and solids of revolution – 4 h
• Means and rules to represent machine parts – 2 h
• Reference lines and rules of dimensioning in engineering drawing – 2 h
• Methodology for creating sketches and drawings of machine elements – 2 h
• Means of transforming the representation – revolved view, revolved section, transformation – 2 h
• Solids surfaces interference curves, construction, simplification – 2 h
• Conventionality and simplification in representing and dimensioning machine elements – 6 h
• Recording surface state and tolerances in working drawings – 2 h
• Assembly drawings, requirements, rules of reading – 2 h
• Application of computer graphics in the creation of technical documentation – 2 h

Ćwiczenia projektowe:

Exercise 1. Introduction
Exercise 2. Drawing of a model (auditory)
Exercise 3. Orthogonal projectioning
Exercise 4. Projectioning of polyhedrons – control drawing, solids of revolution
Exercise 5. Projectioning of solids of revolution – control drawing, drawing of model
Exercise 6. Drawing of model – control drawing
Exercise 7. Metal model drawing
Exercise 8 – Detachable joints. The selection of standard parts, upon standards. Welded joints.
Exercise 9 – Multipart model – working drawings.
Exercise 10 – Multipart model – assembly drawing. Mechanical schemes
Exercise 11 – Metal model – control drawing
Exercise 12 – Detailing
Exercise 13 – Detailing – control drawing
Exercise 14 – The application of CAD in engineering drawing
Exercise 15 – Corrections of missing drawings. Assesment of the subjet.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w ćwiczeniach projektowych 60 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Udział w wykładach 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

To get a positive assessment, student has to pass all drawings. The final grade is a weighted average of control drawings, tests, exercise drawings and homemade drawings.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Giesecke F. [et al.]: Technical drawing. Upper Saddle River, Prentice Hall, 2000.
2. Ostrowsky O.: Engineering drawing : with CAD applications. London, Edward Arnold, 1995.
1. Dobrzański T.: Rysunek techniczny maszynowy, WNT, wyd.2003 i późniejsze.
2. Sujecki K., Burkiewicz J.: Zapis konstrukcji i Graika Inżynierska, WN-D AGH, Kraków, 2009.
3. Rydzanicz I.: Zapis konstrukcji. Zadania, WNT, 1999.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak