Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Service robots
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
RMS-1-505-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechatronics with English as instruction languagege
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Buratowski Tomasz (tburatow@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Buratowski Tomasz (tburatow@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Cieślik Jacek (cieslik@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 elementary knowledge of electronics and electrical engineering MS1A_W04
M_W002 basic knowledge of robotics MS1A_W05
M_W003 basic knowledge of actuators and sensors, including vision systems used in mechatronic systems and devices MS1A_W06
M_W004 basic knowledge of metrology, knowledge and understanding of the methods of measuring basic physical quantities, knowledge of computational methods and IT tools necessary to analyse experiment results MS1A_W07
M_W005 well-ordered and theory-based knowledge of technical mechanics necessary for formulating and solving problems in mechatronics MS1A_W08
M_W006 well-ordered knowledge of microprocessor systems, basics of IT science, programming methods and techniques MS1A_W10
M_W007 well-ordered and theory-based knowledge of the construction of precise machinery, including the theory of machines and mechanisms necessary for formulating and solving problems in mechatronics MS1A_W11
M_W008 knowledge and understanding of the methodology of designing mechatronic devices and methods and techniques used for the design, including the artificial intelligence method; knowledge of computer tools for the design and simulation of mechatronic devices MS1A_W12
Umiejętności
M_U001 ability to work individually or in team, to estimate the time needed to complete an assigned task; able to develop and complete a schedule of works and meet the deadlines MS1A_U02
M_U002 ability to develop documentation related to the completion of an engineering task and prepare text discussing the results of the task MS1A_U03
M_U003 ability to use methods and mathematical models and computer simulations to analyse and assess the operation of mechatronic equipment and systems MS1A_U07
M_U004 ability to formulate an algorithm; to use high-level programming languages and proper IT tools to develop programs and software for microcontrollers and microprocessors used in a mechatronic system MS1A_U14
M_U005 ability to evaluate the usefulness of routine methods and tools for solving simple engineering tasks typical for mechatronics and select and apply proper methods and tools MS1A_U20
M_U009 competence in independent study, also to improve professional qualifications MS1A_U06
Kompetencje społeczne
M_K001 awareness of the responsibility for own work and readiness to comply with the rules of team work and accepting responsibility for tasks performed collectively MS1A_K04
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 elementary knowledge of electronics and electrical engineering + - - - - - - - - - -
M_W002 basic knowledge of robotics + - - - - - - - - - -
M_W003 basic knowledge of actuators and sensors, including vision systems used in mechatronic systems and devices + - - - - - - - - - -
M_W004 basic knowledge of metrology, knowledge and understanding of the methods of measuring basic physical quantities, knowledge of computational methods and IT tools necessary to analyse experiment results + - - - - - - - - - -
M_W005 well-ordered and theory-based knowledge of technical mechanics necessary for formulating and solving problems in mechatronics + - - - - - - - - - -
M_W006 well-ordered knowledge of microprocessor systems, basics of IT science, programming methods and techniques + - - - - - - - - - -
M_W007 well-ordered and theory-based knowledge of the construction of precise machinery, including the theory of machines and mechanisms necessary for formulating and solving problems in mechatronics + - - + - - - - - - -
M_W008 knowledge and understanding of the methodology of designing mechatronic devices and methods and techniques used for the design, including the artificial intelligence method; knowledge of computer tools for the design and simulation of mechatronic devices + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 ability to work individually or in team, to estimate the time needed to complete an assigned task; able to develop and complete a schedule of works and meet the deadlines - - + + - - - - - - -
M_U002 ability to develop documentation related to the completion of an engineering task and prepare text discussing the results of the task - - - + - - - - - - -
M_U003 ability to use methods and mathematical models and computer simulations to analyse and assess the operation of mechatronic equipment and systems - - + + - - - - - - -
M_U004 ability to formulate an algorithm; to use high-level programming languages and proper IT tools to develop programs and software for microcontrollers and microprocessors used in a mechatronic system - - + + - - - - - - -
M_U005 ability to evaluate the usefulness of routine methods and tools for solving simple engineering tasks typical for mechatronics and select and apply proper methods and tools - - + + - - - - - - -
M_U009 competence in independent study, also to improve professional qualifications - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 awareness of the responsibility for own work and readiness to comply with the rules of team work and accepting responsibility for tasks performed collectively - - + + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Getting to know the state of the art and the description of a mathematical model of service robots

Lectures present the current state of knowledge on the construction, use and operating conditions of service robots in particular mobile robots. As part of the classes is presented mathematical description of mobile service robots. Extensively analysed issues related to the forward and inverse kinematics and dynamics. The lectures are related control and construction description of various types of service robots and manipulation robots. Motion analysis for walking robots. Grippers and end-effectors in robotics. Manipulation Robots. Manipulation Robots in medicine.

Ćwiczenia laboratoryjne:
Implementation of the mathematical model of mobile service robots

As part of the classes is required implementation of mathematical models and the identification of service robots dynamic equations of motion in the MATLAB environment. Computational analysis in MATLAB environment concerns issues related to kinematics, dynamics and identification of dynamic equations of motion with the use of artificial intelligence algorithms based on fuzzy logic. The laboratories are also analysed issues related to the control and construction of various types of service robots. Robots in medicine.

Ćwiczenia projektowe:
Creating a mathematical model of mobile service robots

During the project classes is required to develop mathematical models of service robots and identification of dynamic equations of motion. Extensively analysed issues related to the kinematics, dynamics and the identification of dynamic equations of motion with the use of artificial intelligence algorithms based on fuzzy logic. The exercises are also analysed issues related to the control and construction of various types of service robots. Analysis of the motion for walking robots. Description of the walking robots.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 327 godz
Punkty ECTS za moduł 12 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Udział w wykładach 60 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 45 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 45 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 85 godz
Przygotowanie do zajęć 45 godz
Wykonanie projektu 45 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Average marks of the project and the laboratory

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Knowledge of matrix, differential, basic knowledge of mechanics, strength of materials, machine design basics and control theory.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Jones J. L., Seiger B. A., Flynn A. M., Mobile Robots: Inspiration to Implementation, Second Edition, 1998.
Siegwart R., Nourbakhsh I. R., Scaramuzza D., Introduction to Autonomous Mobile Robots (Intelligent Robotics and Autonomous Agents series),2011.
Cook G., Mobile Robots: Navigation, Control and Remote Sensing, 2011.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak