Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mechanics 1
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
RMS-1-207-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechatronics with English as instruction languagege
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż, prof. AGH Cieślik Jacek (cieslik@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż, prof. AGH Cieślik Jacek (cieslik@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Gallina Alberto (agallina@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 well-ordered and theory-based knowledge of technical mechanics necessary for formulating and solving problems in mechatronics MS1A_W01, MS1A_W10, MS1A_W13, MS1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń,
Wynik testu zaliczeniowego,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Umiejętności
M_U002 ability to evaluate the usefulness of routine methods and tools for solving simple engineering tasks and select and apply proper methods and tools MS1A_U20 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna
M_U003 ability to acquire information from literature, databases and other sources, integrate, select and interpret the information, draw conclusions, formulate and justify opinions ability to develop documentation related to the completion of an engineering task and prepare text discussing the results of the task ability to prepare and give a brief presentation of the results of the engineering task completed MS1A_U01, MS1A_U02, MS1A_U04, MS1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń,
Wynik testu zaliczeniowego
Kompetencje społeczne
M_K001 understanding of the need and knowledge of the possibility of constant individual learning to improve professional, personal and social competence awareness of the responsibility for own work and readiness to comply with the rules of team work ability to correctly set priorities in meeting objectives MS1A_K01, MS1A_K04, MS1A_K07, MS1A_K06, MS1A_K05 Aktywność na zajęciach,
Referat,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń,
Wynik testu zaliczeniowego
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 well-ordered and theory-based knowledge of technical mechanics necessary for formulating and solving problems in mechatronics + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U002 ability to evaluate the usefulness of routine methods and tools for solving simple engineering tasks and select and apply proper methods and tools - - - - - - - - - - -
M_U003 ability to acquire information from literature, databases and other sources, integrate, select and interpret the information, draw conclusions, formulate and justify opinions ability to develop documentation related to the completion of an engineering task and prepare text discussing the results of the task ability to prepare and give a brief presentation of the results of the engineering task completed + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 understanding of the need and knowledge of the possibility of constant individual learning to improve professional, personal and social competence awareness of the responsibility for own work and readiness to comply with the rules of team work ability to correctly set priorities in meeting objectives + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Basic axioms in mechanics. 1st and 3rd Newton laws, constraints, two force theorem, three forces theorem, polygon of forces, resolving a force into two and three directions, resultant of forces. System of parallel forces, concurrent forces, general system of forces, force couple, moment of couple, moment of a force with respect to origin and with respect to an axis. Cases of forces reduction – parallel, concurrent and coplanar force system, arbitrary force system, plain trusses. Centroid, moments of areas, moments of inertia, mass center. Friction – Coulomb model, static, kinetic, rolling, resistance of motion. Work, principle of virtual work, degrees of freedom, virtual displacement, possible and impossible states of equilibrium in force field. Methods of motion description for point, velocity, acceleration. Kinematics of relative motion of particle, velocity, acceleration. Position coordinates and orientation of rigid body in three dimensional space, homogeneous transformation. Velocity and acceleration of rigid body (linear and angular) – rotation about fixed axis, relative motion of rigid body, Coriolis acceleration. General plane motion, rotation about the fixed point, spherical motion, free rigid body motion.

Ćwiczenia audytoryjne:

Basic axioms in mechanics. 1st and 3rd Newton laws, constraints, two force theorem, three forces theorem, polygon of forces, resolving a force into two and three directions, resultant of forces. System of parallel forces, concurrent forces, general system of forces, force couple, moment of couple, moment of a force with respect to origin and with respect to an axis. Cases of forces reduction – parallel, concurrent and coplanar force system, arbitrary force system, plain trusses. Centroid, moments of areas, moments of inertia, mass center. Friction – Coulomb model, static, kinetic, rolling, resistance of motion. Work, principle of virtual work, degrees of freedom, virtual displacement, possible and impossible states of equilibrium in force field. Methods of motion description for point, velocity, acceleration. Kinematics of relative motion of particle, velocity, acceleration. Position coordinates and orientation of rigid body in three dimensional space, homogeneous transformation. Velocity and acceleration of rigid body (linear and angular) – rotation about fixed axis, relative motion of rigid body, Coriolis acceleration. General plane motion, rotation about the fixed point, spherical motion, free rigid body motion.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Average of marks from written tests and end-of-term test

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Knowledge of mathematics: trigonometry, vector calculus, differential calculus and physics

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Beer F.P., Johnston E.R.: Vector Mechanics for Engineers. Statics and Dynamics. McGraw Hill. Boston eds 1997 – 2012.
Hibbeler R. C.: Engineering Mechanics: Statics, 13th Edition, Prentice Hall, 2013
McGill D., King W.: Mechanics. PWS Engineering, Boston 1985.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak