Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Strength of materials
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
RMS-1-304-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechatronics with English as instruction languagege
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Pęcherski Ryszard (rpe@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Machniewicz Tomasz (machniew@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Pęcherski Ryszard (rpe@agh.edu.pl)
dr inż. Matachowski Filip (filip.matachowski@agh.edu.pl)
dr inż. Badura Sławomir (sbadura@agh.edu.pl)
dr inż. Ładecki Bogusław (boglad@agh.edu.pl)
mgr inż. Stręk Anna Małgorzata (strek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student comprehends assumptions and basic concepts of strength of materials, in particular: a concept of an internal force, sectional forces, a state of stress, a state of strain, constitutive description of material. MS1A_W02, MS1A_W01, MS1A_W08 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Student comprehends the concept of material effort and its measure as well as basic hypotheses of material effort (failure theories): of the maximum normal stress (Gallileo), maximum shear stress (Tresca), maximum energy of distortion (Huber-Mises). MS1A_W02, MS1A_W01, MS1A_W08 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Student knows how to apply the design concepts and formulas of strength of materials for practical cases of mechanical engineering. MS1A_W02, MS1A_W01, MS1A_W08 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Student is able to apply the design concepts for simple and complex cases of stress state. MS1A_W02, MS1A_W01, MS1A_W08 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student is able to assess the risk of the assumed simplifications in the design procedures. MS1A_W02, MS1A_W01, MS1A_W08 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is aware of the necessity of team work as well as of the economical and legal concequences of the reached decisions. MS1A_W17, MS1A_W15, MS1A_W18 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student comprehends assumptions and basic concepts of strength of materials, in particular: a concept of an internal force, sectional forces, a state of stress, a state of strain, constitutive description of material. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student comprehends the concept of material effort and its measure as well as basic hypotheses of material effort (failure theories): of the maximum normal stress (Gallileo), maximum shear stress (Tresca), maximum energy of distortion (Huber-Mises). + + - - - - - - - - -
M_W003 Student knows how to apply the design concepts and formulas of strength of materials for practical cases of mechanical engineering. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to apply the design concepts for simple and complex cases of stress state. - + + - - - - - - - -
M_U002 Student is able to assess the risk of the assumed simplifications in the design procedures. - + + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is aware of the necessity of team work as well as of the economical and legal concequences of the reached decisions. - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
List of lecture topics

1 Introduction
2 Internal forces and cross-sectional forces
3 State of stress analysis in a point. A plane state of stress.
4 Strain analysis. Generalized Hooke’s law for isotropic materials
5 Problems of strength of a prismatic bar. The problem of a pure and simple tension/compression
6 Pure and simple torsion, torsion of a bar with circular cross-section
7 Pure and simple bending, unsymmetric bending
8 Non-uniform bending, shear stress in beams.
9 Bending due to eccentric load.
10 Beam deflection.
11 Assessment of strength under complex load – failure theories
12 Elastic energy, a concept of material effort, hypotheses of material effort.
13 Buckling.
14 Some problems of the strength of materials related with engineering applications – assessment of strength in creep, brittle fracture and fatigue.

Ćwiczenia audytoryjne:
List of topics of auditorium classes

1 Geometrical characteristics of cross-sections.
2 Review of statics. Cross-sectional forces – normal, shear and moment functions.
3 State of stress and strain. A plane state of stress.
4 Strain state, application of Hooke’s law.
5 Axial tension/compression.
6 Torsion of circular cross-sections.
7 Bending – simple and unsymmetric.
8 Joining of structural elements – shear problems.
9/10 Stress and strain – structural problems. Knowledge checking.

Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. Non-destructive tests

  Non-destructive tests – theoretical introduction

  Non-destructive tests – laboratory classes

 2. Investigations of mechanical properties of materials

  Mechanical properties of materials – Part 1 (tensile and compressive strength)- laboratory classes

  Mechanical Properties of Materials – Part 2 (toughness and hardness)- laboratory classes

 3. Analysis of the states of stress and strain

  Stress and strain state analysis (Finite Element Method) – laboratory classes

 4. Photoelasticity

  Photoelasticity – laboratory classes

 5. Strain-gauge measurements

  Strain-gauge measurements – theoretical introduction,

  Strain-gauge measurements – laboratory classes

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 160 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Przygotowanie do zajęć 56 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 20 godz
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final mark is the average of the exam, laboratories and auditorium classes.

Mark from laboratories:
The average of all laboratory exercises (short tests and reports).

Mark from auditorium classes:

 • Class attendance is obligatory.
 • During the classes, a student will write short tests evaluated 0/1 point and will answer orally to the evaluation 0/0.5 point. The average of accumulated points obtained from short tests and answers will be the basis for the mark from auditorium classes:
  < 50% of possible points – 2.0
  50%-60% of possible points – 3.0
  61%-70% of possible points – 3.5
  71%-80% of possible points – 4.0
  81%-90% of possible points – 4.5
  91%-100% of possible points – 5.0
 • If a student fails auditorium classes (mark 2.0), they will have a possibility of a resit in the form of a resit test. In the resit test there will be 5 tasks evaluated as follows:
  0 point – if wrong or a major mistake;
  0.5 point – a minor error in calculations;
  1 point – task solved properly.
  The mark from the resit test will be assigned according to the following scale:
  < 50% of possible points – 2.0
  50%-60% of possible points – 3.0
  61%-70% of possible points – 3.5
  71%-80% of possible points – 4.0
  81%-90% of possible points – 4.5
  91%-100% of possible points – 5.0
Wymagania wstępne i dodatkowe:
 1. The following courses have to be passed with a positive mark: Mathematics, Mechanics 1.
 2. Students should have knowledge of vectors: forces, moments, system of forces reduction.
 3. Students should know how to calculate static reactions of statically determinate structures.
 4. Students should know basics of mathematical analysis: differentials, integrals.
Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Timothy A. Philpot, Mechanics of Materials, John Wiley & Sons, 2008.
 2. James M. Gere, Stephen P. Timoshenko, Mechanics of Materials, ITP Co., Boston, 1997.
 3. Piechnik S. “Mechanika techniczna ciała stałego”, Wydawnictwo PK, Kraków 2007
 4. Wolny S., Siemieniec A. “Wytrzymałość materiałów. Część I.”, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2008
 5. Niezgodziński A., Niezgodziński T. “Zadania z wytrzymałości materiałów”, Wydawnictwo WNT, Warszawa 2012
 6. Bodnar A. „Wytrzymałość materiałów. Podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych”, wydanie drugie poszerzone i poprawione, Kraków 2004
 7. Wolny S., Siemieniec A. “Wytrzymałość materiałów. Część IV Ćwiczenia laboratoryjne”, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2008
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak