Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fundamentals of design of mechanisms in mechatronic devices
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
RMS-1-401-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechatronics with English as instruction languagege
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Buratowski Tomasz (tburatow@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Buratowski Tomasz (tburatow@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Targosz Jan (targosz@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 well-ordered and theory-based knowledge of technical mechanics necessary for formulating and solving problems in mechatronics MS1A_W08 Aktywność na zajęciach
M_W002 well-ordered and theory-based knowledge of the construction of precise machinery, including the theory of machines and mechanisms necessary for formulating and solving problems in mechatronics MS1A_W11
M_W003 extensive knowledge of mathematics, including algebra, analysis, probabilistics and elements of discrete and applied mathematics, including numerical and mathematical methods, necessary for formulating and solving complex problems in mechatronics MS1A_W01 Aktywność na zajęciach
M_W004 knowledge of the general rules for creation and development of individual entrepreneurship MS1A_W18
M_W005 knowledge of the current state and recent development trends of mechatronics MS1A_W13
M_W006 basic knowledge of robotics MS1A_W05
M_W007 elementary knowledge to understand non-technical aspects of engineering; knowledge of basic health and safety rules in the industries of mechatronics MS1A_W15
M_W008 knowledge and understanding of the methodology of designing mechatronic devices and methods and techniques used for the design, including the artificial intelligence method; knowledge of computer tools for the design and simulation of mechatronic devices MS1A_W12
M_W009 basic knowledge of metrology, knowledge and understanding of the methods of measuring basic physical quantities, knowledge of computational methods and IT tools necessary to analyse experiment results MS1A_W07
M_W010 elementary knowledge of the life cycle of mechatronic devices and systems MS1A_W14
M_W011 well-ordered and theory-based knowledge of basic automatics and control theory MS1A_W09
M_W012 well-ordered knowledge of microprocessor systems, basics of IT science, programming methods and techniques MS1A_W10
Umiejętności
M_U001 ability to acquire information from literature, databases and other sources, integrate, select and interpret the information, draw conclusions, formulate and justify opinions MS1A_U01
M_U002 ability to develop documentation related to the completion of an engineering task and prepare text discussing the results of the task MS1A_U03
M_U003 ability to prepare and give a brief presentation of the results of the engineering task completed MS1A_U04
M_U004 ability to work individually or in team, to estimate the time needed to complete an assigned task; able to develop and complete a schedule of works and meet the deadlines MS1A_U02
Kompetencje społeczne
M_K001 understanding of the need and knowledge of the possibility of constant individual learning (MA, PhD, postgraduate studies, courses) to improve professional, personal and social competence MS1A_K01
M_K002 awareness of the responsibility for own work and readiness to comply with the rules of team work and accepting responsibility for tasks performed collectively MS1A_K04
M_K003 ability to correctly set priorities in meeting own or external objectives MS1A_K05
M_K004 ability to think and act in an enterprising manner MS1A_K06
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 well-ordered and theory-based knowledge of technical mechanics necessary for formulating and solving problems in mechatronics + - + + - - - - - - -
M_W002 well-ordered and theory-based knowledge of the construction of precise machinery, including the theory of machines and mechanisms necessary for formulating and solving problems in mechatronics + - + + - - - - - - -
M_W003 extensive knowledge of mathematics, including algebra, analysis, probabilistics and elements of discrete and applied mathematics, including numerical and mathematical methods, necessary for formulating and solving complex problems in mechatronics + - + + - - - - - - -
M_W004 knowledge of the general rules for creation and development of individual entrepreneurship + - - - - - - - - - -
M_W005 knowledge of the current state and recent development trends of mechatronics + - - - - - - - - - -
M_W006 basic knowledge of robotics + - - - - - - - - - -
M_W007 elementary knowledge to understand non-technical aspects of engineering; knowledge of basic health and safety rules in the industries of mechatronics + - - - - - - - - - -
M_W008 knowledge and understanding of the methodology of designing mechatronic devices and methods and techniques used for the design, including the artificial intelligence method; knowledge of computer tools for the design and simulation of mechatronic devices + - - - - - - - - - -
M_W009 basic knowledge of metrology, knowledge and understanding of the methods of measuring basic physical quantities, knowledge of computational methods and IT tools necessary to analyse experiment results + - - - - - - - - - -
M_W010 elementary knowledge of the life cycle of mechatronic devices and systems + - - - - - - - - - -
M_W011 well-ordered and theory-based knowledge of basic automatics and control theory + - - - - - - - - - -
M_W012 well-ordered knowledge of microprocessor systems, basics of IT science, programming methods and techniques + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 ability to acquire information from literature, databases and other sources, integrate, select and interpret the information, draw conclusions, formulate and justify opinions - - + + - - - - - - -
M_U002 ability to develop documentation related to the completion of an engineering task and prepare text discussing the results of the task - - + + - - - - - - -
M_U003 ability to prepare and give a brief presentation of the results of the engineering task completed - - + + - - - - - - -
M_U004 ability to work individually or in team, to estimate the time needed to complete an assigned task; able to develop and complete a schedule of works and meet the deadlines - - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 understanding of the need and knowledge of the possibility of constant individual learning (MA, PhD, postgraduate studies, courses) to improve professional, personal and social competence - - + + - - - - - - -
M_K002 awareness of the responsibility for own work and readiness to comply with the rules of team work and accepting responsibility for tasks performed collectively - - + + - - - - - - -
M_K003 ability to correctly set priorities in meeting own or external objectives - - + + - - - - - - -
M_K004 ability to think and act in an enterprising manner - - + + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Lectures – selected proplems

1. Preliminary notions of theory and design of mechanisms and their historical development (rules and the process of construction, analysis and synthesis of mechanisms). The definition of a precise and mechatronic devices.
2. The planning and application of precise and mechatronic mechanisms, technical and economic assumptions: the concept, preliminary design, model, prototype, design and technological documentation.
3. Ergonomic design, reducing noise and vibration. Issues of emission, dissipation and influence of heat on mechanical systems of precise and mechatronics devices.
4. Accuracy of signals transfer by precise and mechatronic devices.
5. Selection of materials: metal and non-metallic materials. Pneumatic, hydraulic and electro-magnetic elements.
6. The structure of planar precise and mechatronic mechanisms.
7. Kinematic analysis of planar precise and mechatronic mechanisms.
8. Kinematic analysis of prismatic and rotational joints. Strength and functional shaping of axels, shafts and keys. The principles of design.
9. Types of connections of precise and mechatronic mechanisms. Principles of design of permanent and non-permanent joints.
10. Design principles of movable joints (roller and slide bearings, guides).
11. Types of transmissions, transmission kinematic analysis. Design rules (gears, belt transmissions).
12. Kinetostatic analysis of planar mechanisms with friction.
13. The equation of motion of the mechanism, the concepts of the reduced mass, reduced moment of inertia, energy balance and efficiency, uneven operation of mechanisms.
14. Balancing of mechanisms.
15. Mechanisms synthesis- selected issues.

Ćwiczenia laboratoryjne:
General problems to solve on laboratories

1. Dynamic tests of stiffness and damping coefficients of elastomer material.
2. Dynamic tests of stiffness and damping coefficients of organic materials.
3. Defectoscopic test (ultrasonic).
4. 3D printer- shaft design
5. 3D printer – meshing gears design
6. 3D printer – design of actuators for precise mechanism
7. Selection of drive and control element
8. 3D printer – synthesis of printed elements
9. Position precision and dimensions accuracy of printed mechanism.

Ćwiczenia projektowe:
General problems to solve in projects

1. Conception and model of a precise (mechatronic) device.
2. Velocity and acceleration plane of rotational and prismatic joint.
3. Strength calculations of shafts, axles, keys, gears, belts and their dimensioning. Proper materials selection.
4. Mass and inertia moments calculation and their reduction on the drive member.
5. Dynamic motion equations, efficiency, friction, power calculation.
6. Preliminary design
7. Design and technological documentation

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 270 godz
Punkty ECTS za moduł 9 ECTS
Udział w wykładach 60 godz
Wykonanie projektu 58 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 45 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Przygotowanie do zajęć 60 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Mark is a weighted average of the marks of the test, design exercises, laboratory exercises and projects.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Requires knowledge of subjects: Mechanics, Machine elements design, Strength of materials, Materials sciences.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Collins J. A., Busby H. R., Staab G. H.: Mechanical design of machine elements and machines: a failure prevention perspective. 2nd ed. John Wiley & Sons, Inc., cop. 2010.
Mechanical Engineering Design, R. G. Budynas, J.K. Nisbett, McGraw-Hill Science, 2010.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak