Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mechatronic design
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
RMS-1-601-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechatronics with English as instruction languagege
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Mańka Michał (mmanka@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Karpiel Grzegorz (gkarpiel@agh.edu.pl)
dr inż. Mańka Michał (mmanka@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Knowledge and understanding of the methodology of designing mechatronic devices and methods and techniques used for the design; knowledge of computer tools for the design and simulation of mechatronic devices MS1A_W12 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
M_W002 Knowledge of the current state and recent development trends of mechatronics MS1A_W13 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie projektu
M_W003 Elementary knowledge of basic health and safety rules in the industries of mechatronics MS1A_W15 Aktywność na zajęciach,
Projekt
Umiejętności
M_U001 Ability to acquire information from literature, databases and other sources, integrate, select and interpret the information, draw conclusions, formulate MS1A_U01 Wykonanie projektu
M_U002 Ability to work individually or in team, to estimate the time needed to complete an assigned task and meet the deadlines MS1A_U02 Wykonanie projektu
M_U003 Ability to develop documentation related to the completion of an engineering task and prepare text discussing the results of the task MS1A_U03 Egzamin,
Projekt,
Sprawozdanie
M_U004 Ability to prepare and give a brief presentation of the results of the engineering task completed MS1A_U04 Egzamin,
Prezentacja
M_U005 Ability to perform critical analysis of the performance and assess the existing technical solutions in mechatronic devices and system MS1A_U11 Egzamin,
Projekt
M_U006 Ability to design simple mechatronic devices or systems for given application, taking into consideration the required operating and economic criteria, using proper methods, techniques and tools MS1A_U12 Projekt
M_U007 Ability to use data sheets and application notes to select appropriate components of the mechatronic device MS1A_U13 Wykonanie projektu
M_U008 Ability to evaluate the usefulness of routine methods and tools for solving given engineering task, select and apply proper methods and tools MS1A_U20 Egzamin,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Ability to correctly set priorities in meeting objectives MS1A_K05 Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Knowledge and understanding of the methodology of designing mechatronic devices and methods and techniques used for the design; knowledge of computer tools for the design and simulation of mechatronic devices + - - - - - - - - - -
M_W002 Knowledge of the current state and recent development trends of mechatronics + - - - - - - - - - -
M_W003 Elementary knowledge of basic health and safety rules in the industries of mechatronics + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Ability to acquire information from literature, databases and other sources, integrate, select and interpret the information, draw conclusions, formulate - - - + - - - - - - -
M_U002 Ability to work individually or in team, to estimate the time needed to complete an assigned task and meet the deadlines - - - + - - - - - - -
M_U003 Ability to develop documentation related to the completion of an engineering task and prepare text discussing the results of the task - - - + - - - - - - -
M_U004 Ability to prepare and give a brief presentation of the results of the engineering task completed + - - - - - - - - - -
M_U005 Ability to perform critical analysis of the performance and assess the existing technical solutions in mechatronic devices and system - - - + - - - - - - -
M_U006 Ability to design simple mechatronic devices or systems for given application, taking into consideration the required operating and economic criteria, using proper methods, techniques and tools - - - + - - - - - - -
M_U007 Ability to use data sheets and application notes to select appropriate components of the mechatronic device - - - + - - - - - - -
M_U008 Ability to evaluate the usefulness of routine methods and tools for solving given engineering task, select and apply proper methods and tools - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ability to correctly set priorities in meeting objectives + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Selection of mechatronic tools required to complete complex projects
 2. Tools for the mechanical design
 3. Tools for designing of the electronic components.
 4. Informatic tools
 5. Selcted CAD/CAE tools for virtual prototyping
Ćwiczenia projektowe:
Project of the assembly line

Students’ task is to design an assembly line of the selected item. The project consists of: selection of manipulators or robots, selection of the required sensors and security systems, design of the mechanical structure of the assembly line and technical documentation.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 116 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Wykonanie projektu 45 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 40 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Weighted average of the project (70%) and exam (30%).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Knowledge of CAD/CAE tools.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literature:

 1. Janocha H. [red.]: Actuators: Basics and Applications, Springer, Berlin, 2004
 2. Frank, R.: Understanding Smart Sensors. Artech House, Norwood, 2000
 3. Weinheim: Sensors: a Comprehensive Survey. New York, 1989
 4. Beeby S., Ensell G., Kraft M., White N.: MEMS Mechanical Sensors. Artech Hause, Norwood, 2004
 5. Lisowski W. [red.]: Introduction to robotics, Wydawnictwa AGH, Kraków, 2004
 6. Smith R.J., Dorf R.C.: Circuits, devices and systems: a first course in electrical engineering, Wiley, Nowy Jork, 1992
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak