Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Virtual prototyping in design
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
RMS-1-502-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechatronics with English as instruction languagege
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Pieczonka Łukasz (lukasz.pieczonka@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 knows the methodology of design and analysis of mechatronic devices MS1A_W12 Kolokwium,
Sprawozdanie
Umiejętności
M_U001 knows engineering tools for modelling and simulation of mechatronic devices MS1A_U15 Kolokwium,
Sprawozdanie
M_U002 has the ability to perform basic types of numerical simulations with use of Finite Element Method, Multibody System (MBS) and Finite Difference Method (FDM) MS1A_U07, MS1A_U09 Kolokwium,
Sprawozdanie
M_U003 has the ability to correctly interpret the results of simulations, asses the correctness if the results and relate them to experimental data MS1A_U09 Kolokwium,
Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 awareness of the importance of virtual propotyping in the decision process involved in the development of mechatronic systems MS1A_K01, MS1A_K04 Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 knows the methodology of design and analysis of mechatronic devices + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 knows engineering tools for modelling and simulation of mechatronic devices + - + - - - - - - - -
M_U002 has the ability to perform basic types of numerical simulations with use of Finite Element Method, Multibody System (MBS) and Finite Difference Method (FDM) - - + - - - - - - - -
M_U003 has the ability to correctly interpret the results of simulations, asses the correctness if the results and relate them to experimental data + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 awareness of the importance of virtual propotyping in the decision process involved in the development of mechatronic systems - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Introduction to numerical methods used in virtual prototyping od mechatronic systems.
Introduction to discretization methods as a foundation to numerical simulations od mechatronic systems.
Discussion of basic types of numerical analyses involved in the virtual prorotyping process, including theoretical background and available software tools.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Implementation and analysis of different discretization methods in Matlab.
Simulations od Multibody Systems (MBS) and Finite Element Models (FEM). Model definition, problem solution and critical analysis of the results.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 106 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 42 godz
Udział w wykładach 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Arithmetic mean of partial grades from the reports and tests.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Basic knowledge in mathematics (linear algebra, matrix theory), physics, applied mechanics and materials science.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Rakowski G., Kacprzyk Z.: MES w mechanice konstrukcji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005
Bathe K-J., Finite Element Procedures, Prentice Hall, 1995
Kleiber M. (Ed.), Handbook of Computational Solid Mechanics, Springer-Verlag, 1998
MSC Software Corporation, MSC.Nastran Documentation, 2010
Dassault Systèmes, Abaqus Software Documentation, 2010
ANSYS Inc., Ansys Software Documentation, 2010

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak