Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Basics of mechatronics
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
RMS-1-402-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechatronics with English as instruction languagege
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Uhl Tadeusz (tuhl@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Uhl Tadeusz (tuhl@agh.edu.pl)
dr inż. Prusak Daniel (daniel.prusak@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Within a frame of this subject students will learn rules of modeling and simulation of mechatronic systems and the will get practical knowledge on software tools for simulation of mechatronic systems. MS1A_W13, MS1A_W12, MS1A_W11 Projekt
Umiejętności
M_U001 Students will able to synthesize and design of mechatronic systems based on virtual prototyping. MS1A_U10, MS1A_U12, MS1A_U07, MS1A_U11 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Wykonanie projektu,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_U002 They will work with smart materials and structures as well as microsystem design and testing. MS1A_U10 Aktywność na zajęciach,
Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is able to work in a team project. MS1A_K05
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Within a frame of this subject students will learn rules of modeling and simulation of mechatronic systems and the will get practical knowledge on software tools for simulation of mechatronic systems. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Students will able to synthesize and design of mechatronic systems based on virtual prototyping. - - + + - - - - - - -
M_U002 They will work with smart materials and structures as well as microsystem design and testing. - - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is able to work in a team project. - - + + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Basics of mechatronics

 1. Modeling of mechatronic systems – general rules, methods of modeling and simulation, application of models for synthesis and analysis of Mechatronic systems. Electro – mechanical analogy and its application. Software tools for multiphysics simulation.
 2. Modeling of mechanical, electrical and electronic components of Mechatronic products. Multiphysics simulation.
 3. Control of Mechatronic products, analysis and synthesis of Mechatronic products. The methods based on block diagram and state space equations, the methods based on artificial intelligence. Simulation of control systems.
 4. Application of smart materials for mechatronic structure, SMA materials, piezoceramics, magnetorheological materials. Modeling and simulation of smart structures.
 5. Electronic components and its modeling and simulation. Digital and analog electronic components and their models, A/D and D/A converters, Digital components of Mechatronic systems, digital controllers of Mechatronic products, DSP and its application in mechatronic products.
 6. Microelectronics and micromechanics in Mechatronic design, mathematical model of microstructures, physical phenomena considered in micro system modeling.
 7. Smart structures, Structural Health monitoring, interfaces with environment, man – machine interface, control, services and maintenance.
 8. Examples of Mechatronic structures and its analysis.

Ćwiczenia laboratoryjne:
Basics of mechatronics

 1. Modeling and simulation of mechatronic systems using block diagram methods – SIMULINK
 2. Modeling and simulation of mechatronic systems using electro – mechanical analogy (SPICE)
 3. Modeling and simulation of piezoceramic systems Rusing – Comsol
 4. Modeling and simulation of mechatronic systems with controller – Automation Studio.
 5. Modeling and simulation of mechatronic systems using AMESIM
 6. Synthesis of a digital control system and its prototyping

Ćwiczenia projektowe:
Basics of mechatronics

Perform design mechatronic systems.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 134 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 40 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Average of lab, project and exam grades.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. R.H. Bishop (ed.) The Mechatronics handbook, CRC Press, Boca Raton, 2002.
 2. Giurgiutiu V., Lyshevski S.E., Micromechatronics, Modeling, Analysis and design with Matlab, CRC Press, 2004
 3. Clarence W de Silva (Ed), Mechatronic Systems: Devices, Design, Control, Operation and Monitoring
  Editor(s) CRC Press, Boca Raton, 2007.
 4. Fatikov S., Rembold U., Microsystem Technology and Microrobotics, Springer, Berlin, 1997
 5. Iserman R., Mechatronic Systems, Fundamentals, Springer, Berlin, 2003.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

The goal of this subject is to get students knowledge on methods of modeling of mechatronic systems as well as synthesis, analysis and testing of mechatronic products.