Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Process engineering
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
RMS-1-403-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechatronics with English as instruction languagege
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Świątoniowski Andrzej (swiatoni@imir.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Pietrzykowski Andrzej (apietrz@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 basic knowledge of machines for plastic working processes, drives, actuators and sensors, including vision systems used in mechatronic systems MS1A_W06 Kolokwium
M_W002 well-ordered and theory-based knowledge of the construction of machines for plastic working processes, powder forging, polymers processes including the theory of machines and mechanisms necessary for formulating and solving problems in mechatronics MS1A_W11 Kolokwium
M_W003 ability to design simple mechatronic devices for various applications in technology systems, taking into consideration the required operating and economic criteria, using intelligent systems, computer aided design and engineering software . MS1A_U12 Kolokwium
M_W004 knowledge of new trends in mechatronic systems for production systems MS1A_U13 Kolokwium
M_W005 elementary knowledge of the life cycle of mechatronic devices and systems using in machines and technology equipments MS1A_W14 Kolokwium
M_W006 ability to select a kinematic structure and design a mechanical structure for it with the aim of performing specified functions using properly selected computer aided design (CAD) and engineering (CAE) software MS1A_U15 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 ability to use methods and mathematical models and computer simulations to analyse and assess the operation of mechatronic equipment and systems for technology series MS1A_U07 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U002 ability to perform critical analysis of the performance and assess the existing technical solutions in mechatronic devices and systems being used in technology series MS1A_U11 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U003 ability to design simple mechatronic devices or systems for various technology series, taking into consideration the required operating and economic criteria, using proper methods, techniques and tools MS1A_U12 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U004 ability to use data sheets and application notes to select appropriate components of the mechatronic device or system being designed MS1A_U13 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 awareness of the responsibility for own work and readiness to comply with the rules of team work and accepting responsibility for tasks performed collectively MS1A_K04 Aktywność na zajęciach,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 ability to correctly set priorities in task MS1A_K05 Aktywność na zajęciach,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 basic knowledge of machines for plastic working processes, drives, actuators and sensors, including vision systems used in mechatronic systems + - - - - - - - - - -
M_W002 well-ordered and theory-based knowledge of the construction of machines for plastic working processes, powder forging, polymers processes including the theory of machines and mechanisms necessary for formulating and solving problems in mechatronics + - - - - - - - - - -
M_W003 ability to design simple mechatronic devices for various applications in technology systems, taking into consideration the required operating and economic criteria, using intelligent systems, computer aided design and engineering software . + - - - - - - - - - -
M_W004 knowledge of new trends in mechatronic systems for production systems + - - - - - - - - - -
M_W005 elementary knowledge of the life cycle of mechatronic devices and systems using in machines and technology equipments + - - - - - - - - - -
M_W006 ability to select a kinematic structure and design a mechanical structure for it with the aim of performing specified functions using properly selected computer aided design (CAD) and engineering (CAE) software + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 ability to use methods and mathematical models and computer simulations to analyse and assess the operation of mechatronic equipment and systems for technology series - - + - - - - - - - -
M_U002 ability to perform critical analysis of the performance and assess the existing technical solutions in mechatronic devices and systems being used in technology series - - + - - - - - - - -
M_U003 ability to design simple mechatronic devices or systems for various technology series, taking into consideration the required operating and economic criteria, using proper methods, techniques and tools - - + - - - - - - - -
M_U004 ability to use data sheets and application notes to select appropriate components of the mechatronic device or system being designed - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 awareness of the responsibility for own work and readiness to comply with the rules of team work and accepting responsibility for tasks performed collectively - - + - - - - - - - -
M_K002 ability to correctly set priorities in task - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Plastic working technology – general principle and application.
Design and operation of machines for plastic working processes. Main trends
and perspective of their development.
Basic principles of the metal ceramics technology. Design and construction of the machine
and equipment. Main trends and perspective of the technology development.
Principles of polymers processes. Machines and equipments of the process ). Principles of composites processes. Their machines and equipments.
Control systems as an integral part of machine design. Condition monitoring of
the process and machine construction.
Intelligent system technologies and their applications.
Mechatronical aspects of the products quality in plastic working and polymers
processes.
Fundamentals of the mathematical modeling and computer simulation of the engineering processes.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Determination of geometric, kinematic and parameters of metal forming processes,
Metal flow modeling and load measurements in metal forming processes,
Analysis of the opportunities offered by novel technologies,
Analysis of automated technological processes in selected industrial companies – onsite classes.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z kolokwiów i aktywności na wykładach

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Sińczak J. (red ) Procesy przeróbki plastycznej Wyd. Naukowe „Akapit” Kraków 2003Niebel B.W.,
Draper A.B., Wysk R.A., Modern Manufacturing Process Engineering Mc Graw-Hill Publishing
Company 1996Szczepanik S. Przeróbka plastyczna materiałów spiekanych, proszków i
kompozytów. Wyd. Nauk AGH 2003Pielichowski J.J, Pruszyński A.A. Technologia tworzyw
sztucznych. WNT W-wa 1994Lu Y.Z. Industrial Inteligeny Control – Fundamentals and aplications John Wiley & Sons New York 1996.
Metal Forming: Fundamental and Applications, Taylan Altan, Soo- Oh, Harold L.Gegel.
American Society for Metals, Metals Park, OH 44073.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak