Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Object oriented programming languages
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
RMS-1-406-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechatronics with English as instruction languagege
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Giergiel Mariusz (giergiel@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Miękina Lucjan (miekina@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Giergiel Mariusz (giergiel@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Knows the basic principles of object-oriented modelling MS1A_W10 Aktywność na zajęciach
M_W002 Knows and understands object-oriented programming paradigm MS1A_W10 Zaliczenie laboratorium
Umiejętności
M_U001 Is able to prepare a schematic design with UML MS1A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Is able to build a programm that uses object-oriented programming language MS1A_U03 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 able to work in a team with the division of powers and responsibilities MS1A_K05 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Knows the basic principles of object-oriented modelling + - - - - - - - - - -
M_W002 Knows and understands object-oriented programming paradigm + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Is able to prepare a schematic design with UML - - + - - - - - - - -
M_U002 Is able to build a programm that uses object-oriented programming language - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 able to work in a team with the division of powers and responsibilities - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
  1. Object-oriented programming paradigm

    Basics elements of object modelling and programming paradigm

  2. Basics of object-oriented programming

    definitions and functions of objects, methods, procedures and links with elements of the real

  3. UML description language

    UML base and its use to describe real objects and block diagrams

Ćwiczenia laboratoryjne:
Basics of object-oriented programming

Design and implementation of various programming tasks using object-oriented languages ​​and object-oriented programming mechanisms

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest ustalana na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych w czasie zajęć laboratoryjnych

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Dadaj M. Programowanie zorientowane obiektowo. Wyd. Helion 2005
Wirfs-Brock R., McKean A. Projektowanie obiektowe. Role, odpowiedzialność i współpraca. Wyd. Helion. 2005
Miękina L. Programowanie zorientowane obiektowo. Wyd. KRiM, Kraków, 2006
Lavin P. PHP. Programowanie obiektowe. Wyd. Helion. 2007

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak