Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Electronic circuits
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
RMS-1-303-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechatronics with English as instruction languagege
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. zw. dr hab. inż. Kucewicz Wojciech (kucewicz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. zw. dr hab. inż. Kucewicz Wojciech (kucewicz@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie budowy, zasad działania i parametrów układów elektronicznych. Kolokwium,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
Umiejętności
M_U001 Student potrafi sformułować specyfikację dla prostych systemów elektronicznych a także dokonać ich weryfikacji. Kolokwium,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
M_U002 Student potrafi projektować analogowe układy elektroniczne używając właściwych metod, technik i narzędzi. Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Student umie czytać oraz tworzyć graficzną i tekstową dokumentację techniczną (rysunki, schematy, wykresy) oraz tworzyć dokumentację z wykorzystaniem wspomagania komputerowego. Sprawozdanie,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych. Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
M_K002 Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. Aktywność na zajęciach,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie budowy, zasad działania i parametrów układów elektronicznych. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi sformułować specyfikację dla prostych systemów elektronicznych a także dokonać ich weryfikacji. + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi projektować analogowe układy elektroniczne używając właściwych metod, technik i narzędzi. + - - + - - - - - - -
M_U003 Student umie czytać oraz tworzyć graficzną i tekstową dokumentację techniczną (rysunki, schematy, wykresy) oraz tworzyć dokumentację z wykorzystaniem wspomagania komputerowego. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych. + - - + - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Large signal behavior and small signal models of MOS transistor – characteristics, operating regions, parasitic elements, short channel effect

2. Single transistor amplifier, Active Loads, Current mirrors, Source follower – schema, operational point, basic parameters

3. Differential amplifier, Comparator

4. Feedback circuits configuration and frequency response of feedback amplifiers

5. Operational amplifiers

6. Non-linear analog circuits, Analog multiplier and adder

7. Generators of sinusoidal and rectangular signals

8. MOS Transistor in digital circuits. Basic logic gates

9. Digital to Analog and Analog to Digital converters

10. Sigma-Delta converter

11. Analog integrated circuits

Ćwiczenia projektowe:

1. Intoduction to the MultiSIM program

2. Transistors – Characteristics, small-signal analysis

3. Active load, current source, current mirrors

4. Single transitor amplifier – common source, drain and gate configurations, gain, characteristics and parameters

5. Differential amplifier – gain, frequency response, input and output impedance

6. Feedback – gain, frequency response as a function of feedback.

7. Operational amplifiers – inverting and noninverting, integerator, differentiator.

8. Generators – rectangular and triangular wave generator based on operational amplifier

9. Logic gates – characteristics,margin of noise, basic gates configurations

10. AC and DC converters – basic configurations, static and dynamic errors

11. Sigma-Delta converter – parameter analysis

12. Implementation circuits – transitor switches, inductive load steering

Ćwiczenia laboratoryjne:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Wykonanie projektu 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest uzyskanie pozytywnych ocen z laboratorium oraz kolokwium zaliczeniowego z wykładu.
2. Obliczamy średnią ważoną z ocen z laboratorium (50%) i wykładów (50%)
3. Wyznaczmy ocenę końcową na podstawie zależności:
if sr>4.75 then OK:=5.0 else
if sr>4.25 then OK:=4.5 else
if sr>3.75 then OK:=4.0 else
if sr>3.25 then OK:=3.5 else OK:=3

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw teorii obwodów elektrycznych.
Znajomość zasad działania półprzewodnikowych elementów elektronicznych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Podstawowa:
1. Gray.P., Hurst.P., Lewis S., Meyer R. – Analysis and Design of Analog Integrated Circuits. Fifth Edition – Wiley, 2010
2. Jaeger R., Blalock T. – Microelectronic Circuit Design. Thrid Edition – Mc Graw Hill International Edition, 2008

Pomocnicza:
1. Filipkowski A. – Układy elektroniczne analogowe i cyfrowe – WNT, Warszawa, 2006.
2. Nosal Z., Baranowski J. – Układy elektroniczne – Układy analogowe liniowe – WNT, Warszawa, 2003
3. Kuta S. – Elementy i układy elektroniczne, cz.1,2 – Wyd. AGH
4. Rusek M., Pasierbiński J. – Elementy i układy elektroniczne – WNT, Warszawa, 2006

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak