Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mechanics 2
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
RMS-1-301-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechatronics with English as instruction languagege
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż, prof. AGH Cieślik Jacek (cieslik@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż, prof. AGH Cieślik Jacek (cieslik@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Gallina Alberto (agallina@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 well-ordered and theory-based knowledge of technical mechanics necessary for formulating and solving problems in mechatronics MS1A_W01, MS1A_W08, MS1A_W02, MS1A_W07 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wynik testu zaliczeniowego,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Egzamin
Umiejętności
M_U001 ability to acquire information from literature, databases and other sources, integrate, select and interpret the information, draw conclusions, formulate and justify opinions ability to develop documentation related to the completion of an engineering task and prepare text discussing the results of the task ability to prepare and give a brief presentation of the results of the engineering task completed MS1A_U01, MS1A_U02, MS1A_U04, MS1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 ability to evaluate the usefulness of routine methods and tools for solving simple engineering tasks and select and apply proper methods and tools MS1A_U20 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 understanding of the need and knowledge of the possibility of constant individual learning to improve professional, personal and social competence awareness of the responsibility for own work and readiness to comply with the rules of team work ability to correctly set priorities in meeting objectives MS1A_K01, MS1A_K04, MS1A_K07, MS1A_K06, MS1A_K05 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Referat,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń,
Wynik testu zaliczeniowego
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 well-ordered and theory-based knowledge of technical mechanics necessary for formulating and solving problems in mechatronics + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 ability to acquire information from literature, databases and other sources, integrate, select and interpret the information, draw conclusions, formulate and justify opinions ability to develop documentation related to the completion of an engineering task and prepare text discussing the results of the task ability to prepare and give a brief presentation of the results of the engineering task completed + + - - - - - - - - -
M_U002 ability to evaluate the usefulness of routine methods and tools for solving simple engineering tasks and select and apply proper methods and tools - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 understanding of the need and knowledge of the possibility of constant individual learning to improve professional, personal and social competence awareness of the responsibility for own work and readiness to comply with the rules of team work ability to correctly set priorities in meeting objectives + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Mechanics 2 introduce main principles of dynamics and elements of vibration theory for SDOF and MDOF systems. Syllabus is realized particularly considering use of selected problems of dynamics in robotics and mechatronics.
Dynamics of free and constrained particles. Classification of constraints. Relative motion dynamics. System of particles. Centre of mass motion principle. Mass moments of inertia. Steiner’s theorem. Main and central moments of inertia. Momentum, impulse of a force, angular momentum, conservation laws for momentum and angular momentum. Principles of dynamics for a particle and for a system of particles. Work, power, efficiency, kinetic and potential energy. Equivalence principle of kinetic energy and work. Energy conservation law. Conservative force fields. Dynamic equations of motion for solid body in translation, rotation, plane motion and rotation about a fixed point. Collision of solids. Spherical and general motion of a rigid body. Approximate theory of a gyroscope Lagrange equations of 2nd kind. Undamped and damped linear SDOF vibration. Vibration isolation.

Ćwiczenia audytoryjne:

Dynamics of free and constrained particles. Classification of constraints. Relative motion dynamics. System of particles. Centre of mass motion principle. Mass moments of inertia. Steiner’s theorem. Main and central moments of inertia. Momentum, impulse of a force, angular momentum, conservation laws for momentum and angular momentum. Principles of dynamics for a particle and for a system of particles. Work, power, efficiency, kinetic and potential energy. Equivalence principle of kinetic energy and work. Energy conservation law. Conservative force fields. Dynamic equations of motion for solid body in translation, rotation, plane motion and rotation about a fixed point. Collision of solids. Spherical and general motion of a rigid body. Approximate theory of a gyroscope Lagrange equations of 2nd kind. Undamped and damped linear SDOF vibration. Vibration isolation.

Zajęcia seminaryjne:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 58 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Weighted average of marks from written test, end-of-term test and examination

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Obtained a course credit (passed course) on Mechanics 1

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Beer F.P., Johnston E.R.: Vector Mechanics for Engineers. Statics and Dynamics. McGraw Hill. Boston eds 1997 – 2012.
Hibbeler R. C.: Engineering Mechanics: Statics, 13th Edition, Prentice Hall, 2013
Hibbeler R. C.: Engineering Mechanics: Dynamics, 13th Edition, Prentice Hall, 2013
McGill D., King W.: Mechanics. PWS Engineering, Boston 1985.
Meriam J.L.,Kraige L.G.: Engineering Mechanics, DYNAMICS, 6 edition, Wiley, 2006

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak