Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Computer aided manufacturing
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
RMS-1-604-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechatronics with English as instruction languagege
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Śliwa Zbigniew (zsliwa@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Śliwa Zbigniew (zsliwa@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 knowledge and understanding of methods applicable to manufacturing process design as well as techniques provided by CAM systems dedicated to designing of manufacturing lines and processes. MS1A_W12 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności
M_U001 ability to acquire information from lectures, documentation and another sources, select it and interpret for the use in own design works. MS1A_U01 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 ability to design and verify by simulation the given manufacturing process and manufacturing line by means of properly chosen computer aided design tools. MS1A_U08 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U003 ability to develop a report on the design task done individually or as a member of team MS1A_U03 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 understanding of the need of individual learning and constant development of own professional competences, proper attitude to undertaken tasks as well as responsibility for personal and team's results MS1A_K01, MS1A_K04, MS1A_K03 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 knowledge and understanding of methods applicable to manufacturing process design as well as techniques provided by CAM systems dedicated to designing of manufacturing lines and processes. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 ability to acquire information from lectures, documentation and another sources, select it and interpret for the use in own design works. - - + - - - - - - - -
M_U002 ability to design and verify by simulation the given manufacturing process and manufacturing line by means of properly chosen computer aided design tools. - - + - - - - - - - -
M_U003 ability to develop a report on the design task done individually or as a member of team - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 understanding of the need of individual learning and constant development of own professional competences, proper attitude to undertaken tasks as well as responsibility for personal and team's results - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Methodology of manufacturing processes designs: milling, turning and drilling operations, with the tools provided by advanced CAD/CAM system. Application of machining tools databases, their enhancements and editions. Simulations of machining processes, analyses and modifications. Configuration of software modules for particular tasks. Designing of manufacturing lines and processes performed on those lines. The use of simulation modules capable to verify design variants of manufacturing lines. Presentations of chosen examples.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Individual and teamwork tasks on manufacturing processes design and production lines design with the use of CAD/CAM system, properly configured on the basis of knowledge acquired on lectures and in result of individual learning. Verifications and modifications of design work results by means of computer simulations. Modifications and enhancements of databases integrated to the software. The task documentation in the form of written reports.

Ćwiczenia projektowe:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 87 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Weighted mean laboratory grade.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Basic computer skills: file operations, Internet, MS Windows, text editor, calculation sheet.
Ability to make technical drawings.
Basic knowledge on machining and manufacturing technologies.
Basic knowledge on manufacturing materials

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1 Augustyn K., EdgeCAM. Komputerowe wspomaganie wytwarzania
2 Olszak W., Obróbka skrawaniem
3 Mikulczyński T., Automatyzacja procesów produkcyjnych.
4 Linie produkcyjne – nowoczesne systemy produkcji, http://www.designnews.pl/menu-gorne/artykul/article/linie-produkcyjne-nowoczesne-systemy-produkcji/
5 Praca zbiorowa:Programowanie w systemie Delmia robotów przemysłowych dla
zadań paletyzacji i spawania, http://www.procax.org.pl/plik /Artykul_ 10_Slota_Krupa_ Konicki_Doktor.pdf
6CATIA V5 – Documentation on line
7 DELMIA – Documentation on line
Pomoce naukowe: Stanowiska komputerowe z oprogramowaniem CATIA V5 i DELMIA V5

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak